Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POZYTYWIŚCI I ICH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

Comte'a i Milla, socjologii Spencera, poglądów historycznych Buckle'a i estetycznych Taine'a, głosząc program społeczno - narodowy pod hasłami swoiście pojmowanego realizmu politycznego i pracy organicznej, która miała polegać na - przej-ściowym przynajmniej - pogodzeniu się z utratą niezawisłości naro-dowej przy równoczesnym rozwijaniu aktywności gospodarczej i kulturalnej.

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Przeciwnicy programu paryskiego przyjęli nazwę Socjal - Demokracja Polska, później Socjal - Demo-kracja Królestwa Polskiego, i związali się z działaczami ze ,,Sprawy Robotniczej".

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - ROMANTYCZNA KONCEPCJA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ

Zaznaczyć trzeba, że obydwie te partie ostro krytykowały wiąza-nie sprawy polskiej z którymkolwiek z bloków imperialistycznych, one też jedynie konsekwentnie zwalczały hasła prowojenne, które - aczkolwiek nie bez pewnych wahań - zaakceptowały te partie dzia-łające w polskim ruchu robotniczym, które przestawiły się przed 1914 r.

RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Powstanie Kościuszkowskie dało państwom zaborczym jeszcze jeden pretekst do zlikwidowania resztek państwa polskiego.

Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

41 powstał układ Sikorski - Majski: traktaty radziecko-niemieckie z 39 roku dotyczące rozbioru Polski straciły moc, ponowiono stosunki dyplomatyczne, miano udzielać sobie pomocy w walce z Niemcami, zgoda na utworzenie w ZSRR armii polskiej pod dowództwem mianowanym przez Polskę, dołączono protokół traktujący o amnestii jeńców wojennych (dający Polakom nadzieję na możliwość opuszczenie więzień) Utworzenie armii polskiej ...

Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w Polsce

Sztuka gotycka Gdy tuż przed połową XII wieku powstało w pobliżu Paryża pierwsze wielkie dzieło gotyckiej architektury (kościół w Saint-Denis), inne kraje, jak Niemcy czy Polska, a także mniejsze ośrodki w samej Francji ciągle jeszcze pozostawały wierne romanizmowi.

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Podsumowując, głównymi skutkami wojen polskich w XVII wieku są: - osłabienie wewnętrzne i międzynarodowe Polski - wyniszczenie ziem polskich (utrata Inflant i województw wschodnich) - uniezależnienie się Prus w 1657 r.

Słowianie, powstanie Polski

KRYZYS I ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO- Słabości wewnętrzne- zdobycze terytorialne nie przynosiły korzyści mieszczaństwu i chłopom; poczucie obcości wobec mieszkańców innych ziem; brak jedności u plemion polskich z powodu przeszkód naturalnych; osłabienie bezpieczeństwa mieszkańców spowodowane ciągłymi konfliktami zbrojnymi; brak handlu między plemionami.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w.

Najważniejszym impulsem do wykształcenia się stanów było przyznawanie przez władców swobód całym grupom społecznym, a więc ludności miejskiej i wiejskiej w aktach lokacyjnych, a duchowieństwu i szlachcie w przywilejach.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Duchowieństwo

Od początku XV w dostojnikami kościelnymi mogli zostać jedynie synowie szlacheccy lub ludzie obdarzeni tytułem uniwersyteckim.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Szlachta

Zwalniały one całą szlachtę od większości podatków, gwarantowały nietykalność osobistą i majątkową, nadawały określone prawa sejmikom szlacheckim. Przywilejem jego było używanie herbu stąd duże znaczenie miały rody heraldyczne (rodziny używające tego samego herbu często ze sobą nie spokrewnione).

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Stan kmiecy

Przywileje lokacyjne doprowadziły do powstania gospodarstw chłopskich o jednolitej w obrębie wsi, a nawet regionu- wielkości i obciążonych takimi samymi świadczeniami na rzecz właściciela wsi i Kościoła.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Mieszczaństwo

Ludność miejska dzieliła się na trzy warstwy: - patrycjat- kupcy, monopolizował w swych rękach obsadę urzędów miejskich, jego przedstawiciele zasiadali najczęściej w najważniejszych instytucjach samorządu miejskiego, tj.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

Nierówność stanów wyrażała się w niejednakowym traktowaniu winowajców, popełniających takie samo przestępstwo.

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Zamykanie się stanów

Decydujące były różnice majątkowe, a rozwój gospodarczy oraz rozbudowa struktur administracji państwowej oraz sprzyjały ruchliwości ludzi i ich awansowi.

Sprawa polska w czasie II wojny światowej

Rząd polski przewidywał, że dojdzie do konfliktu niemiecko-radzieckiego i planował poparcie dla ZSRR, jeżeli ten uzna granice ryskie, uwolni bezprawnie więzionych obywateli polskich i zgodzi się na utworzenie polskiej armii.

Sprawa polska w I Wojnie Światowej

Pierwszą nazywano niepodległościową, a drugą zaś zjednoczeniową, ponieważ celem jej było zjednoczenie wszystkich ziem polskich w ramach imperium rosyjskiego.

Sprawa polska w okresie napoleońskim

Podpisano go w Tylży 7 lipca 1807 roku: a) utworzono Księstwo Warszawskie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego oraz skrawku pierwszego (Bydgoszcz), b) Gdańsk uczyniono Wolnym Miastem ze stacjonującą francuską załogą, c) Rosja otrzymała okręg białostocki, d) władcą Księstwa warszawskiego został król saski Fryderyk August - miało to być kontynuacją tradycji saskiej w Polsce, Pokój tylżycki ...

Stalinizm w Polsce

Jednakże powyższy przykład doskonale ilustruje perfidię władz Polski Ludowej. Dlatego też pozostaje tylko mieć nadzieję iż nigdy więcej nie powtórzy się sytuacja gdzie wola jednej, obłąkanej ideologią jednostki prowadzić będzie do cierpień i zagłady milionów ludzkich istnień.

Stanisław August Poniatowski - I ROZBIÓR POLSKI: PRZYZWOLENIE STANISŁAWA

Mogłoby to spowodować jeszcze gorsze konsekwencje (między innymi całkowity rozbiór Polski). Stanisław August starał się wybrać mniejsze zło i uchronić część polskich ziem i majątku narodowego.