Spółka joint – ventures

Spółki joint – ventures powoływane są najczęściej nie tyle dla samego połączenia kapitału, ale dla łatwiejszego wchodzenia na nowe rynki, powiększania swojego udziału w jakimś segmencie rynkowym, ułatwiania dostępu do surowców.

Joint ventures

Zagraniczni inwestorzy mogą łączyć się z lokalnymi w celu utworzenia wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), w którym obie strony dzielą własność i kontrolę. Tworzenie joint ven-ture może być potrzebne lub pożądane ze względów ekonomicznych i politycznych.

Inne jednostki jako przedsiębiorcy (joint venture).

Korzyści z tytułu istnienia spółek joint venture: a) napływ zagranicznego kapitału, b) bezdewizowy import technologii i metod zarządzania, c) poprawa zatrudnienia.

Joint – Venture

  Joint – Venture wspólne przedsięwzięcia , powstały pod koniec XIX wieku , głownie przemysł wydobywczy.

WIELONARODOWE SPÓŁKI JOINT VENTURE

Wielonarodowe spółki joint venture są przawie zawsze tworzone przez przdsiębiorstwa partnerskie mające nierównoważne kompetencje i zasoby – jedno pochodzi z kraju roziwniętego, drugie z kraju będącego w drodze rozwoju.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)

JPEG (Joint Photographic Expert Group) - jedna z metod kompresji obrazów nieruchomych, rozszerzona później o kompresję ruchomych sekwencji wideo.

Strategia Joint venture albo alians.

 

Główne korzyści:

połączenie technologicznych czy marketingowych możliwości powinno dać efekt synergiczny;

podział ryzyka.

 

Główne wady:

możliwość konfliktów dotyczących wspólnej działalności;

niebezpieczeństwo spadku znaczenia (wartości) jednej...

Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia joint - ventures

Często zwana bywa także strategią kompromisu pomiędzy strategią eksportową a licencyjną. Strategia ta związana jest z dużym ryzykiem i mniejszą elastycznością na zmiany otoczenia. Jest ona korzystna głównie w następujących przypadkach:

a) gdy niemożliwe jest egzekwowanie od krajowych partnerów...

Przedsiębiorstwa łączą się w alianse strategiczne i joint ventures

Wyróżniamy cztery typy aliansów marketingowych:

1. alianse dotyczące produktu lub usługi: mogą przyjąć fonnę udzielenia licencji, wprowadzania na rynek komplementarnych produktów (komputery osobiste Apple wraz z komputerami Digital Vax), wspólnego projektowania. produkcji i wprowadzania na rynek nowego...