Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana...

Co to jest indeks zmian wartości?

Indeks zmian wartości to indeks, który informuje o łącznych zmianach wartości danych produktów (równocześnie) w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego. Zmiany te wynikają zarówno ze zmian ilości jak i cen tych produktów.

Co to jest trend?

Trend – składnik szeregu czasowego wyrażający ogólną tendencję systematycznych zmian poziomu danej zmiennej; (tendencja rozwojowa) – funkcja opisująca generalny przebieg zjawiska, zmiany średniego zjawiska w czasie.

Metody wyznaczania trendu – Tendencję rozwojową można wyodrębnić dwiema metodami:

-...

Co to jest górny kwartyl?

Kwartyl górny – dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób, że 75% jednostek ma wartości cechy niższe a 25% wyższe od kwartyla górnego.

Co to jest próg rentowności produkcji

Próg rentowności to wielkość produkcji, przy której przychody uzyskane ze sprzedaży równają się kosztom poniesionym na produkcję.

Od czego uzależniony jest dobór metod kształcenia?

Kryteria doboru metod nauczania.

We współczesnym systemie dydaktycznym dobór metod nauczania zależy od celów, treści i zadań dydaktycznych oraz od wieku uczniów. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyńcze metody, należące do tych grup, trzeba wiązać rygorystycznie np. z określonymi...

W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo depozytów bankowych?

Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane :

do 1000 ECU = 100%

1000 - 3000 ECU = 90%

Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

Co to jest rachunek nostro i loro?

Rachunek nostro - (il nostro - nasze dobro) rachunek jaki otworzył dany bank za granicą; nasz rachunek u korespondenta zagranicznego.

Rachunek loro - (il loro - ich dobro) rachunek korespondenta zagranicznego (banku zagranicznego) prowadzony w danym banku (krajowym); rachunek, który nasz bank otworzył dla banku...

Co to jest kredyt akceptacyjny?

Kredy akceptacyjny - upoważnienie klienta przez bank do ciągnienia na niego weksli na określoną kwotę. Weksle są akceptowane przez bank. Bank poprzez podpis na wekslu zobowiązuje się do wykupu zaakceptowanych weksli w terminie płatności. Równocześnie w przypadku niedostarczenia przez klientów środków na...

Dlaczego postępowanie podatkowe jest szczególnym postępowaniem administracyjnym

Postępowanie podatkowe stanowi odrębny rodzaj postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji. Etapami postępowania podatkowego są: postępowanie wyjaśniające, ustalenie obowiązku podatkowego, informacja dotycząca zobowiązania podatkowego, postępowanie odwoławcze, postępowanie...

Jak jest realizowana sejmowa kontrola wykonywania budżetu

Wykonanie budżetu zarówno na bieżąco jak i po każdym roku podatkowym kontroluje Sejm.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli w terminie do 31 maja roku następującego o upływie roku budżetowego coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz ze:

1.sprawozdanie o dochodach...

Jaka jest relacja między pojęciami „środki publiczne” i „dochody publiczne”

Środki publiczne to:

a)dochody publiczne

b)środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

c)przychody budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzących:

-Ze sprzedaży papierów...

Co oznacza kapitał zakładowy i jaka jest minimalna jego wysokość w poszczególnych spółkach handlowych

Kapitał zakładowy są to wkłady w spółkach kapitałowych. minimalna wysokość kapitału zakładowego dla spółki z 0.0. 50 tyś. zł i minimalna nominalna wartość udziału 50 zł, dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 tyś. Zł, nominalna minimalna wartość akcji l...

Jaki jest cel postępowania notyfikacyjnego i kto je prowadzi?

Notyfikacja:

1) podanie do wiadomości innego państwa jakiegoś fakt,

2) powiadomienie wystawcy czeku o odmowie zapłaty czeku przez trasanta

Do powstania spółki cywilnej potrzebne jest

Spółka ta nie ma osobowości prawnej, powstaje jak inne spółki na podstawie umowy, według art. 860 paragraf 1k.c przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni...

Jak jest zorganizowana struktura danych zwana kolejką?

Kolejka (zwana także strukturą FIFO z ang. first in first out) to specjalna struktura dynamiczna, o ograniczonych możliwościach modyfikacji. Operacja dodawania elementu do struktury (insert) odbywa się zawsze na początku, a operacja odłączania (delete) elementu od struktury odbywa się zawsze na końcu...

Jak określona jest złożoność algorytmów? Jakie znasz jej rodzaje?

Złożoność algorytmów możemy badać pod kontem:

- pamięci

- czasu

Złożoność pamięciowa to zależność pomiędzy ilością potrzebnej do działania algorytmu pamięci (wielkością i liczbą struktur danych), a rozmiarami danych wejściowych wprowadzanych do algorytmu.

Złożoność czasowa to...

Co znaczy, że jedna funkcja złożoności jest ograniczona z góry przez drugą?

Oznacza to, że:

- dana funkcja ma złożoność o rząd niższą od funkcji, będącej jej górnym ograniczeniem

- istnieje lepsze rozwiązanie danego problemu

Jaka jest rola klienta i serwera w sieci WWW?

Serwer - Komputer udostępniający usługi i zasoby

Klient - komputer korzystający z usług i zasobów