Najmniejsze Muzeum świata jest w Tychach 6,15 m².

Uzgodnienie Regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło 22 października 2013 roku.

Powierzchnia ekspozycji Muzeum wynosi 6,15 m².Adres Muzeum to ul. Żwakowska 8/66, kod pocztowy 43-100 Tychy, Poland, Europe...

Co nie jest powrotem do zdrowia - rozpoznawanie pozornego zdrowienia

Choć mówimy o powrocie do zdrowia jako procesie, to jednak ma on swoje zakończenie. Czasem jednak pacjentka może spełniać tylko część z wymienionych wyżej kryteriów. Jak więc odróżnić osoby, które dokonują „ucieczki w zdrowie”, od tych, które nie skorzystały z terapii?

Ogólnie rzecz biorąc, osoba...

Co to jest prawoznawstwo

To zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin jurysprudencja stal się niewystarczający...

Czym jest samokontrola

Wykonawcy sami wykonują czynności sprawdzające zgodność z obowiązującymi normami, a także podejmują niezbędne czynności korygujące lub inicjują ich podjęcie przez inne podmioty organizacyjne (pracownicy sami przeprowadzają kontrolę bieżącą i końcową).

Wszystkie wymienione rodzaje kontroli są...

Czym jest forfaiting

Bardzo zbliżonym źródłem finansowania zewnętrznego obok factoringu są transakcje forfaitingowe. Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. W takich transakcjach średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział...

Dlaczego klient Jest najważniejszy

Stałą cechą gospodarki rynkowej jest bariera popytu, wynikająca z przewagi pod-aży nad zdolnością zakupu, co powoduje, że żaden produkt nie ma trwale zapewnionej i opłacalnej sprzedaży. Bariera popytu i konkurencja wymuszają ciągłe zabieganie o nabywców. Racja istnienia każdego przedsiębiorstwa...

Czym jest magazynowanie

wyboru formy własności wykorzystywanych magazynów i składów.

pojemności, liczby, lokalizacji magazynów,

wyboru technologii składowania,

przepływu informacji o stanie magazynowym.

Wybór formy własności wykorzystywanych magazynów jest zdeterminowanysytuacją finansową...

Dowiedź, na przykładzie „Monachomachii” i innych utworów Krasickiego, że twórczość tego poety jest wierna hasłu oświecenia „bawiąc – uczyć”.

 

„Monachomachia”, zgodnie z oświeceniową regułą „bawiąc – uczyć”, krytykuje wady i ułomności ludzkich charakterów, ma wychowywać i bawić czytelników, o czym informuje sam Krasicki: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Ukazanie się „Monachomachii, czyli...

Co to jest marka?

 

Oznakowanie produktu składa się zwykle z jego nazwy, marka oraz etykiety. Spośród wymienionych elementów bardzo dużą rolę odgrywa marka.

Należałoby się zastanowić, czym właściwie jest marka i dlaczego tak wielu producentów decyduje się na jej stosowanie? Jak wielką rolę odgrywa ona w...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

„ Żyć szczęśliwie, bracie Gallionie, wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe.”

Seneka „O życiu szczęśliwym”

Stoicy znów /jak wcześniej ich wielcy poprzednicy, a później następcy/ zadają to podstawowe filozoficzne pytanie – Jak żyć...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

„Zresztą, w czym wszyscy stoicy są zgodni, jestem uległy prawom natury.

Całe życie Chrystusa jest Misterium

Wiele rzeczy, budzących niezwykłe zainteresowanie ciekawości ludzkiej, nie znajduje się w Ewangelii. Prawie nic nie jest powiedziane o ukrytym życiu w Nazarecie. Duża część działalności publicznej również nie została opowiedziana (J 20,30). Wszystko co napisano w Ewangelii, zostało napisane...

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Małe jest bliższe prawdy

U podstaw poezji epigramatycznej znajduje się przeświadczenie,  iż człowiek nie jest wstanie raz na zawsze uporządkować swych myśli o świecie, a jego dążenie do wiedzy w pełniusystematyzowanej jest daremne. Żaden system – filozoficzny, ideologiczny, naukowy – nietrwa w ludzkiej świadomości...

Co to jest biznes plan i co zawiera ?

 

Jest to dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działalności strategicznych i taktycznych a jednocześnie pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działań gospodarczych

Części:

streszczenie planu ( zawiera informację o firmie...

Czym jest kulturoznawstwo

Jest funkcją poznania człowieka, społeczeństwa, poprzez poznanie kultury społeczeństw.

Co w kulturowości jest dla nas interesujące? Co jest w kulturze takiego, ze pozwala nam na poznanie społeczeństw?

Najczęściej wotum nieufności zgłaszane jest przez (zgłaszane jest w sytuacji)

a) poprzez mniejszość parlamentarną, czyli opozycję;

b) zgłaszane jest w sytuacji, gdy urzędujący rząd od samego początku jest rządem mniejszościowym;

c) zgłaszane jest w sytuacji, gdy istnieje większość parlamentarna koalicyjna i gdy jeden z tych koalicjantów wystąpi z tej koalicji, to wtedy...

Myśl polityczna Maxa Webera - Czym jest polityka?

Wg Webera nie można odpowiedzieć na to pytanie. Polityka nie jest stałą dziedziną życia społecznego o niezmiennym zakresie. Polityka jest zjawiskiem zmiennym, złożonym, wieloaspektowym. W różnych sytuacjach wzrasta znaczenie różnych czynników (gospodarczych, politycznych itp.). Weber starał się...

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

- państwo

- polityka

Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

Cechy relacji, którą jest władza

1. Władza jest zawsze stosunkiem między ludźmi

2. Władza ma charakter społeczny

3. Posłuch jakim cieszy się osoba sprawująca władzę

4.Faktyczna, realna, urzeczywistniona możliwość przeprowadzenia woli

Cechą charakterystyczną władzy państwowej w odróżnieniu od innych jest to, iż przejawia się...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini. Obrazuje ona stan umysłu tych, dla których wiedzą wydaje się to, co w istocie jest niewiedzą. Obrazuje ograniczenie poznania, jego...