Jerozolima wyzwolona

Jerozolima wyzwolona

Czytaj Dalej

Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

Idąc do Jerozolimy , mówi On: "nie możliwą rzeczą jest, aby jakiś prorok zginął poza Jerozolimą" (Łk 13,33). (KKP 557) Jezus przypomina męczeństwo proroków, którzy zostali skazani w Jerozolimie (Mt 23,37).

GOFRED abo Jeruzalem wyzwolona

GOFRED abo Jeruzalem wyzwolona, poemat przełożony przez P.

JEROZOLIMA

Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, wł. Godfryd i zdobycie Jerozolimy stanowią tło epopei, ale jądro historyczne jest tak przesłonięte fantastycznymi epizodami, że poematu nie odczuwa się jako powieści hist.

WANDA. Wiązanie na rok 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone, noworocznik

Wiązanie na rok 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone, noworocznik, wyd.

Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

 

Rozbicie polityczne świata muzułmańskiego umożliwiało sukcesy pierwszych władców Królestwa Jerozolimskiego. Groźba pojawiła się, gdy emir Mossulu Imad ed- Din Zengi zjednoczył pod swoim panowaniem kilka innych państewek, a w 1144 r. zdobył hrabstwo Edessy. Upadek hrabstwa Edessy uświadomił...

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

Rychłe zaś potem wstrząsy dynastyczne w Jerozolimie (1174) utrwaliły w Egipcie istniejący stan rzeczy.

ALEKSANDER Św. bp. Jerozolimy

, wskutek czego popadł w zatarg z bpem Aleksandrii, Demetriuszem ; w Jerozolimie założył bibliotekę, w której zgromadził wiele cennych dzieł, głównie teol.

BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

uczelnia w Jerozolimie, zał. w Jerozolimie, Wł 1930; P.

CHRYZYP z KAPADOCJI, Chryzyp z Jerozolimy

479 prawdopodobnie w Jerozolimie, Mnich, pisarz religijny. Eutymiusza w Jerozolimie, gdzie był ekonomem; 455 przyjął święcenia kapł.

BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

W Ba­bilonie pozostało wielu zamożnych i oba­wiających się zmian Żydów, ale ci, którzy przebyli 1300 km i powrócili do Jerozolimy, odbudowali Świątynię.

JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

Rzymianie zburzyli resztki Jerozolimy.

EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

564 został przez cesarza odwołany z urzędu patriarchy; brak informacji źródłowych o dalszych jego losach; wspomnienie w Jerozolimie 14 IX.

EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

osiadł ostatecznie w okolicy klasztoru Theoktistosa i tu założył wspólnotę 17 anachoretów, dla których 428 lub 429 Juwenal patriarcha Jerozolimy, poświęcił kościół; słynna Ławra świętego E. Jego działalność doprowadziła do erekcji przez Juwenala bpstwa w Parembolai; przebywającą od 443 w Jerozolimie ces.

GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

395 w Jerozolimie,zm.

HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

jest czczony na Wschodziejako święty (wspomnienie 28 III w Konstantynopolu i 22 IXw Jerozolimie); ok. 570 istniał w Jerozolimie poświęcony jegoczci kościół (lub kaplica), w którym H.

SZTUKI WYZWOLONE

Sztuki wyzwolone przygotowywały do wolnych zawodów i przeciwstawiane by­ły sztukom mechanicznym, które przy­gotowywały do rzemiosł.

Jerozolima niebiańska

W Objawieniu św. Jana opisana jako miasto o dwunastu bramach na planie kwadratu, symbol oczekiwanego czasu ostatecznego, kiedy Bóg zamieszka ze swym ludem.

Miasto zbudowane jest na dwunastu kamieniach węgielnych (jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardoniks, sardis, chryzolit, beryl, topaz, chryzopraz...

Program 7 sztuk wyzwolonych, Podstawy wykształcenia w epoce Hellenistycznej

Od V wieku rozpoczęła się w życiu Hellady wielka zmiana, trwała do końca IV w. Najbardziej widać to było w Atenach. Po klęsce wojny peloponeskiej nastąpił kryzys gospodarczy. Aby uchronić kraj od ruiny materialnej arystokracja i mieszczanie unikali wojen, dbali o pokój, który miał zapewnić dobrobyt. Rozmnożył się zapał do badań, nauki, kształcenia się. Nauki dotąd uprawiane przestały wystarczać. Rosły potrzeby duchowe, poszukuje się szkół i książek, rozkoszuje ...

Jan Szkot Eriugena - Hierarchia nauk, czyli sztuk wyzwolonych (ordo artium)

Sztuki wyzwolone (nauki) stanowią fundament filozofii, są one przez ludzi niejako„odkrywane", nie zaś tworzone.