Jeżeli chcesz

Jeżeli chcesz

Czytaj Dalej

" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) " . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę misję ?

Romantyzm w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, objął swym zasięgiem w pierwszej połowie połowie XIX wieku niemal wszystkie dziedziny ludzkiego myślenia i twórczości. Znalazł wyraz w ideologii, sztuce, polityce, obyczajach, emocjach, stylu bycia. Rozwój polskiego romantyzmu uzależniony...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Pieśń ta powstała stosunkowo wcześnie, podczas pobytu autora w Paryżu. Kochanowski w swoich pieśniach często sięgał po tematykę religijną, tworzącą najbogatszy – obok antyku – zespół motywów, obrazów i problemów jego twórczości. Typowa dla poety, ulubiona konstrukcja wiersza sylabicznego (7+6)...

Jeśli Taco Bell chce konkurować z McDonaldem i Burger Kingiem , czy powinno dodać do swojego menu hamburgery i kurczaki? Dlaczego tak lub nie?

 

Jak już zostało wspomniane w punkcie 2. szansą Taco Bell na zaistnienie na rynku fast-foodów jest zachowanie swojej oryginalności i meksykańskiego charakteru. Tylko w ten sposób restauracje z pod znaku dzwonka mogą pozyskiwać klientów i istnieć na tym bardzo wymagającym rynku. Wprowadzając do swojego...

Późna dorosłość: zagrożenia - W obliczu śmierci: jeżeli nie integralność to rozpacz

W obliczu zbliżającej się nieuchronnie śmierci oraz wobec charakterystycznych dla podeszłego wieku zmian wpływających na jakość życia codziennego stary człowiek staje wobec konieczności uporania się z kryzysem rozwojowym, który Erik H. Erikson określa jako konflikt między poczuciem integralności a...

JEŻELI W CHWILI POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO OBOWIĄZYWAŁA INNA USTAWA KARNA NIŻ W CHWILI ORZEKANIA TO KTÓRĄ Z TYCH DWÓCH USTAW NALEŻY ZASTOSOWAĆ W STOSUNKU DO SPRAWCY I DLACZEGO?

W chwili orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa. Art. 4 KK, mówi, że „stosuje się nową ustawę, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”. Tak więc podstawową zasadą jest zastosowanie ustawy nowej z uwagi na...

CZY ZAWSZE ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY JEST FAKULTATYWNE? JEŻELI ZNASZ WYJĄTEK PODAJ GO

Art. 25 § 3 KK, w razie przekroczenia granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia. Odstąpienie jest wówczas obligatoryjne. W przeciwieństwie do niepodlegania karze sprawca nie jest tu automatycznie na mocy ustawy zwolniony z poniesienia kary, lecz może to tylko nastąpić mocą decyzji sądu...

Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to...

Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. drzewo na działce, dom na działce) Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności czyli nie...

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność według polskiego prawa za czyny popełnione za granicą? Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Zgodnie z zasadą personalną (narodowości podmiotowej) obywatel polski powinien stosować się do prawa swojego kraju, również gdy przebywa za granicą. Obywatel polski odpowiada za wszelkie czyny popełnione za granicą, które są przestępstwami według prawa polskiego oraz według prawa obowiązującego w...

Czy jurysdykcja polska rozciąga się także na przestępstwa popełnione zagranicą przez cudzoziemców? Jeżeli tak to jakie obowiązują zasady?

Mamy tu do czynienia z dwiema odmianami zasady ochronnej:

zasada ochronna zwykła

zasada ochronna obostrzona

Zasada ochronna zwykła

Ustawę karną polską stosuje się również do cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo za granicą, o ile czyn jest uznany za przestępstwo również w...

Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

DOBRZYCKI Geneza pieśni Kochanowskiego „Czego chcesz odnas, Panie", „Pam. Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie", tamże 1904; S. KORNECKI „Czegochcesz od nas, Panie", o źródłach pieśni, „Ruch Lit.

CZEGOŻ CHCĄ?

CZEGOŻ CHCĄ?, zbiorek pierwszych pol. wierszy socjalist.,wyd. w Genewie 1882, nakładem pisma „Przedświt", z inicjatywyM. Jankowskiej-Mendelsonowej. Zawiera 24 utwory.Wiersz tyt. został napisany w Cytadeli warsz. 1879 przez W.Sieroszewskiego, dla tajnego rękopiśmiennego pisma więźniówpt. „Głos Więźnia"...

A KTO CHCE ROZKOSZY UŻYĆ

Najsłynniejsze dystychy: A kto chce rozkoszy użyć, Niech idzie w wojence służyć!

CHCIAŁO SIĘ ZOSI JAGÓDEK

Początek wiersza Jakuba Jasińskiego (zob.); utwór ten stał się popularną piosenką, żywą do dzisiaj.

Chciało się Zosi jagódek,

Kupić ich za co nie miała,

Jaś ich miał pełny ogródek,

Ale go prosić nie śmiała.

J. Jasiński, Jaś i Zosia, 1-4.

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE

Początek pieśni XXV (Księgi wtóre) Jana Kochanowskiego, majestatyczny hymn dziękczynny, z 1563-64, „religijna kontemplacja piękności i ładu natury", „zupełna nowość w poezji naszej", „pierwszy utwór polski, który wolno nazwać wielk ą poezją" (I. Chrzanowski).

CZEGÓŻ CHCĄ?

Wiersz napisany w 1879 w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej przez 20-letniego więźnia, późniejszego pisarza, Wacława Sieroszewskiego; przetłumaczony na jęz. bułg. (wyd. 1895) pt. Ura! Fabryki! Ziemia! Swoboda! stał się w Bułgarii pieśnią rewolucyjną.

Czegóż chcą oni? - i gawiedź szumi,

szyderstwem...

On ciągle mi doradza, a ja chce aby mnie tylko wysłuchał

W większości przypadków, jeśli nie wiesz, czy powinieneś podsunąć jej poradę, to zapytaj ją wprost lub jeśli rozumiecie się bez słów, to czytaj między wierszami i wtedy będziesz wiedział, czy ona chce zostać tylko wysłuchana, czy potrzebuje porady.