Czym jest Konfederacja

Konfederacja, związek, zrzeszenie utworzone przez jeden lub kilka stanów lub przez miasta dla osiągnięcia określonych celów, mający istnieć do chwili osiągnięcia tego celu. W Polsce konfederacja pojawiła się na przełomie XIII i XIV w., początkowo organizowana przez miasto (Hanza, Związek Reński). W...

Co jest przedmiotem prawa pracy?

Przedmiotem prawa pracy sa stosunki pracy podporzadkowanej, swiadczonej na rzecz pracodawcy dobrowolnie,osobiscie i za wynagrodzeniem oraz inne stosunki prawne nierozelwalnie zwiazane ze stosunkami pracy.

Przedmiotem prawa pracy sa przede wszystkim stosunki zwiazane z bezposrednim swiadczeniem pracy...

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRAWEM MATERIALNYM A FORMALNYM

Do prawa materialnego należą te normy, które ustanawiają merytoryczne obowiązki prawa, regulują zachowanie się ludzi i różnych instytucji w społeczeństwie. Normy prawa materialnego mają charakter pierwotny.

Prawo formalne tworzą te wszystkie normy, które odnoszą się do organizacji aparatu dbającego...

CO TO JEST PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA?

PRZEDMIOT PRZESTEPSTWA

Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa dobra prawne, takie jak życie, własność i bezpieczeństwo, wolność. .Dobra te są przedmiotem przestępstwa. Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je...

CO TO JEST POMOCNICTWO? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY OKREŚLANE ZACHOWANIE ZAKFALIFIKOWAĆ, JAKO POMOCNICTWO

Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi...

CO TO JEST POCZYTALNOŚĆ OGRANICZONA I JAKIE SKUTKI PRAWNE WYWOŁUJE?

Nie wyłącza winy stan poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej. Sprawca działający w takim stanie popełnia więc przestępstwo i ponosi odpowiedzialność karna. Ograniczenie poczytalności wpływa jednak na stopień winy, powodując jego obniżenie. Kodeks karny (art. 31 § 2) określa tylko konsekwencje...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

Kodeks Karny w art. 33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. Wysokość pojedynczej stawki dziennej ustalona została w granicach od 10 zł do 2000zł.

Wyjątek odnośnie grzywny w stawkach dziennych opisany w art. 77 KK, zawieszając...

CO TO JEST ZAKAZ ZAJMOWANIA STANOWISK LUB WYKONYWANIA OKREŚLONEGO ZAWODU LUB PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

art. 41 § 1 kk → sąd może orzec, gdy:

- sprawca przy popełnieniu przestępstwa nadużył stanowiska lub zawodu;

- okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagra­ża istotnym dobrom chronionym prawem;

- musi istnieć powiązanie między przestępstwem a...

JAKIE ZNASZ ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE? CZYM JEST ŚRODEK PROBACYJNY?

Środki probacyjne - polegają na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa.

Należą do nich:

warunkowe umorzenie postępowania,

warunkowe zawieszenie wykonania kary

warunkowe przedterminowe zwolnienie.

CO TO JEST ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY? OMÓW KUMULATYWNY I POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Zbieg przepisów ustawy zachodzi wtedy, gdy jeden czyn wypełnia znamiona dwóch lub więcej przestępstw, np. zgwałcenia osoby poniżej lat 15 narusza art. 197 i 200 KK. Zapłacenie kontrahentowi fałszywymi banknotami narusza art. 286 KK ( oszustwo) i art. 310 § 2 KK ( puszczanie w obieg fałszywego...

WYJAŚNIJ POJĘCIE IMMUNITETU? JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY IMMUNITETEM MATERIALNYM A IMMUNITETEM FORMALNYM?

Immunitet w prawie karnym oznacza czasowe lub stałe wyłączenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pewnej kategorii osób z powodu popełnienia jakichkolwiek lub niektórych przestępstw.

Immunitet materialny polega na stałym uchyleniu karalności czynu wypełniającego znamiona...

Co to jest sankcja? Jakie znasz rodzaje sankcji?

Sankcja - kara grożąca za bezprawny i zawiniony czyn wypełniający znamiona określone w dyspozycji prawa karnego.

Podział sankcji:

sankcje względnie oznaczone - operują granicami minimum i maksimum kary. Sposób oznaczenia tych granic może być różny. Sankcja może zawierać minimum i maksimum kary...

Jaka jest różnica między nominalnym i realnym PKB

PKB nominalny – mierzy się go w cenach bieżących, czyli w takich, które istniały gdy osiągano składające się na niego dochody.

PKB realny – czyli PKB w cenach stałych, koryguje nominalny PKB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejący w pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok bazowy...

Co to jest próba reprezentatywna?

Losowe pobranie z populacji jednostek doświadczalnych dla każdego poziomu badanego czynnika i zaobserwowanie na tych jednostkach wartości rozważanej cechy ilościowej.

Co to jest test statystyczny i moc testu statystycznego?

Test statystyczny – pewne narzędzie, postępowanie służące sformułowaniu wniosku o hipotezie. Służy do testowania hipotezy, do rozstrzygania o prawdziwości lub nie.

Hipoteza statystyczna – model matematyczny hipotezy merytorycznej.

Jeśli nie odrzucamy, nie stwierdzona zależności między badaną cechą...

Co to jest estymator parametru zmiennej losowej, jakie powinien posiadac właściwości?

Estymator – konkretna wartość uzyskana z próby – ocena wartości szukanego parametru ( w estymacji prostej)

Określona funkcja elementów próby g(x1,x2,xn) spełniająca pewne kryteria optymalności

estymator średniej u (średnia arytmetyczna)

estymator wariancji δ2

estymator odchylenia...

Co to jest liniowa funkcja regresji?

Funkcja regresji przyporządkowuje średnie wartości zmiennej zależnej konkretnym wartościom zmiennej niezależnej. Najczęściej spotyka się liniowe funkcje regresji, ale dane mogą czasem wymagać dopasowania funkcji nieliniowej. Decyzję o rodzaju funkcji należy podjąć po wykonaniu wykresu rozrzutu.

W...

Co to jest indeks Laspeyresa zmian cen?

Indeks Laspeyresa zmian cen to indeks określający wpływ zmian cen na dynamikę wartości. Informuje o tym, jak zmieniałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu porównywalnych momentach jednakowe oraz...

Co to jest indeks Laspeyresa zmian ilości?

Indeks Laspeyresa zmian ilości mówi jak zmieniałaby się całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym s stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek...

Co to jest indeks Paaschego zmian cen?

Indeks Paaschego zmian cen średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen, a której wagami są wartości towarów w momencie badanym. Informuje o tym jak zmienałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu...