Jastrzębnik (ludność służebna)

Czytaj Dalej

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia

Lalka" Prusa dostarcza nam do rozważania na ten temat w miarę bogaty materiał. Trzej bohaterowie tej powieści są bowiem bezpośrednio związani z problemem poświęcenia się dla, w tym wypadku niemal symbolicznej, mistycznej, nauki, a przyziemną sferą interesów, pieniędzy, które wydają się być złem...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Wyżywienia Ludności

Od najdawniejszych czasów sprawy wyżywienia ludzi budziły troskę,szczególnie wtedy gdy umierały i umierają z głodu.Dla różnych regionów klimatyczno-geograficznych i rodzajów wykonywanej pracy opracowywane są normy kaloryczne wyżywienia.Proponowane są różne programy walki z głodem i niedożywieniem.Szuka...

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Normy regulujące status prawny ludności

Z istoty zwierzchnictwa terytorialnego wynika, iż określenie położenia prawnego ludności należy do kompetencji wewnętrznej państwa, które w swym ustawodawstwie ustala zakres praw i obowiązków obywateli, jak i cudzoziemców. Fakt, iż status prawny ludności regulowany jest przez ustawodawstwo wewnętrzne...

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Wzrastająca rola ludności

Ludność będąca podstawowym, niezbędnym elementem państwa, niegdyś traktowana jako przydatek terytorium, dzieląca bierne jego los, stała się współcześnie elementem aktywnym, zasadniczym, decydującym poprzez uznaną w prawie międzynarodowym zasadę samostanowienia narodów o kształcie swej...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast,wsi,domów mieszkalnych i budowli.Obowiżek uprzedzenia o mającym nastąpić bombardowaniu.Protokół I dodatkowy z 1977 zabrania stosowania przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny.

Ustala także ogólną zasadę, że ,,strony w konflikcie...

Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość

Jest to problematyka nowa w naukach społecznych. Kiedyś ludy tubylcze traktowano jako mniejszości etniczno – rasowe. Istnieje ok. 3000 grup o charakterze tubylczym, łącznie ok. 40 mln ludzi.

 Od XIX wieku pojawiły się 3 podejścia do społeczności tubylczej:

- dotyczące spraw wyznaniowych tzw...

Ruchliwość przestrzenna ludności, jej źródła i typy. Sposoby mierzenia ruchliwości przestrzennej. Podstawowe wskaźniki

Ruchliwość przestrzenna jednostek przyjmuje formy wyraźnych prawidłowości, które są pochodne procesu modernizacji. Różnym formom transformacji odpowiadają istotne, regularne zmiany w formie jak również w natężeniu ruchliwości przestrzennej, której dotyczą:

Funkcji, częstotliwości, czas trwania...

Zmiany liczby ludności polski

W 1939 r. Polskę zamieszkiwało 34,8 mln. osób, a w 1945 – około 24 mln.. Pod koniec 1946 r. polska liczyła 23 mln. 640 tyś. mieszkańców. Druga wojna światowa spowodowała ogromne straty ludnościowe. Polska była pod tym względem najbardziej poszkodowana. W wyniku działań wojennych zginęło około 6...

Struktura demograficzna ludności Polski

Struktura demograficzna – to podział całej populacji według grup wiekowych, płci, stanu cywilnego, wykonywanych zawodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania.

O strukturze demograficznej decyduje przyrost naturalny;

Okres powojenny charakteryzuje się szybkim przyrostem. W 1955 przyrost osiągnął wielkość...

Struktura zawodowa i społeczna ludności Polski

Struktura zawodowa – 58,6% ludności w Polsce jest w wieku produkcyjnym, 27,6% stanowią dzieci i młodzież w wieku przedprodukcyjnym, około 13,8 % to ludność w wieku poprodukcyjnym.

Po II wojnie następowały stopniowe zmiany w strukturze zawodowej. Stale spada odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i...

Migracje ludności

Podział migracji wg. następujących kryteriów;

1. kryterium czasu;

- stałe         ( na pobyt stały)

- okresowe (na pobyt okresowy )

2. kryterium obszaru;

- wewnętrzne ( w obrębie kraju)

- zewnętrzne

3.  kryterium przyczynowe;

- zarobkowe

- polityczne

- religijne

- naukowe

4.kryterium czynnika...

Rozwój liczby ludności świata

W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Nie wynikało to z niskiej rozrodczości, lecz z dużej śmiertelności . Gwałtowny przyrost ludności rozpoczął się w XX wieku. W wyniku poprawy warunków życia, postępu medycyny oraz podniesienia poziomu higieny nastąpiło...

Struktura zawodowa ludności świata

W strukturze zawodowej ludności określana jest jako czynna i bierna zawodowo. Pierwszą z tych grup tworzą wszyscy wykonujący pracę zawodową, do drugiej zalicza się tych , którzy są na utrzymaniu pierwszej grupy oraz posiadających nie zarobkowe źródła utrzymania ( renty, emerytury )Na świecie osoby...

MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

Migracja ma duży wpływ na sposób rozmieszczenia ludności i jego zmiany. Migrację dzielimy na:

- EMIGRACJA – tj. opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności);

- IMIGRACJA – tj. przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności)

- stałe – decyzję z zamieszkaniem na...

Azja - Japonia: Ludność

Pierwszymi mieszkańcami Japonii byli jasnoskórzy Ajnowie . Ostatni ich potomkowie żyją dziś na Hokkaido , najbardziej na północ wysuniętej wyspie spośród dużych wysp Japonii . Zachowały się tam nieliczne wioski Ajnów , którzy wymieszali się z Japończykami . Większość obecnych mieszkańców Japonii...