Jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj Dalej

Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Zadania takie mogą być realizowane przez własne jednostki organizacyjne, przez współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi oraz przez zlecenie ich w drodze umów cywilnych innym podmiotom - pewne zadania jednostek samorządu terytorialnych mogą przenosić na jednostki pomocnicze.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Ustalenia Ustalenia zastrzeżone dla uchwały budżetowej: postanowienia o prognozowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, określonych w uchwale, według najważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, postanowienia o planowanych wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyróżnieniem: wydatków bieżących z wyróżnieniem: wynagrodzeń i pochodnych od ...

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

Środki na obsługę długu w jednostkach samorządu terytorialnego? Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ryzyka kredytowego banku na przykładzie banku PKO BP S.

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności:  kontroluje wykonanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,  kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z ...

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego (fragment pracy magisterskiej)

Samorząd terytorialny jest w przypadku Polski podstawową formą decentralizacji władzy państwowej, która umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwa, powiaty, czy gminy. Jest to najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna przysługuje wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, jednak nie każdej w równym stopniu, nie wszystkie gminy mają prawo do subwencji uzupełniającej (art.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Charakterystyka Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność Policji 11 - Udział organów samorządu terytorialnego w obsadzaniu stanowisk w Policji 11 - Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego 11 - Współpraca Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa 12 8.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KONTROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU)

28b ustawy o finansach publicznych organ sprawujący nadzór nad jednostką finansów publicznych (kierownik jednostki sektora finansów publicznych) sprawuje kontrolę administracyjną obejmującą w danym roku budżetowym co najmniej 5% wydatków danej jednostki.

Aparat jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe lub Urząd Marszałkowski.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Co do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić , że : prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową podstawą tej gospodarki jest budżet ( plan finansowy), budżet uchwalany jest przez ( radę gminy, radę powiatu , sejmik województwa, nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego sprawuje RIO.

Przepisy porządkowe stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego wydają przepisy porządkowe wówczas gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku publicznego, ochrony środowiska naturalnego.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Obejmuje : dochody i wydatki oraz przychody i rozchody danej jednostki, przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ( zakładów budżetowych, środków specjalnych , gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych ).

Statuty jednostek samorządu terytorialnego

Statut: województwa- określają ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego i wymaga uzgodnienia z Prezesem RM, publikowany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w Dz.

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Obejmuje : 1)dochody i wydatki oraz przychody i rozchody danej jednostki, 2)przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ( zakładów budżetowych, środków specjalnych , gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych ).

W jakich formach organizacyjno - prawnych jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komunalną?

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zarówno tworzyć takie spółki jak i przystępować do już istniejących.

Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

Charakterystyka Marketing w gminie lub powiecie jest to marketing terytorialny w którym dany region na podstawie swoich zasobów oferuje lub wymienia specyficzne "produkty terytorialne" dla bliższych i dalszych klientów.

Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu. Ustawa taka zawiera pytanie referendum, termin przeprowadzenia, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz...

Samorząd terytorialny

: Uchwalanie statutu gminy Wybór i odwołanie zarządu gminy Uchwalanie budżetu gminy Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwalanie podatków i opłat lokalnych Podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych gminy Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może zaciągnąć zobowiązania Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, wznoszenia pomników, nazw ulic i ...

Samorząd terytorialny

obowiązuje w Polsce nowy podział terytorialny obejmujący: - gminę, - powiat - województwo. Samorząd terytorialny stanowią regionalne, powiatowe i gminne wspólnoty samorządowe, umiejscowione na trzech stopniach samorządu terytorialnego.