Jastrzębiec (Grzbiet Kamienicki)

Jastrzębiec (Grzbiet Kamienicki)

Czytaj Dalej

MIĘŚNIE GRZBIETU

Rozróżniamy dwie wielkie grupy mięśni grzbietu, położone jedna na drugiej, różniące się budową i pochodzeniem. W głębi znajdują się właściwe mięśnie grzbietu, rozciągające się obustronnie wzdłuż linii pośrodkowej od kości krzyżowej do potylicy. Na niej spoczywają mięśnie należące...

Powierzchowne mięśnie grzbietu

Grupa powierzchownych mięśni grzbietu dzieli się na dwie podgrupy: na mięśnie kolcowo-ramienne (mm. spinohumerales*)% zdążające do kończyny górnej i układające się w dwie warstwy (mm. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki), i na mięśnie kolcowo-żebrowe (mm...

Mięsień najszerszy grzbietu

M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim...

Krótkie mięśnie grzbietu

Krótkie mięśnie grzbietu zachowały swą pierwotną budowę metame-ryczną; są one rozpięte między dwoma sąsiednimi kręgami i w różnych częściach kręgosłupa rozwinięte są tym silniej, im większa jest ruchomość danej części. Do grupy tej zaliczamy nie tylko właściwe mięśnie grzbietu...

Co to są grzbiety oceaniczne?

Monotonia równiny abisalnej jest zaburzona przez inne formacje będące częścią dna morskie­go. Na samym środku oceanu rozciągają się potężne grzbiety oceaniczne. W tym miejscu wydobywa się z jądra Ziemi ciekła skała, która szybko zastyga, dostarczając nowego budulca dla skorupy ziemskiej. Przez...

TĘTNICE GRZBIETU RĘKI

Grzbiet ręki jest słabo unaczyniony cienkimi i niezbyt ważnymi tętnicami. Jak opisano wyżej, zaopatrzenie jego składa się z II do IV t. grzbietowej śródręcza (a. metacarpea dorsalis) odchodzących z sieci grzbietowej nadgarstka i biegnących na odpowiednich mięśniach międzykostnych grzbietowych oraz...

Żyły grzbietu ręki

Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

Jastrzębiec leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, bogata w formy, 30-60 cm wysokości. Łodyga często bezlistna, niekiedy z 1 lub 2 małymi liśćmi. Podlugowato-lancetowate liście odziomkowe w przyziemnej rozetce grubo ząbkowane, miękkie i ciemnozielone, mniej lub bardziej ogonkowe. Żółte kwiaty (tylko...

Jastrzębiec kosmaczek

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 8-25 cm wysokości, o bardzo dużej liczbie form. Liście długoowłosione, od spodu zielono-szare, białokutnerowate, odwrotnie jajowate lub lancetowa-to-łopatkowate; liście zmniejszające się coraz bardziej wzdłuż wydłużonych, cienkich rozłogów. Jasnożółte kwiatki...

Jastrzębiec Lachenala

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-100 cm wysokości, niezwykle bogata w formy, bardzo często mylona z jastrzębcem leśnym. Cechą odróżniającą jest 3-5, rzadko do 8 liści łodygowych; liście te są jajowate, lub jajowato-lancetowate i grubo ząbkowane; szeroko podlugowato-lancetowate liście odziomkowe...

Jastrzębiec baldaszkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo bogata w formy o łodydze 50-150 cm wysokiej, bogato ulistnionej (na jednej łodydze do 50 liści); natomiast liści odziomkowych zupełnie brak. Liście rów-nowąsko lancetowate, często na brzegu podwinięte. Okrywy koszyczka odstające, na wierzchołku odgięte (w...

Niespecyficzne badanie grzbietu.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu z rozluźnionymi ułożonymi do tylu kończynami górnymi. Wzdłuż tułowia oraz na kończynach poprzecznie do przebiegu derma-tomu badający unosi między kciukiem i palcem wskazującym fałd skórny i „zwija go w rolkę".

Interpretacja: Test pozwala ocenić miejscowe...

JASTRZĘBIEC

JASTRZĘBIEC (Hieracium sp.) — roślina z rodzinyzłożonych ( Compositae). Jednym z najpospolitszychspośród wielu występujących w Polscegatunków jest j a s t r z ę b i e c k o s m ą c z e k(H ieracium pilosella); jest to roślina wieloletniawystępująca na użytkach zielonych; kwitnie żółto;występuje na...

Grzbiet zagonu

Nieznaczne wypiętrzenie przebiegająceśrodkiem zagonu, powstałe wskuteknaorania na siebie pierwszych trzech lub czterech skib.

Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - ramienna

M. czworoboczny – rozpoczyna się na guzowatości potylicznej zewnętrznej i kresie karkowej górnej, więzadle karkowym i wyrostkach koczystych kręgów C7-Th12, kończy na końcu barkowym obojczyka. Prostuje kręgosłup szyjny, przyciąga łopatki do kręgosłupa i obraca je tak, że kąt górny zbliża...

Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - żebrowe

M. zębaty tylny górny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych C6-Th2, a kończy na powierzchni zewnętrznej żebra 2-5. Jest pomocniczym mięśniem wdechowym, unerwionym przez nerwy międzyżebrowe I-IV.

M. zębaty tylny dolny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th11-L2-3 rozcięgnem, a...

Głębokie mięśnie grzbietu

Leżą po obu stronach kręgosłupa między wyrostkami kocystymi kręgów i kątami żeber. Stanowią właściwą mięśniówkę grzbietu i unerwione są przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. Całość nazywana jest mięśniem prostownikiem grzbietu.

Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - poprzeczne

M. płatowaty głowy – rozciąga się od więzadła karkowego na wysokości C3-C7 i od wyrostków koczystyc Th1-Th2 do wyrostka sutkowa tego kości skroniowej.

M. płatowaty szyi rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th3-Th5, a kończy na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych...

Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie długie grzbietu

Stanowią właściwą masę prostownika grzbietu. Przebiegając ku górze, dzieli się na trzy pasma: boczne, utworzone przez m. biodrowo-żebrowy; pośrednie, które stanowi m. najdłuższy; Przyśrodkowe, utworzone przez m. kolcowy.

           1. M. biodrowo-żebrowy dzieli się na:

M. biodrowo-żebrowy...

Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa poprzeczno - kolcowe

M. półkolcowy dzieli się na:

- M. półkolcowy klatki piersiowej rozciągający się od wyrostków poprzecznych Th6-Th10 do wyrostków koczystych C6-Th6.

- M. półkolcowy szyi przebiegający od wyrostków poprzecznych Th1-Th5-6 do wyrostków kolczystych C2-C5

- M. półkolcowy głowy rozpoczynający się...