Jatki żydowskie w Zamościu

Jatki żydowskie w Zamościu

Czytaj Dalej

Początki historii żydowskiej

A teraz przyjdzie nam mówić o jednym z ludów semickich, o Hebrajczykach, których znaczenie w ich własnych czasach było mniejsze niż wpływ, jaki wywarli na późniejsze dzieje świata. Osiedlili się oni w Judei na długo przed. r. 1000, a stolicą ich była Jerozolima. Historia ich wiąże się  ściśle z...

Wpływ kultury Żydowskiej / Izraela

(Bardzo ubogo i nie jestem pewien czy dobrze)

Wpływ Starego Testamentu, motyw ziemi obiecanej, motyw Ziemi jako daru od Boga i misja człowieka jako ulepszanie daru Boga, człowiek jako wzór i podobieństwo Boga - pierwiastek boski w każdym z nas ( imago dei –obraz boga), a ziemia jest poddana człowiekowi i ma...

Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim

EGIPT

O medycynie egipskiej dowiadujemy się z trzech źródeł od pisarzy greckich (Herodota i Diodora), z papirusów oraz z badania mumii. Duży wkład w badanie mumii egipskich włożył Ruffer (przed pierwszą wojną światową), który badał mumie nawet pod względem histologicznym.

Medycyna egipska podobnie...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Chrześcijaństwo wychodzi poza granice żydowskich społeczności

Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi. Z biegiem czasu do tej religii zaczęło przystępować też społeczeństwo nie żydowskie. Wtedy nasuwało się pytanie czy muszą oni przyjęci być do społeczeństwa żydowskiego. Zwyciężył wreszcie kierunek reprezentowany przez Pawła z Tarsu, który uważał że...

CMENTARZ ŻYDOWSKI

Dwa słynne obrazy Jacoba van Ruysdael (sprzed 1670), Detroit, Institute of Arts i Gał. Drezdeńska; łączą motywy cmentarza żyd. w Amsterdamie z motywami ruin w Brederode i z wspomnieniami ze Skandynawii; wyrażają zadumę nad przemijaniem życia; natchnęły Goethego do eseju o estetyce.

ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN

ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN, ur. po 1632, zm. po 2 IV 1721, mówca, poeta. W młodości służył pod rozkazami Jana Sobieskiego, potem został sekretarzem król.; stolnik krak. (1684), chorąży i sędzia grodzki krakowski. Wielokrotnie poseł na sejmy, członek komisji rewizyjnej do spraw archiwum kor. (1681, 1701);...

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i obyczajów zamyka, wierszowany dialog M. Reja, liczący 6000 w., wyd. w Krakowie 1545. Temat, oparty na zawartej w bibl. Księdze Rodzaju opowieści o niezwykłej karierze żyd. chłopca, który stał...

Prorocy żydowscy

Głoszący wiarę w jednego prawdziwego Boga żydowscy prorocy nie tylko stworzyli podwaliny judaizmu i religii chrześcijańskiej, ale mieli tez głęboki i długotrwały wpływ na życie polityczne swych czasów.

Wśród proroków żydowskich wyróżnia się dwie grupy: proroków okresu prekla-sycznego, do...

ŻYDOWSKIE POWSTANIE 66-73

Pales­tynie w I w. występowało żydowskie ugru­powanie zelotów dążące do wyzwolenia z niewoli rzymskiej. Zachłanny prokurator Judei, Gesjusz Florus z powodu sporu w Ce­zarei, stolicy Judei, zażądał, by świątynia w Jerozolimie zapłaciła wysoką grzywnę. Po odmowie udał się do Jerozolimy, gdzie...

ŻYDOWSKIE POWSTANIE 115-117

W Cyrenejce (wschodnia Libia), rzymskiej pro­wincji od 67 p.n.e., mieszkali liczni Grecy i Żydzi. Żydzi sądzili, że Grecy ich ciemiężą, potem uznali, że władcy rzymscy jeszcze gorzej ich traktują niż wcześniej Grecy. W 115 pod wpływem zelotów, zapewne inspirowanych przez Panów, Żydzi wszczęli...

Żydowska sztuka

Tradycyjna sz.ż. jest ściślezwiązana z religią judaizmu; jej początki sięgają czasówstaroż. Izraela (kon. II tysiącl. p.n.e.). Specyfikasz.ż. polega na łączeniu pierwiastków nar. i wiarymonoteistycznej.

