Jason (projekt satelitarny)

Czytaj Dalej

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

Definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.

Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:

trwałości popytu...

Efektywność projektów inwestycyjnych

Musi być rozpatrywana w długim horyzoncie czasowym wynikającym:

z okresu amortyzacji wartości wiodącego środka trwałego lub

ze średniej stawki amortyzacyjnej nakładów inwestycyjnych lub

z okresu spłaty zaciągniętego przez inwestora kredytu.

Podstawę rachunku opłacalności...

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

1. Przygotowanie informacji pierwotnych:

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

KOSZTY

SPRZEDAŻ

2. Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych

RACHUNEK WYNIKÓW,

BILANS,

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

3. Ocenę

WSTĘPNA OCENA - PRÓG RENTOWNOŚCI...

Korekty metod oceny projektów

Uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

Uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

Analiza inwestycji realizowanych w niejednakowych okresach wymaga rozważenia szeregu problemów...

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

 

Problem obywatela, państwa i jego reform występuje w renesansowej publicystyce Andrzeja Frycza Modrzewskiego i księdza Piotra Skargi. A. F. Modrzewski był pisarzem politycznym, pionierem myśli demokratycznej i szermierzem postępu w ówczesnej Polsce. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, ukończył...

Aktywne fotografowanie - Niewielkie projekty fotograficzne

Syntetyczny autoportret Każdy student ma wykonać sam lub przy pomocy kogoś znajomego własne zdjęcie, w takiej pozie, w takim ubraniu, otoczeniu, z takimi rekwizytami, jakie najlepiej jego zdaniem oddają cechy jego osobowości, pasji czy zainteresowań. Następnie zdjęcia te są przedmiotem dyskusji wśród...

Aktywne fotografowanie - Rozwinięte projekty fotograficzne

Autoportret fotograficzny

Student ma wykonać serię 12-1 5 zdjęć, które najlepiej zdefiniują jego tożsamość, pokażą, kim jest, czym się interesuje, z kim się zadaje. Następnie konfrontuje się w dyskusji serie wykonane przez różnych studentów, starając się wykryć podobień­stwa i różnice pomiędzy...

Aktywne fotografowanie - Zaawansowany projekt fotograficzny

Studenci wyjeżdżają na kilkunastodniowy obóz terenowy (plener) do niewielkiej miejscowości (wsi). Wykonują najpierw ogólny rekonesans fotograficzny układu przestrzennego i otoczenia, a następnie serie zdjęć, które mają odzwierciedlać co najmniej pięć typowych dla tej zbiorowości kontekstów życia...

Projekty rozwiązywania problemów globalnych

Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

Faza przedwstępna projektu ustawy

Tekst powinien być zrozumiały.

Od strony pozytywnej:

Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną materię stosunków społecznych nie pozostawiając treści nieuregulowanej, ale nie nadmiernie szczegółowo. Np. jeżeli coś reguluje prawo międzynarodowe, to nie powinno to być w ustawie.

Od strony...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy

Należy unikać wyrażeń wieloznacznych :

W przepisie umieszcza się

Temat Remat

(to co było) (to nowy element)

- należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami języka polskiego

- należy używać powszechnych, ale nie...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Z rozporządzenia ZTP

1) Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą.

2) Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki elastyczności tekstu

1 ) użycie zwrotów nieostrych (posiada to cień somatyczny)

Pewne nowe znaczenie zwrotów ujawnia się, gdy znajdują się w kontekście innych zwrotów. Np. należyta staranność, np. znęcanie się

Zwroty nieostre likwiduje się poprzez dookreślenia, likwiduje się je poprzez umieszczenie ich w kontekście...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki zapewniające precyzję tekstu

1) zawarcie w tekście definicji legalnych

a) sposoby umieszczania definicji legalnych

- słowniczek -odrębny rozdział-wyjaśnienie wyrażeń ustawowych,

- proste wyliczenie definicji na początku aktu- (definicja agregatowa)

- jeżeli dany zwrot występuje tylko raz, jego znaczenie może być...

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych nie został wprowadzony przez ustawę o RIO, lecz został przeniesiony z ustawy o samorządzie terytorialnym. Dlatego dla potrzeb rozgraniczenia kompetencji RIO i wojewody (który sprawował do czasu powstania izb całkowy nadzór nad samorządem...

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTU SOCJALNEGO

Projekt socjalny - jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny w swojej pracy zawodowej. Projekt to zespół celów skoordynowanych ze względu na cel nadrzędny. Projekt jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. Po drugie projekt socjalny to...

Znaczenie FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI i zdjęć satelitarnych w gospodarce człowieka

We współczesnych badaniach Ziemi oraz ciał niebieskich najpowszechniej wykorzystywane jest zjawisko promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie to jest właściwością wszystkich ciał. Do jego rejestrowania nie jest konieczny bezpośredni kontakt ze źródłem promieniowania. To bezkontaktowe, zdalne...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez org. adm. centralnej

I Wskazania :

- ustawę należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w niej norm wyrażała intencje prawodawcy

- zadania należy budować zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych

-...

Elementy wymagane w uzasadnieniu projektu ustawy

Szczegółowy katalog wymogów, które powinny być zawarte w uzasadnieniu projektu należy:

a) wyjaśnić potrzebę i cel wydania ustawy

b) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być unormowana

c) wykazać różnicę między stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

d) przedstawić...