Jasper (biblioteka)

Czytaj Dalej

Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

Już przed Aleksandrem Wielkim Grecy rozbiegli się po ziemiach należących do Persów jako kupcy, artyści, urzędnicy, najemni  żołnierze. W dynastycznej zawierusze, która nastąpiła po śmierci Kserksesa, odgrywał pewną rolę oddział z dziesięciu tysięcy najemników greckich pod wodzą Ksenofonta. Powrót...

Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach) do wyszukiwania w sieci Web

Web a klasyczne wyszukiwanie

==> Klasycznie (biblioteki, zamknięte zbiory, dokumentów)

– Skończony zbiór, niewielka liczba zmian w czasie

– Wysoki znaczenie pełności odpowiedzi

– Brak jawnych połączeń między dokumentami; wyjątki:

*Cytowania, referencje

*współautorstwo

==> Web

– Duża...

BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL)

BIBLIOTEKA ANALIZ LITERACKICH (BAL), seria wyd.A Warszawie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedag. (poprzednioPZWS), powst. 1959; przeznaczona dla uczniów, z założeniem,że korzystaniem z niej będzie kierował nauczyciel.Ilustr. tomiki, oprac, przez znawców przedmiotu, poświęconesą utworom należącym do...

BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW)

BIBLIOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH (BDW), seria wydawn.literatury pol. i obcej, wyd. w Warszawie od 1897 do ok. 1928,zainicjowana przez F.J. Granowskiego i S. Sikorskiego, 1899prowadzona przez Granowskiego, 1900-04 przez A.T. Jezierskiegoi J. Gadomskiego, który nast. objął redakcję i wydawnictwo,-po jego śmierci 1906...

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ), jedna z najstarszychi największych bibliotek pol., z siedzibą w Krakowie. Powst.1364, wraz z Akad. Krakowską (—> Uniwersytet Jagielloński).Początkowo istniały odrębne księgozbiory przy kolegiachi bursach akademickich, częściowo scalone w bibl. CollegiumMaius, traktowaną...

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH, seriawydawn. dzieł XVI-XVIII/XIX w., wyd. w Lipsku 1835-40i 1853 przez J.N. Bobrowicza w firmie Breitkopf und Hartel (t.38-40 we własnej Księgarni Zagr. 1853). W 401. niewielkiegoformatu objęła dzieła J. Kochanowskiego, S. Klonowica, E.Drużbackiej, I. Krasickiego, S...

BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ

BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ I OBCEJ, masowa seriawyd. od 1971 przez PIW, Czytelnik i WL, udostępniającapodstawowy kanon dzieł klasyki rodzimej i obcej, w opracowaniuuwzględniającym ustalenia najnowszych wydań naukowych.Seria, uzupełniana antologiami poezji, dramatówi opowiadań, ma się zamknąć liczbą ok...

BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA

BIBLIOTEKA LITERATURY XXX-LECIA, jubileuszowa międzywydawn.seria wznowień, wyd. po 1972, prezentującanajwybitniejsze utwory i gł. nurty tematyczne w powojennejliteraturze polskiej; objęła ok. 100 tyt.: powieści, wyborówpoezji, dramatów i opowiadań, eseistyki oraz antologie: poezji,opowiadań, reportażu i...

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA, seria wydawn., ukazującasię 1866-71 w Paryżu, w Księgarni Luksemburskiej, zainicjowanaprzez W. Mickiewicza. Objęła 69 tomików (wg numeracji68 - dwa pod tym samym nrem) o małym formacie 32°,o przeciętnej objętości ok. 4 arkuszy; drukowana była w 3wariantach: napapięrze zwykłym...

BIBLIOTEKA MRÓWKI

BIBLIOTEKA MRÓWKI, seria wydawn., zainicjowana przezA.D, Bartoszewicza, wyd. we Lwowie 1869-99, początkowoprzy red. czasopisma lit. —» „Mrówka", nast. kontynuowanaw —» Księgarni Polskiej. Jedno z pierwszych w Polsce wydawnictwpopularnych, mające umożliwić nabywanie po umiarkowanejcenie pojedynczych dzieł...