Dzieła i przedmioty artyst. pozostawaływ służbie rytuału, podlegając normom kultu naco dzień...

Jesteś zaproszony na posiedzenie Trybunału Norymberskiego jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie Holokaustu. Przygotuj mowę oskarżającą Niemców o eksterminację narodu żydowskiego.

Szanowni Państwo! Zebraliśmy się tu by osądzić zbrodnie nazistowskie. Żadne słowa nie są w stanie oddać całej przerażającej prawdy o niegodziwościach, których dopuścili się hitlerowcy. Musimy jednak znaleźć w sobie siły, aby się z tą prawdą zmierzyć. Ze ściśniętym sercem, pełni bólu, złóżmy dziś wspólnie hołd wszystkim ofiarom hitlerowskiej zbrodni masowego ludobójstwa. Holokaust – najkoszmarniejsze ze zbrodniczych przedsięwzięć niemieckich ...

Mniejszość Żydowska w II RP

Historia narodu Żydowskiego w Polsce liczy sobie ok. 1000 lat. Liczny napływ Żydów na ziemie polskie nastąpił od XII do XV wieku, kiedy to prześladowania wyznawców religii mojżeszowej w krajach zachodniej Europy zmusiły ich do wędrówki na wschód w poszukiwaniu schronienia. W Polsce znaleźli opiekę i tolerancję oraz dogodne warunki do uprawiania handlu i rzemiosła. Z czasem Polska na kilkaset lat stała się największym w Europie skupiskiem Żydów i kultury żydowskie.

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdźcom w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 roku w armii polskiej służyło mniej więcej 130 tys. mężczyzn pochodzenia żydowskiego. 32 tys. poległo albo zostało rannych w walkach z nazistami; do niewoli trafiło 34-64 tys. W 1940 r.

Stosunki Chrześcijańsko-Żydowskie na przestrzeni wieków (Open office)

Historia stosunków chrześcijańsko-żydowskich ma już 2000 lat. Jest to historia napięć, których jednym z głównych powodów było oskarżenie żydów o popełnienie zbrodni bogobójstwa, czyli zabicia Syna Bożego. Istnieje także przeświadczenie, że wszyscy Żydzi uczestniczyli w tej zbrodni, a następne pokolenia są w równej mierze za nią odpowiedzialne. Tak właśnie tłumaczono wszystkie ich nieszczęścia, takie jak zburzenie Jerozolimy i Świątyni w 70 r., utratę ...

Mniejszość żydowska w Lublinie

Jeszcze wiejsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrowcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia, Wieniawy. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je: Wieniawa . Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię domostw myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli.” Józef Czechowicz „Poemat o mieście Lublinie” Gwar na Lubartowskiej i przylegających do niej uliczkach powoli ...

Synkretyzm żydowski

Niełatwo było zdobyć się na przełamanie uścisku, którym sceptycyzm dławiłwszelkie filozofowanie. Stoicyzm, cynizm i epikureizm ograniczyły się do sferyetyki. Pozostały na placu dwie wielkie, klasyczne szkoły filozofii: platonizmi arystotelizm. Arystotelizm, j ak zobaczymy, ogranicza się w tym okresie...

Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

Filon z Aleksandrii (ur. w 25 r. przed Chrystusem, t w 40 r. po Chrystusie). Pochodziłze znakomitego żydowskiego rodu kapłańskiego. Wiemy, że w roku 40po Chrystusie pojechał do Rzymu jako wysłannik aleksandryjskich Żydów docesarza Kaliguli.

Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona...

Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza - „Biblioteka" filozoficzna wczesnego średniowiecza: Pisma arabskie - muzułmańskie i żydowskie

Jednym z głównych ośrodków, promieniujących na całą średniowieczną Europębyło Toledo, miejsce tłumaczenia pism arabskich i greckich. Pracowali tam międzyinnymi Jan Hiszpan, Dominik Gundisalvi, Ibn Dawid, Żyd Salomon. Oni todokonali przekładów dzieł: Awicebrona (Salomon Ibn Gabirol) Źródło życia...

Filozofia żydowska

Na rozwój filozofii u Żydów (poza mistyką i Kabałą) wywarło wpływ zbliżeniekulturalne z Arabami. Pierwszą ważną postacią był żyjący w X w. Izaak Izraeli,autor popularnej w średniowieczu Księgi definicji. Pierwszym filozofem żydowskimbył Saadja działający w Babilonii. Napisał on po arabsku...