CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Nastąpił upadek gospodarczy kraju (poza dworem) a to spowodowało kiepskie warunki do rozwoju kultury artystycznej.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania.

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

Był zły stan gospodarki. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). W nim upatrywał źródło zła.

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

Wprowadził obowiązek nauczania języka polskiego, historii literatury, nowożytnych języków.

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

W szkołach zwrócono szczególną uwagę na problem kultury języka polskiego, a wzorem polszczyzny stały się dzieła pisarzy odrodzenia.

STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

Staszic informuje czym dla niego jest naród.

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - SPÓR POKOLENIOWY

Spór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cechami racjonalnymi i empirycznymi popierało także uczucia i emocje. Wiązało się to z dążeniami wolnościowymi i demokratycznymi. Był to spór nie tylko o...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

Według niego rozwój literatury polskiej powinien iść własną drogą. Uważał, że narodową cechą Polaków jest umiłowanie pokoju, prostoty, bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być zagrożeniem dla zdrowego rozsądku (strefa duchowa jest empirycznie nie sprawdzalna).

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

−  natchnienie i bezpośrednie przeżycie twórcy jest najlepszą inspiracją do tworzenia −  konieczność głębokiego przeżycia i odwoływania się do własnej wyobraźni.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe ideały, wartości; w rękach wroga walczą jeszcze bardziej zaciekle, bronią polskości, sprawy o która walczą i ludzkiej godności. Najważniejszy jest dla nich dwór.

MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

  „Księgi Pielgrzymstwa Polskiego” Polacy to nie tułacze a pielgrzymi, których celem, miejscem świętym jest wolna, niepodległa ojczyzna.

„PAN TADEUSZ” - CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY POLSKIEJ

Pan chciał pokazać całą swą zamożność a także jak doskonałym jest gospodarzem. Podczas nieobecności pana gośćmi zajmował się zarządca, który dbał, aby goście jak najlepiej się bawili.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poglądy poety i jego twórczość świadczą o nim samym. Nowe przekonania Norwida ukazują to, że jest otwarty na nowe propozycje, że potrafi docenić nowość.

POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy: 1. W dziedzinie form literackich stworzył wiele artystycznych konwencji, które w romantyzmie jeszcze nie istniały.

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną) −  istniał dla Galicji osobny sejm polski −  literatura nie podlegała cenzurze −  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku −  brak przemysłu, nędza wsi, dysproporcje majątkowe

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna −  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim −  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu −  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja) −  chłopi niejednokrotnie pozbawieni byli ziemi −  urzędy obsadzone przez Niemców

HASŁA POLSKIEGO POZYTYWIZMU

  praca organiczna praca nad podniesieniem poziomu gospodarczego kraju 3. Pozytywiści sprzeciwiali się temu w imię zasad demokracji.