Co to jest mapa?

 

MAPA-rysunek pow.Ziemi lub ciała niebieskiego wykonany na płaszczyźnie w pomniejszeniu,wg.ściśle określonych zasad matematycznych i za pomocą odp.znaków.

POZIOMICA(izohipsa)-linia na mapie utworzona z pkt.o jednakowej wys.n.p.m.

EKSPOZYCJA-polożenie,orientacja stoku względem stron...

Co to jest pamflet?

Pamflet - utwór publicystyczny lub literacki, często anonimowy, mający charakter demaskatorskiej i zwykle ośmieszającej krytyki określonej osoby, grupy społecznej, instytucji politycznej.

Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

"Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych...

Czym jest hinduizm

Religia indyjska związana z organizacją społeczną opierającą się na podziale na kasty rodowe.

Czym jest zarządzanie

Proces stałej koordynacji i integracji użytkowanych zasobów dla osiągnięcia celów organizacyjnych, przy zastosowaniu zasady racjonalnego gospodarowania

Czym jest przedsiębiorczość

Pojawia się w różnych dziedzinach życia. Najczęściej rozumie się ją jako cechę, sposób zachowania się ludzi, chociaż w literaturze ekonomicznej występuje również jako cecha organizacji. Człowiek przedsiębiorczy to człowiek energiczny, zaradny, rzutki, pełen pomysłów i inicjatywy, nie obawiający...

Czym jest budżetowanie

W warunkach ciągłego usprawniania firmy budżetowanie należy rozumieć jako metodę zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającą tworzenie warunków niezbędnych do kształtowania ekonomicznie najkorzystniejszego rozwoju firmy w warunkach narzuconych przez otoczenie.

Czym jest rachunek kosztów

 

W literaturze możemy spotkać wiele określeń definiujących to pojęcie. Najczęściej rachunek kosztów określa się jako ogół czynności zmierzających do ustalenia w różnych przekrojach i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu, wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym...

Czym jest Zapping

Sposób oglądania telewizji polegający na szybkim przełączaniu pilotem z jednego kanału na drugi. Widz przegląda poszczególne stacje w sposób wybiórczy, nie wiedząc przy tym, czego szuka. Robi to ze względu na reklamy, które przerwały aktualnie oglądaną audycję, z braku innego zajęcia lub uzależnienia...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Inne poglądy stoików

Inne więc punkty krytyki to między innymi: wewnętrzna sprzeczność tkwiąca w koncepcji antropologicznej stoików o podwójnej przynależności jednostki ludzkiej: z jednej strony należy ona do rodzaju ludzkiego i podlega prawu naturalnemu, z drugiej – należy do państwa i jako taka podlega jego prawu; z jednej strony podlega konieczności wypełniania jak najlepiej przypisanej sobie roli w świecie – bez buntu, z drugiej ma uniezależnić się od ...

Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

 

Motywowanie: nakłanianie pracowników i ich zespołów do określonych zachowań działań czy zadań.

To nakłanianie może mieć charakter zachęty namowy lub przymusu ekonomicznego.

Motywowanie oznacza zachęcanie kogoś do czegoś. Pobudzanie do czynu wpływanie na kogoś. W procesie zarządzania...

Co to jest marketing-mix ,omówić jego elementy składowe.

 

Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek noszą nazwę marketingu – mix i obejmują;

 

Produkt i jego bezpośrednie wyposażenie (m.in. opakowanie)

Cenę produktu i warunki transakcji

Kanały dystrybucji, służące do bezpośredniego i pośredniego doprowadzenia produktów do klientów...

Co to jest moduł magazynowy, od czego zależą jego wymiary

Moduł magazynowy – to jednostka składowania (paleta) oraz moduł transportu (wózek widłowy, układnica międzyregałowa).Powierzchnia modułu: S = l ∙ (2d + s)

l - szerokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety

800x1200: 1300mm),

d – głębokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety...

Co to jest skrajnia drogowa

Skrajnia drogowa – to zarys geometryczny przekroju poprzecznego drogi, poza który nie powinien wystawać żaden element budowli drogowych i urządzeń infrastruktury drogowej.

Co to jest korytarz transportowy

Korytarz transportowy – umożliwia przesył dużych partii towarów na duże odległości.

Czym jest depresja

Zmiana nastroju polegająca na pogrążeniu się w smutku, wygaszeniu zainteresowań oraz utrata zdolność do odczuwania przyjemności. Nic człowiekowi nie sprawia przyjemności. Nie ma rzeczy, która by zainteresowała, nie ma zjawisk, które wprawiało by człowieka w stan zainteresowania.

Co to jest Koło Wiedeńskie? Przedstawiciele

Koło Wiedeńskie- ( Der Wiener Kreis), grupa filozofów i uczonych głosząca program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu i fizykalizmu

Doktryny Koła Wiedeńskiego:

ujęcie nauk logiczno-matematycznych jako nieempirycznych i analitycznych

sprowadzenie wszystkich nauk empirycznych do jedności na...

Czy metafizyka jest możliwa jako nauka?

Kant zastał spór racjonalistów i empirystów, którzy traktowali swoje poglądy jako samodzielne (źródła wiedzy: „rozum”; „doświadczenie”). Uznał on, że rozum i doświadczenie muszą się wzajemnie kontrolować i uzupełniać; tylko to da rzetelną wiedzę.

Rozum (w szerokim znaczeniu) według Kanta to:...

Czym jest METODA, podział metod

METODA - systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespól celowych i jasno określonych czynności realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i znanych środków które doprowadzą do rozwiązania danego problemu.

PODZIAŁ METOD: 

- logopedyczne-używane tylko w postępowaniu logopedycznym i dla niego...

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Wpływ przemian w podziale terytorialnym na sytuację obywatela, wyznaczony jest...

1. Możliwością stosowania jako podstawy tego aktu prawa miejscowego.

2. Zmianą organu prowadzącego postępowanie administracyjne.