Co to znaczy, że protokół HTTP jest bezstanowy?

W skrócie to: HTTP nie zapamiętuje co zostało wykonane

Działa na zasadzie: Pytanie -> Odpowiedź.

Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteligencji?

Silna SI twierdzi, że można zbudować taki program, który będzie myślał podobnie do człowieka.

Słaba SI twierdzi, że mogą to być co najwyżej cechy zachowań, nie zaś rozumienie języka.

Jakie cztery nurty możemy wyróżnić w obszarze sztucznej inteligencji? Co jest trudniejsze do osiągnięcia?

Systemy myślące jak ludzie

Systemy myślące racjonalnie

Systemy zachowujące się jak ludzie <- Chyba to

Systemy zachowujące się racjonalnie

Co to jest szyfrowanie SSL

SSL - Secure Sockets Layer to najpopularniejszy protokół służący do przesyłania poufnych informacji przez internet w postaci zaszyfrowanej, obsługiwany m.in. przez wszystkie przeglądarki internetowe.

Co to jest adres MAC i adres IP

adres MAC - 12-znakowy numer, unikatowy dla każdego egzemplarza karty sieciowej. Każda sieć posługuje się adresami MAC, a dopiero system operacyjny "tłumaczy" je na adresy IP, które pozwalają łatwiej zarządzać sieciami.

adres IP - numer pozwalający na identyfikację komputera lub innego urządzenia w...

Czym są tabele i jaka jest ich rola w aplikacji bazy danych

Tabela (ang. Table) to odseparowane od siebie dane zorganizowane w wierszach i/lub kolumnach tworzących siatkę. W przetwarzaniu tekstów i małej poligrafii tabele ułatwiają interpretację zamieszczonych w nich informacji.

Z kolei w dokumentach HTML tabele wykorzystywane są do odpowiedniego wizualnego...

Co to jest indeks

Indeks – zmienna jednowymiarowa mogąca przybierać wartości odpowiadające wyższym klasą możliwej kombinacji artykułów wielowymiarowych przestrzeni własności.

Co to jest wskaźnik

Wskaźnik – zmienna mierzalna dostępna empirycznie (np. stopnie C, Farenhajta, itp.)

Co to jest stygmat

Stygmatem nazywamy zaakceptowanie przez osobę popełniającą wykroczenie tożsamości dewiatą.

Co to jest rynek pracy i jakie są jego elementy

Rynek pracy – tworzą kobiety i mężczyźni. Rynek pracy można określić ze względu na rodzaj i liczbę świadczeń zapewnianych pracownikom, a nie tylko ze względu na typ wykonywanej pracy.

Wyróżniamy: podstawowe rynki pracy, wtórne rynki pracy, samo zatrudnienie, bezrobocie.

Jaka jest definicja ruchu społecznego

Ruch społeczny – to zgromadzenie jednostek które zorganizowały się w celu poparci lub przeciwstawienia się określonym zmianom kulturowym bądź społecznym.

Proszę wyjaśnić co oznacza sformułowanie „człowiek jest istotą społeczną”

Antropologia fizyczna, nauki medyczne, fizjologia, biochemia itd. łącząc swoje wysiłki odkrywają fizjologiczne, chemiczne podstawy reakcji ludzkich na sytuacje społeczne ludzkich działań, dążeń, postaw - życia kulturalnego i społecznego. Człowiek posiada jakieś specyficzne cechy wyróżniającego od...

Co to jest „polis”

Nazwa specyficznej formy państwowości, występującej np. w starożytnym Sumarze i Grecji, obejmującej państwo-miasto i najbliższą okolicę zamieszkałą przez ludność rolniczą.

Jaka jest różnica między kulturą a cywilizacją

Kultura w węższym sensie pozbawiona walorów utylitarnych składa się z wartości dostarczających człowiekowi przeżyć (nauka, sztuka, religia), w przeciwieństwie do wartości o praktycznym charakterze, tworzących cywilizację. wartości kultury w tym węższym zakresie swą trwałością przewyższają...

Co to jest kategoria społeczna

Jednostki wyróżnione ze względu na cechy ważne dla przebiegu procesów społecznych i względnie stałe, jakimi są zwłaszcza cechy demograficzne i społeczne, nazywamy kategoriami społecznymi.

CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz...

CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

Z techniki posługiwania się ciała

Kontrola ciała

Ciało jako znak

Sakralne właściwości ciała

CO TO JEST KLASA SPOŁECZNA?

Wielkie grupy ludzi, różniących się między sobą miejscem zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji, społecznym stosunkiem do środków produkcji, role w społecznej organizacji pracy, sposobem otrzymywania i rozmiarami tych części bogactwa którą rozporządzają.

CO TO JEST PROCES SPOŁECZNY? TYPY, PRZYKLADY W SPORCIE

Proces społeczny wg Szczepańskiego – względnie jednorodne sesje zjawisk powiązane zależnościami przyczynowymi lub strukturalno funkcjonalnymi, obejmujące relacje między jednostkami, jednostkami a grupami.

Procesy społeczne w sporcie:

Przystosowanie społeczne (adaptacja) to proces osiągania...

Czym jest szkoła?

-instytucja oświatowo-wychowawcza

-twór kultury

-główny łącznik społeczności lokalnej ze światem i ogólnoludzką kulturą

-element świata człowieka

-zaspokaja nasze cele

-podstawowy system intencjonalnej edukacji, wychowania i opieki

-zjawisko historyczne, podstawowa i typowa dla cywilizacji...