Jastrzębska Spółka Węglowa

Jastrzębska Spółka Węglowa

Czytaj Dalej

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci gotówki lub aporty, czyli wkładów rzeczowych, który tworzy kapitał spółki, a...

Wiek bagien węglowych

W tym wieku ryb ląd stały był prawie bez życia. Urwiska i szczyty nagich skał obmywał deszcz i wysuszało słońce. Nie było prawdziwej gleby, albowiem nie było jeszcze robaków ziemnych, które przyczyniają się do wytworzenia gleby i nie było roślin, dzięki którym skały kruszą się i zmieniają w...

Spółka cywilna

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym właściciel lub współwłaściciele odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem powstaje w wyniku umowy wspólników, dążących do osiągnięcia określonych celów. W gospodarce polskiej w sektorze małych i średnich firm dominują spółki cywilne oraz...

Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

1. Osobowość prawna

Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

- całość opodatkowana jest CITem

- część skonsumowana, dywidendy...

Spółka osobowa

Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki...

Spółka jednoosobowa

Spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Spółka publiczna

Spółka w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Spółka jawna

Jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod...

Spółka partnerska

Jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (jednego lub więcej). Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów:

adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy...

Spółka komandytowa

Jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

■ Umowa...

Spółka komandytowo - akcyjna

Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Kapitał zakładowy spółki...

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

O własności tych...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co...

Spółka akcyjna (SA)

Ma również osobowość prawną. Do jej założenia wystarczy jeden założyciel, samorząd terytorialny (gmina) lub spółka Skarbu Państwa. Wymagania związane z założeniem są podobne jak w przypadku spółki z o.o., z tym że minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Zawiązanie spółki akcyjnej...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne : wady

Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu...

Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

■ Statut i regulaminy. Statut jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji, zakresu isposobu działania spółki akcyjnej. W szczególności powinien on określać- nazwę isiedzibę...

Akcje spółki

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać pieczęć spółki oraz podpis zarządu. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia...

Spółka dominująca

Spółka handlowa w przypadku, gdy:

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, lub

jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni...

Spółka powiązana

Spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.