Jastrzębie Zdrój (przystanek kolejowy)

Jastrzębie Zdrój (przystanek kolejowy)

Czytaj Dalej

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal. 280 mm ostrzeliwu-jących alianckie pozycje pod Anzio (drugie działo nazwali Anzio Express).

Armata ta została skonstruowana w czasie II wojny. Jej długość wy­nosiła 41,15 m, ciężar bojowy 215...

GUSTAW - armata kolejowa

Prace nad skonstruowaniem naj­większej armaty II wojny światowej o kal. 802 mm rozpoczęły się w 1937 r. w zakładach Kruppa. Konstruktorzy sądzili, że działo bę­dzie gotowe do 1940 r., ale nie docenili stopnia trudności i do­piero w 1942 r. właściciel zakła­dów Gustaw Krupp mógł ofiaro­wać niezwykły...

Transport kolejowy

W 1997 r. długość linii kolejowych w Polsce wynosiła 24 tyś. km , co dawało 5 miejsce w Europie. 51% to linie zelektryfikowane. W ostatnich latach pojawiła się w PKP tendencja do likwidacji nierentownych linii kolejowych.

Do województw o najniższym wskaźniku gęstości sieci kolejowej należą dawne...

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobnicowych w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż skutecznie konkuruje z nim transport samochodowy. Gęstą sieć kolejową posiadają:...

DUSZNIKI - ZDRÓJ

Urocze sudeckie uzdrowisko, położone na wysokości 560-950 metrów nad poziomem morza przyciąga turystów i kuracjuszy przez cały rok. Spełnia ono funkcje miejscowości uzdrowiskowo-klimatycznej. Znajdują się tu ponadto zakłady przemysłu elektrotechnicznego i huta szkła. W mieście funkcjonują liczne domy...

Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

W przemyśle taboru kolejowego pierwsze miejsce w latach 80 zajmowało ZSSR, produkując 20% wagonów osobowych i 40% towarowych wytwarzanych w świecie. Na dużą skalę przemysł ten był rozwinięty także w Stanach Zjednoczonych, jego produkcja uległa załamaniu na skutek braku popytu. Obecnie największymi...

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

Podstawowe znaczenie w systemie transportu w Polsce mają transport kolejowy i transport drogowy. Koleje odgrywają większą rolę w przewozach na duże odległości, natomiast transport drogowy służy głównie przewozom lokalnym i regionalnym. Wynika to z relacji kosztów. Zużycie energii na przemieszczenie...

Tunele kolejowe

Otwarcie w 1825 r. w północnej Anglii pierwszej linii kolejowej otworzyło nowy rozdział w historii transportu. Techniki rozwinięte przy budowie tune­li na kanałach zastosowano do ich drążenia na szla­kach kolejowych. W tamtych czasach większość prac wykonywano ręcznie. Urobek zaś wywoziły z...

Scentralizowane kierowanie ruchem kolejowym

W systemie blokady automatycznej wszystkie urządzenia przytorowe, takie jak zwrotnice, czujniki i sygnały są włączone w jeden obwód elektroniczny dzięki czemu pociągi mogą za­chowywać minimalne odstępy pomiędzy sobą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest układ au­tomatycznego zatrzymywania pociągu (ATS)...

Kolejowy transport towarowy

Większość sygnałów i zwrotnic jest sterowana z centralnej nastawni, gdzie dyspozytorzy pla­nują najbezpieczniejsze trasy dla pociągów i odpowiednio ustawiają na nich warunki, a następnie oddają je pod opiekę automatów. Jest to system tak skuteczny i bezpieczny, że na niektórych kolejach pozostawia...

DUSZNIKI - ZDRÓJ

Uzdrowisko w woj. wałbrzyskim nad Bystrzycą Dusznicką, gdzie w 1826 przebywał na kuracji Fryderyk Chopin; w 1897 wystawiono mu pomnik w parku; od 1946 co rok w sierpniu odbywa się tu festiwal chopinowski.

JASTRZĘBIE

Pop. nazwa zwolenników wojowniczej polityki zagranicznej; por. Gołąb (Gołębie).

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej

ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, czasopismo, wyd. w Poznaniu 1917-22 pod nominalną red. J. Hulewicza, który wraz z bratem Witoldem (pseud. Olwid) finansował przedsięwzięcie (obaj bracia prowadzili 1916-21 spółkę wydawn. Ostoja). Czasopismo grupowe, o zmiennym składzie...

Jakość transportu kolejowego

Charakterystyka

Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

BUSKO ZDRÓJ

Parafia i dekanat w diecezji kieleckiej.

Początki B. sięgają XII w.; lokacja miasta nastąpiła 1287.Kościół par. NMP, istniejący już ok. poł. XII w., złączonoz ufundowanym 1180 przez braci bpa Wita i rycerza Dzierżkaklasztorem norbertanów, zw. prepozyturą (składającym się z konwentużeńskiego i...

CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

Na

początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...

DUSZNIKI ZDRÓJ

Parafia w dekanacie Polanica-Zdrój w archidiecezji wrocławskiej. Dawna osada słow. prawa miejskie otrzymała w 1. poł. XIV w.

Parafię erygowano 1324 przy kościele św. Piotra i Pawła; na miejscu pierwotnego drewnianego kościoła (spłonął w XIV w.) wzniesiono nowy, murowany, z którego zachowało się...

Fontanna, wodotrysk, zdrój

Urządzenie składającesię ze zbiornika (w formie basenu, czaszy lub misy)z przelewem i trzonu z dyszą, z której tryska doprowadzanapod ciśnieniem woda.

F. ujęte w oprawęrzeźb, lub arch. stanowiły od starożytności ozdobęplaców, ogrodów i dziedzińców; mogą występowaćjako elementy wolno stojące lub...

Kredytowanie podmiotów gospodarczych na przykładzie banku BPH Busko Zdrój

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM.BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO W KELCACH WYDZIAŁ: EKONOMII KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Kredytowanie Podmiotów Gospodarczych na przykładzie BPH I PBK oddział w Busku ? Zdroju MAŁGORZATA CIEŚLAK Nr. Albumu 977/2001 PRACA MAGISTERSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM Prof.Aldon Zalewski KIELCE 2003 SPIS ...

Porównanie kredytów bankowych na przykladzie BPH i PBK S.A Busko Zdrój

SPIS TREŚCI Wstęp.......................................................................................................3 Rozdział I Rola i funkcje kredytu w finansowaniu działalności gospodarczej............................................................................................6 1. System bankowy w Polsce............................................................6 2. Istota kredytu bankowego oraz pojęcie i forma umowy kredytowej??????????????????????.14 3. Podział ...