BIBLIOTEKA NARODOWA

BIBLIOTEKA NARODOWA, centralna biblioteka państw,,z siedzibą w Warszawie; organizowana od 1919, powołana24 II 1928, otwarta 1930, nawiązuje do tradycji sięgającej poł.XVIII w. (-» Biblioteka Załuskich). Podstawą jej były repatriowanezbiory rapperswilskie (-» Muzeum Narodowe Pol. w Rapperswilu)i...

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydańnajcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielonana 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąćmała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,opatrzone...

BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH

BIBLIOTEKA PAMIĘTNIKÓW POLSKICH I OBCYCH, seriawyd. w Warszawie przez PIW od 1955, pod red. W. Zawadzkiego(do 1978). Obejmuje dawne pamiętniki pol., w zasadzie doI wojny świat, (prwdrki, pierwsze wyd. z rkpsu i przedruki)i obce, prezentujące prócz dokumentalnych także wartościczytelnicze (również zbiór, tomy...

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP): 1) Seria wydawn.dzieł dawnej literatury pol., podjęta przez AU w Krakowie1889 i kontynuowana przez PAU do 1950; objęła 91 tomówdruk. w formacie 8". Oparta na projekcie W. Wisłockiego,zgłoszonym na Zjeździe im. Kochanowskiego 1884 i tamżepopartym przez R. Piłata...

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w. (zwł. W. Emigracji), wyd. w Lipsku 1860-86 przezfirmę F. A. Brockhaus, zainicjowana i red. przez kierownika jejdziału słow., E.Ł. Kasprowicza (ostatnie 21. wydał we własnejksięgarni). W 81 t. objęła dzieła Mickiewicza (t. 1-6 1862-69 i...

BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH

BIBLIOTEKA PISARZY REFORMACYJNYCH, seria wydawn.Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wyd. w Warszawieprzez PWN od 1958, pod red. Z. Ogonowskiego, L. Szczuckiegoi J. Tazbira, zawierająca wznowienia i wydaniaz rkpsów pism ważnych dla dziejów pol. myśli reformacyjnej,a więc traktatów teol., polemik...

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH, seria wyd w Katowicach1936-39 przez Instytut ŚL, z inicjatywy i pod red. W. Ogrodzińskiego,wznow, tamże 1946-48. Ponownie ukazuje się od 1962,podzielona na Serię A (Starośląską), pod red. S. Rosponda,wyd. przez Instytut Śl. w Opolu i Śl. Instytut Nauk. w Katowicachna wzór...

BIBLIOTEKA POETÓW

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1955przez PIW, popularnie zw. „celofanową", obejmuje wybitnezjawiska w poezji - gł. lirycznej - pol. i obcej, dawnej i współczesnej,w wyborze i z eseistycznymi wstępami pisarzy lubbadaczy literatury. Do 1980 ukazało się 77 pozycji prezentującychtwórczość poetów...

BIBLIOTEKA POETÓW

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1967przez LSW, prowadzona przy współudziale Klubu PoezjiZSMP (poprzednio ZSMW) i redakcji „Nowej Wsi", powst.z inicjatywy J.Z. Jakubowskiego (przew. rady red. do 1975,nast. J. Ozga-Michalski). Przynosi co roku 12 tomików w małymformacie, zawierających wybrane utwory...

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY

BIBLIOTEKA POEZJI I PROZY, seria wyd. w Warszawie przezPIW, powst. 1959, obejmuje dzieła klasyków literatury pol.i obcej w nowych opracowaniach. Poszczególne tomy, zaopatrzonew obszerne rozprawy wstępne, gruntowne komentarze,noty i informacje bibliogr., wyróżniają się często wysokimpoziomem opracowania...