Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Mówi, że mimo szalonych cierpień zranionego, zrozpaczonego kochanka, nie zwracał się wtedy o pomoc do Boga, nie żądał by zwrócił ku niemu serce dziewczyny- Jednak w sprawie narodu, wszystkich współrodaków, czuje się uprawniony do żądań wobec Boga.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Na próżno Jasiek woła dramatycznym głosem: Chyćcie koni, chyćcie broni Nikt go nie słyszy, nie udaje mu się rozerwać zaczarowanego, tanecz­nego kręgu.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

"Rzeź dziecinna" nie jest jakimś wielkim, czy bohaterskim czynem, toteż poeta rzuca zgoła odmienne hasło: Jeden tylko, jeden cud Z szlachtą polską - polski lud.

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Po zdławieniu tych ruchów, z kraju w obawie przed represjami wyjechało wielu zasłużonych dla polskiej kultury pisarzy i intelektualistów pochodzenia żydowskiego, gdyż represje nabrały charakteru antysemickiego.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiejźniejszych epok. Tragizm jej jest tragizmem Polaków, patriotów - dla nich jest to ważniejsze niż posłuszeństwo wobec cara.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Uważam, że Polska rzeczywiście jest „stworem nie do życia”, a jej dotychczasowy żywot polega na balansowaniu na granicy rzeczywistości i marzeń, jawy i snu.

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

W Transakcji wojny chocimskiej autor Wacław Potocki przypomina współczesnemu pokoleniu Polaków minione sarmackie ideały, które – wcielane w życie przez obrońców spod Chocimia – przyniosły im wielkie zwycięstwo.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Bóg jest istotą praktycznie nieosiągalną przeciętnemu człowiekowi (jak powiedział Jan Chrzciciel o Chrystusie: "nie jestem godzien zawiązać mu rzemyka u sandała"). Faktem jednak jest, że każdy ma jakiegoś Boga, tylko nie każdy zdaje sobie sprawę z tego czym on jest.

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

On jest siłą organizacji Filomatów i Filaretów, jego program staje się ich programem. Kat i jego ofiara jest to jeden z tematów przewodnich literatury okresu wojennego i  powojennego.

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM) Jedno z imion tej epoki brzmi : neoromantyzm. Wyspiański „Wesele” - dyskusja o społeczeństwie polskim, jego zdolności dozrywu powstańczego c) miłość nieszczęśliwa :* S.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

Ze względu na swoistość sytuacji, w której produkuje się wypowiedzenie ustne i w której się je pisemnie odtwarza, a zwłaszcza ze względu na brak interpunkcji, najobiektywniejszego, unormowanego przepisami kryterium granic zdania — w języku mówionym odróżnienie wypowiedzenia pojedynczego od złożonego jest bardziej konwencjonalne niż w języku pisanym.

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Pismem najbardziej utożsamianym z pokoleniem literackim Młodej Polski było krakowskie „Życie" (1897—1900), redagowane początkowo przez Ludwika Szczepańskiego, później Ignacego Maciejow-skiego (Sewera), wreszcie przez Stanisława Przybyszewskiego.

POLSKA - działania wojenne 1939 r.

Polskie lotnictwo miało za mało sa­molotów, aby sprostać Luftwaffe; ponadto ustępowały one pod wzglę­dem prędkości, pułapu i uzbrojenia samolotom niemieckim, a niewła­ściwe użycie bombowców PZL.

POLSKA - działania wojenne 1944-45

W tym czasie główne siły 1 Frontu Białoru­skiego po całkowitym rozbiciu 9 ar­mii niemieckiej przeszły do pościgu w kierunku zachodnim; 19 stycznia opanowały Łódź, 23 stycznia okrą­żyły Poznań, później przełamały Międzyrzecki Rejon Umocniony, wyszły nad Odrę po obu stronach Kostrzyna i zdobyły przyczółki.

ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. , jednakże ze względu na warunki ścisłej konspi­racji data i okoliczności śmierci nie zostały ostatecznie wyjaśnione.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

i protokołu wykonawczego z 21 września tego roku władze Francji oddały do dyspozycji Wojska Polskiego obóz ćwiczebny w Coetquidan, który stał się centrum formowania polskich oddziałów (in­ne obozy w Parthenay, Angers, St.

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

- 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski 8.   „Biblia Szaroszpatacka” pierwszy i jedyny polski przekład Biblii

POLSKA POEZJA ŚWIECKA

−  pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą

POLSCY KRONIKARZE I ICH DZIEŁA

−  „Kronika Polska” Galla Anonima −  „Kronika Wielkopolska” Gocława Baszka XIII w. (opis dziejów państwa polskiego do XV wieku, opis konfliktu polsko-krzyżackiego)

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta.