Jaszczurnik średni

Czytaj Dalej

Czy właściwie jest nazwanie wieków średnich „mrokami średniowiecza”?

W rozwoju kultury europejskiej epoce średniowiecza przypadła rola kształtowania postaw nowożytnej kultury, tworzenia jej trwałych wartości w zakresie sztuki, piśmiennictwa, oświaty i uniwersyteckiej myśli naukowej. Średniowiecze w Polsce oznacza przede wszystkim wprowadzenie kultury polskiej w krąg...

Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie

Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło "memento mori" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebne...

Wyjaśnij pojęcia: średni zapas magazynowy, zapas bezpieczeństwa, punkt składania zamówień, okres realizacji zamówień

Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia.

Zapas bezpieczeństwa - liczba jednostek materiału chroniąca przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi brakami zapasu.

Punkt składania zamówień – jest po punkt, w którym dla utrzymania prawidłowego poziomu zapasów magazynowych...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo wieku średniego

Depresja wieku średniego jest czymś bardzo powszechnym. Szczególnie występuje u ludzi z osobowością obsesyjne— kompulsywną, którzy czują, że nigdy nie osiągną postawionych sobie celów. Zdając sobie z tego sprawę zaczynają się na siebie gniewać i popadać w depresję kliniczną. Inni ulegają depresji...

Fazy (stadiów) rozwoju - twórczość (wielkoduszność) a stagnacja (zaabsorbowanie sobą) (wiek średni)

Charakteryzuje je zainteresowanie tym co się tworzy – zainteresowani obejmują rodzinę, społeczeństwo, idee, przyszłe pokolenia. Taka przyszłościowa orientacja może się jednak nie rozwinąć i zamiast tego dana osoba może interesować się tylko sobą, sprawami materialnymi i własnym dobrobytem.

Cnotą...

Spór na temat stosunku rozumu do wiary w wiekach średnich. Podaj przedstawicieli

Filozofia średniowieczna służyła wyjaśnianiu i systematyzowaniu prawd wiary. Na pierwszym planie znajduje się teologia, a dopiero na drugim miejscu jest filozofia. Czerpie ona inspiracje z antyku. W okresie średniowiecza żyją dwaj filozofowie: św. Augustyn i św. Tomasz. Św. Augustyn czerpie wzorce od...

Co wiesz na temat sporu uniwersalia w wiekach średnich i czego dotyczyły fazy rozwojowe?

Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrzeżeniu zmysłowemu ani wyobrażeniu. Tylko poznanie rozumowe zaznajamia człowieka ze światem idei (aprioryzm...

Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

Klasa średnia obejmuje ludzi zajmujących średnie pozycje na szczeblach hierarchii społecznej tj. między klasą wyższą i niższą. W tym rozumieniu występuje we wszystkich społeczeństwach, w których istnieje stratyfikacja.

Współczesna socjologia pojęcie klasy średniej zawęża do kategorii, która...

Układ Słoneczny - Atmosfera i hydrosfera ciał średnich

Ziemia, Wenus, Mars i Tytan (satelita Saturna) mają dosyć gęste atmosfery. Ciśnienie atmosferyczne na Wenus jest około 90 razy większe niż ziemskie, na Tytanie 1,5 razy większe niż ziemskie, a na Marsie ponad 100 razy mniejsze. Głównymi składnikami atmosfery Wenus i Marsa są: dwutlenek węgla (ponad...

Odstęp­stwa od zasady bezpo­średnio­ści

Zasada bezpośrednio­ści wyraża dyrektywę maksymalnego zbliże­nia się do sadu do faktu przestępstwa, ponieważ im więcej ogniw pośrednich tym większe niebezpie­czeństwo deformacji w procesie poznania prawdy. Sąd powinien bez­pośrednio zetknąć się z dowodami, aby za ich pośrednictwem dokonać...

Długość przedziału ufności dla średniej rozkładu normalnego – od czego i w jaki sposób zależy?

- Zależy od wielkości próby n, im n większe tym przedział jest bardziej zawężony. Zależy również od przyjętej wartości α, im α większe tym przedział bardziej zawężony.

- (1 – α) współczynnik ufności. Prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość parametru β w populacji znajduje się w...

Jaka jest wzajemna relacja między średnią, medianą a dominantą?

Średnia = mediana = dominanta, czyli wszystkie tendencje mają tę samą wartość-że liczba jednostek statystycznych która posiada wartości cechy wyższe niż średnia arytmetyczna jest taka sama jak liczba jednostek, która posiada wartości cechy niższe niż średnia arytmetyczna. Taki rozkład cechy w...

Jakie własności ma średnia arytmetyczna? Czy dla każdego szeregu można ją wyznaczyć?

Średnia arytmetyczna – klasyczna miara położenia; jest to suma wartości cechy mierzalnej podzielona przez liczbę jednostek skończonej zbiorowości statystycznej.

Wyróżniamy:

* średnią arytmetyczną nieważoną (prostą) – obliczamy dla szeregów szczegółowych

* średnią arytmetyczną ważoną –...

Jaką średnią stosujemy do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie?

Do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie stosujemy średnią geometryczną indeksów łańcuchowych. Wynik podajemy po pomnożeniu przez 100 w %. Średnia geometryczna mieści się między najmniejszym a największym z indeksów indywidualnych.

Tempo zmian informuje, o ile % poziom zjawiska w...

Czym różni się analiza złożoności algorytmu w średnim i w najgorszym przypadku?

W analizie najgorszego przypadku badamy jaka będzie złożoność algorytmu w przypadku wystąpienia najniekorzystniejszych danych (np.: iteracyjny przegląd n –elementowej macierzy w poszukiwaniu elementu, którego na niej nie ma). Badanie takie daje nam pewną wiedzę o zachowaniu się algorytmu w takim...

Rola klas średnich we współczesnym społeczeństwie

Dla określenia miejsca klasy średniej w strukturze społecznej nie wystar­czy wskazanie barier oddzielających ją od innych klas, warstw i kategorii zawodowych. Istotne jest ustalenie, na ile jest to zbiorowość charakteryzują­ca się wewnętrzną zwartością.

Istniejący materiał empiryczny informuje...

Klasa średnia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym

J. Goldforg w swojej pracy” ruchliwość społeczna i strukturalna we współczesnej Wielkiej Brytanii w latach80.

Usługowa klasa średnia(wyższa)- wyżsi menadżerowie

Usługowa klasa średnia(niższa)- niżsi profesjonaliści, pracownicy niższego szczebla

Klasa rutynowych pracowników nie...

Mięsień pośladkowy średni

M. pośladkowy średni (m. gluteus medius) jest mięśniem szerokim, grubym, pierzastym, położonym pod m. pośladkowym wielkim, spod którego wysuwa się w swej górnej i przedniej części.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej między kresą pośladkową...

Żyła średnia serca

Ż. średnia serca (v. cordis media) biegnie w bruździe międzykomorowej tylnej z okolicy wcięcia koniuszka serca do podstawy; otrzymuje ona dopływy z obu komór oraz z przegrody międzykomorowej i uchodzi do zatoki wieńcowej ze strony prawej, przyśrodkowo od poprzedniej. Jak już wspomniano, przeważnie...