HISTORIA JĘZYKA

 

HISTORIA JĘZYKA

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA

POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

Ćwiczenia języka

Ćwiczenia języka — ćwiczenia mają­ce na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla arty­kulacji głosek. Ćwiczenia języka rozpoczyna się od du­żych ruchów na zewnątrz jamy ustnej.

 

Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia...

BIBLIJNE JĘZYKI

Języki oryginalnego tekstu -> Biblii:hebr., aram. i gr. (-* Biblia III).

1. Językiem ST jest zasadniczo hebr., z wyjątkiem niektórychksiąg deuterokan. (-> kanon Pisma Św.), napisanych lub zachowanychw języku gr., dodatków do Dn i Est, przekazanych również w tym języku, oraz części Dn i Ezd napisanych...

FILOZOFIA JĘZYKA - DZIEJE

Istnieją 2 opozycyjne spojrzenia na dziejebadań nad językiem: pozytywistyczne, wg którego są oneprocesem coraz pełniejszego poznawania natury języka,i idealistyczne, dla którego są one zapominaniem właściwejjego istoty. Historia badań filoz. nad językiem do X I X w.wiąże się z dociekaniami log. i...

FILOZOFIA JĘZYKA - PROBLEMATYKA

Autonomiczność przedmiotu f.j.,jej metody oraz odrębność od logiki, semiotyki i nauk empirycznycho języku nie są dostatecznie wyraźne. Związek gramatykiz filozofią obecny jest już w dialogach platońskich;uwyraźnił go w średniowieczu Jan z Salisbury, głosząc, żekolebką filozofii jest...

Język migowy jako metoda porozumiewania się z niesłyszącymi

Przez wiele stuleci rozwijająca się stopniowo wiedza o komunikowaniu się ludzi ograniczała się do zagadnień związanych z wykorzystywaniem w kontaktach społecznych dźwiękowych systemów językowych. Ten naturalny dla człowieka sposób komunikowania się służył członkom określonej wspólnoty językowo-kulturowej do wymiany informacji i wyrażania uczuć. W badaniach nad komunikowaniem się ludzi często jednak pomijano złożoność i bogactwo niewerbalnych elementów zachowań ...

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Związek między językiem a myśleniem był znany od dawna i często poznanie oraz struktury myślowe charakteryzowano przez analogię do systemu językowych znaków. Wymieńmy tu kilka problemów:

1) jaki jest stosunek między językiem a ludzkim (pojęciowym) myśleniem?

2) jaka jest rola języka w naszym...

Język - instrument idei

Kiedy myślimy, posługujemy się skrótami, skojarzeniami, wskaźnikami pewnych skomplikowanych stanów czy zjawisk. Korzystamy przede wszystkim z różnych znaków. Kiedy słyszymy grzmot, przewidujemy, że nadchodzi burza, kiedy pies warczy i wyszczerza kły, boimy się, że zaatakuje, kiedy widzimy, że płytka na...

Czy język migowy to także język?

Pytanie o to, czy język migowy - stanowiący podstawowy sposób komunikowania się ludzi głuchych - ma podobną bazę biologiczną jak język oralny, intrygowało ludzi od zawsze. Odpowiedź na nie łączy się z rozstrzygnięciem szerszego zagadnienia: czy komunikacja językowa jest specyficznie związana z...

Jakie funkcje pełni język?

Wszystkie podziały funkcji językowych wywodzą się z klasycznego podziału funkcji znakowych K. Biichlcra. Każda wypowiedź odnosi się do rzeczywistości (funkcja symboliczna), wyraża stan psychiczny i uczucia nadawcy (funkcja ekspresy wna) i wywołuje określone reakcje odbiorcy, mając wpływ na jego...

JĘZYK

Bardziej boli od języka jak od miecza, łac. multo quam Jerrum lingua atrocior ferit, z gr., cytowane jako aforyzm Solona. Fałszywe języki; fałszywy (zdradliwy, podstępny) język w Biblii, np. Psalm, 51,6; 119, 2 i in. Języczek u wagi zob. Waga. Język i do Rzymu (Krakowa, Kijowa) doprowadzi przysł.

Język...

Język prawny i prawniczy

Język prawny i prawniczy Każdy, kto zajmuje się prawem musi umieć je interpretować (zrozumienie prawa). Ważnym do tego jest zrozumienie języka, jakim się posługuje ustawodawca. Mamy dwa poziomy języka: j. prawniczy (stopnia wyższego) Różnice: semantyczne syntaktyczne pragmatyczne j. prawny (dyrektyw, norm przepisów) J. prawny jest językiem stopnia podstawowego. Jest on przedmiotem naszej interpretacji, czyli sformułowanie normy (norm), które pozwalają ...

Bazy danych - rodzaje, architektura, jezyki stosowane w bazach danych

Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających mnóstwo rekordów. Do identyfikacji rekordów baza wykorzystuje jeden lub kilka indeksów. Dane w bazie są przechowywane w postaci pól i rekordów. Pole w bazie odpowiada pojedynczemu elementowi np. pola ( Imię, nazwisko, adres). Komplet pól ...

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Średniowiecze w historii i kulturze polskiej trwa od X do XV w. Jest to długi okres, wiele się w nim działo, najważniejsze to kształtowanie się państwowości polskiej w XV w. W tym też czasie zaczął kształtować się język polski, wydzielony z grupy języków słowiańskich. Między III i VIII w. n.e...

Co przemawia za tym aby nauczanie języków obcych wprowadzić już w przedszkolu

Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata. Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Im są młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswajają sobie obcą mowę. Wcześnie uczone języka obcego, nie doświadczają oporów i zahamowań związanych z jego używaniem. Dzieci, które uczą...

GRECKI JĘZYK

Język indoeur. grupy kentumowej.

Wyodrębnia się nast. etapy rozwoju j.g.: mykeński (XV--XIII), archaiczny (XII-VI), klasyczny (V-IV), hellenist. (IIIIprz.Chr.), cesarstwa rzym. (I-VI po Chr.), bizant. (VII-X),średniow. (XI-XV), nowoż. (XV-XVIII), nar. odrodzeniaGrecji (od XIX w.).

Indoeuropejskie ludy...

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo się zmieniły w odniesieniu do całego 60-lecia prasy polskiej. Można mówić o ciągłości rozwoju współczesnej polszczyzny mimo odmienności społeczno-politycznej PRL-u. Pod względem składniowym współczesne teksty ...

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języków mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo się zmieniły w odniesieniu do całego 60-lecia prasy polskiej. Można mówić o ciągłości rozwoju współczesnej polszczyzny mimo odmienności społeczno-politycznej PRL-u. Pod względem składniowym współczesne teksty ...