Jerozolima

Jerozolima

Czytaj Dalej

Misteria działalności publicznej Jezusa - Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy

Idąc do Jerozolimy , mówi On: "nie możliwą rzeczą jest, aby jakiś prorok zginął poza Jerozolimą" (Łk 13,33). (KKP 557) Jezus przypomina męczeństwo proroków, którzy zostali skazani w Jerozolimie (Mt 23,37).

Jerozolima

Pogańskie miasto Aelia Capitolina, zbudowane na miejscu Jerozolimy zburzonej doszczętnie podczas drugiej wojny żydowskiej, zbudował Hadrian. Konstantyn kazał wznieść w Jerozolimie wiele kościołów, zwłaszcza bazylikę Grobu Świętego i Zmartwychwstania.

BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

W Ba­bilonie pozostało wielu zamożnych i oba­wiających się zmian Żydów, ale ci, którzy przebyli 1300 km i powrócili do Jerozolimy, odbudowali Świątynię.

EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

osiadł ostatecznie w okolicy klasztoru Theoktistosa i tu założył wspólnotę 17 anachoretów, dla których 428 lub 429 Juwenal patriarcha Jerozolimy, poświęcił kościół; słynna Ławra świętego E. Jego działalność doprowadziła do erekcji przez Juwenala bpstwa w Parembolai; przebywającą od 443 w Jerozolimie ces.

Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

1841) przybył do Jerozolimy z rodziną i grupą duchownych anglikańskich. Po śmierci Alexandra (1845) król pruski wyznaczył na biskupstwo w Jerozolimie Samuela Gobata (ur.

JEROZOLIMA

Godfryd i zdobycie Jerozolimy stanowią tło epopei, ale jądro historyczne jest tak przesłonięte fantastycznymi epizodami, że poematu nie odczuwa się jako powieści hist.

ALEKSANDER Św. bp. Jerozolimy

, wskutek czego popadł w zatarg z bpem Aleksandrii, Demetriuszem ; w Jerozolimie założył bibliotekę, w której zgromadził wiele cennych dzieł, głównie teol.

EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

564 został przez cesarza odwołany z urzędu patriarchy; brak informacji źródłowych o dalszych jego losach; wspomnienie w Jerozolimie 14 IX.

HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

jest czczony na Wschodziejako święty (wspomnienie 28 III w Konstantynopolu i 22 IXw Jerozolimie); ok. 570 istniał w Jerozolimie poświęcony jegoczci kościół (lub kaplica), w którym H.

BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

uczelnia w Jerozolimie, zał. w Jerozolimie, Wł 1930; P.

CHRYZYP z KAPADOCJI, Chryzyp z Jerozolimy

479 prawdopodobnie w Jerozolimie, Mnich, pisarz religijny. Eutymiusza w Jerozolimie, gdzie był ekonomem; 455 przyjął święcenia kapł.

JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

Rzymianie zburzyli resztki Jerozolimy.

Utrata Jerozolimy

Po klęsce, wróg zagarnął zamki, których nie miał ktobronić, z wyjątkiem Tyru, i przystąpił do oblężenia Jerozolimy.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

Rychłe zaś potem wstrząsy dynastyczne w Jerozolimie (1174) utrwaliły w Egipcie istniejący stan rzeczy.

GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

395 w Jerozolimie,zm.

JEROZOLIMA

W Jerozolimie działał pierwszy Kościół lokalny i odbył się tzw.

Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

 

Rozbicie polityczne świata muzułmańskiego umożliwiało sukcesy pierwszych władców Królestwa Jerozolimskiego. Groźba pojawiła się, gdy emir Mossulu Imad ed- Din Zengi zjednoczył pod swoim panowaniem kilka innych państewek, a w 1144 r. zdobył hrabstwo Edessy. Upadek hrabstwa Edessy uświadomił...

Jerozolima niebiańska

W Objawieniu św. Jana opisana jako miasto o dwunastu bramach na planie kwadratu, symbol oczekiwanego czasu ostatecznego, kiedy Bóg zamieszka ze swym ludem.

Miasto zbudowane jest na dwunastu kamieniach węgielnych (jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardoniks, sardis, chryzolit, beryl, topaz, chryzopraz...

Świątynia w Jerozolimie

Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...