Jastrzębowo (Ukraina)

Czytaj Dalej

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości

-Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką

-1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski

-Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone...

KONSTYTUCJA UKRAINY

28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka...

PREZYDENT UKRAINY

Jest głową państwa i zwierzchnią władzą w państwie oraz najwyższym przedstawicielem reprezentującym Republikę Ukrainy w stosunkach międzynarodowych. Pozycja ustrojowa prezydenta w stosunkach wewnętrznych wynika z określenia w konstytucji jego roli ustrojowej jako gwaranta suwerenności państwa i...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem władzy wykonawczej. W ten sposób Konstytucja Ukrainy dokonała połączenia dwóch organów - Prezydenta i Gabinetu Ministrów w strukturze organów władzy wykonawczej. Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie...

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Konstytucja Ukrainy określa zasady, wokół których konstruowane są: struktura, ustrój i tryb funkcjonowania sądów. Pierwszą grupę stanowią zasady wyznaczające zadania sądów i organizacji sądownictwa. Funkcja wymiaru sprawiedliwości odnosi się w świetle ustawy zasadniczej tylko do działalności...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje obecnie od 1 stycznia 1997 roku, ustanowiony na podstawie przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z 16 X 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. Sąd Konstytucyjny Ukrainy jest wyłącznym organem sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie. Rozstrzyga on o zgodności ustaw...

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

Na poł.-wsch. kresach RP w zwartej masie żyła ludność prawosławna, ale posiadaczami wielkich majątków było 6 rodów magnackich, częściowo ruskich ( mocno spolonizowanych ), częściowo polskich.

Na tym obszarze znajdowała się siedziba Kozaków, którzy jako znakomity materiał wojskowy zostali...

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany (było to związane z powstaniem wielkich latyfundiów magnatów polskich), przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się...

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, tragedia wierszem L. Sowińskiego, powst. 1871, wyd. bezim. 1873 w Poznaniu, wyst. (jedyna insc.) 1900 w Krakowie, dedykowana „Pamięci ofiar". Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Niepodległa Ukraina

 

Na Ukrainie rządzi mimo prób usunięcia go przez siły nacjonalistyczne były komunista Krawczuk. Ukraina (obok Białorusi i Kazachstanu) jest także mocarstwem atomowym.

Perspektywa stabilizacji w tym kraju jest odległa. Pozostaje nie załatwiony problem Krymu i wschodnich rejonów kraju oraz rejonów nad M...

Sofiówka, Sofijówka - Stanisław Trembecki - obraz Ukrainy, ogród, Grota Tetydy, Szkoła Ateńska

SOFIÓWKA S. Trembecki Panegiryk napisany na zamówienie Szczęsnego Potockiego. Dzieło zostało poświęcone: - Zofii Potockiej - carycy Katarzynie II - Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu - carowi Aleksandrowi 1) Zofia – przyrównana do złotego wieku; pełna wdzięku, urody; trzecia zona Potockiego; Greczynka z Konstantynopola; była prostytutką, tak jak jej matka; początkowo zona generała Witta, jednak Potocki zapłacił Wittowi za rozwód 2 mln zł; Zofia była ...

Vadamecum, Ukraino?

Marta Drabchuk Minął rok od powstania pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, która stała się symbolem nie tylko walki narodu ukraińskiego o ideały swobody, demokracji, moralności i godności obywatelskiej, ale również prawa do ludzkiego życia. Pamiętam te dyskusje między Ukraińcami: „Juszczenko wygra?” – Pytali z obawą, a dalej pewnym głosem twardo odpowiadali: „Oczywiście, że tak. Inaczej być nie może.” W oczach niedowierzanie, bo przecież „stara władza nie ...

Ukraina, milicja

Ukraina posiada rozbudowany system bezpieczeństwa swojego kraju, który ma za zadanie chronić jej terytorium jak również jej mieszkańców. Po pierwsze warto wspomnieć o Siłach Zbrojnych Ukrainy są to wojskowe jednostki, które będą bronić Ukrainę, jej suwerenności, całość i nietykalność jej terytorium. Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują oraz zapobiegają agresji w stosunku do Ukrainy. Prezydent Ukrainy jako Najwyższy Głównodowodzący Sił zbrojnych Ukrainy będzie ...

Historia ukrainy w okresie międzywojennym

HISTORIA UKRAINY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Pod koniec pierwszej wojny światowej ukraiński ruch narodowy był słaby; nie udało mu się przeniknąć do ośrodków przemysłowych, pozostających pod wpływami rosyjskimi ani też nie mógł przyciągnąć warstw oświeconych, dla których przyjęcie kultury ukraińskiej oznaczało społeczną degradację. Trudne okazało się stworzenie narodowego państwa przez społeczeństwo, które nie stało się jeszcze w pełni narodem, jednak wciąż ...