Jasność wizualna

Czytaj Dalej

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Warstwa wizualna (obrazowa) filmu składa się z fotogramów, te zaś z kolei składają się z pewnych znaków ikonicznych.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Do pozostałych elementów kształtujących i umacniających wizualny obraz firmy należą: ubiory pracowników np.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Symbol firmowy

lapidarność tzw. zwartość optyczna formy,

czytelność niezależnie od wielkości i otoczenia,

oryginalność - znak firmowy nie może naśladować znaków innych firm działających na rynku.

Znak firmowy może przybierać kilka podstawowych form:

słowną np. SONY...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Kolor firmowy

IKEA - kojarzy się z kolorem żółto-niebieskim,

Kolormoże być wykorzystany jako narzędzie łączące oddziały czy też marki produktówz firmą-matką.

RENAULT np. stosuje trzy kolory dla odróżnienia poszczególnychdziałów koncernu: samochody osobowe - żółty, samochody ciężarowe -...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Akcydensy

To grupa druków, bez których przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. Ich forma, ilość i jakość wynikają z charakteru firmy Wymienione poniżejpakiety sąnajbardziej typowymi i nie zamykają szerokiej gamy możliwych do wykorzystania form. W związku z dynamicznym rozwojem środków reklamy, wykorzystaniem...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Środki transportu

Takie jak: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ma-szyny robocze czy urządzenia mogą być doskonałym nośnikiem w komunikowaniusię firmy z otoczeniem.

Amerykanie obliczyli, że znak firmowy umieszczony na ciężarówce rozwożącejtowar do sklepów, przyciągnie około 8 milionów spojrzeń w ciągu roku i...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wypracowany program kompleksowej identyfikacji wizualnej sprawia, żeatmosfera, otoczenie i wnętrza wszędzie są takie same.

Kultura wizualna

Widzenie kult- sposoby patrzenia ukształt przez kulturę; kat kult nabieramy w procesie socjalizacji Kult wizualna- przyjęte w socjalizacji sp myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości; traktuje jako tekst pewne przedm (rys, obrazy, foto, filmy) Hegemonia wizualnośc0 Tyler- wzrost znaczenia wizualności z nowoczesnością, w społecz przenikniętym obrazowymi reprezentacjami (1 rzecz w msc 2, jej obraz).

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej

) rozwijać alternatywne cele i metodologie, a nie dołączać aspekt wizualny do istniejących reguł metodologicz­nych i schematów analitycznych" (Pink 2001 : 4) .

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

W praktyce konieczne jest komplementar­ne stosowanie obydwu strategii: „Celowe łączenie procedur otwartych i ustruktu-ralizowanych w toku analizy umożliwia z jednej strony nowe odkrycia z pełnym zastosowaniem naszych zdolności percepcyjnych, a z drugiej strony definiowanie i kontrolowanie spostrzeżeń przez rygorystyczne traktowanie ich jako odpowiedzi wizualnych na konkretne pytania" (Collier, Collier 1986 : 172) .

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

„Historia wizualna" korzysta z fotografii lotni­czej dla odtworzenia przeszłości (zob. Natomiast „archeologia wizualna" używa zdjęć lotniczych dla lokalizacji obiecujących odkry­wek, np.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

), stanowią wizualny dowód tego, że tam byliśmy, że zwiedziliśmy te słynne miejsca. A dla nas samych stanowią swoisty wizualny notatnik, przypominając minione przeżycia („pamię­tasz, jak paliło wtedy słońce?

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

Pierwszą z metod tego typu jest wywiad z interpretacją fotografii (ob. Koseła 1989) , zwany też wywiadem fotograficznym (photo-interview, zob. Collier, Col­lier 1986: 100) , wywiadem prowokowanym lub metodą stymulacji fotograficznej (photo-elicitation, zob. Harper 1989 : 38) . Istotą metody jest okazywanie...

Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

Przede wszystkim otocze­nie naszego życia społecznego jest przepełnione obrazami (przedstawieniami wizualnymi) najrozmaitszego rodzaju. A po drugie, postrzegalne aspekty (przejawy wizualne) ota­czającego nas świata są bardziej wyraziste, zróżnicowane i bogate niż kiedykolwiek.

Przedstawienia wizualne

Można postawić hipotezę, że nadejście epoki wizualnej wyraża się i w tym, że współczesna wrażliwość i sposób percepcji odchodzą od werbalnych (pisemnych) ku obrazo­wym, wizualnym.

Przejawy wizualne

Przyjmujemy w tej książce szerszą definicję wizualności, obejmującą zarówno przedstawienia wizualne, jak i przejawy wizualne, podobnie jak m. Zarówno wizualne przedstawienia, jak i wizualne przejawy życia społecznego mogą być przedmiotem rejestracji fotograficznej.

Wyobraźnia wizualna

Wyobraźnia wizualna to „bardziej wyra­finowane, refleksyjne i krytyczne rozumienie świata wizualnego i naszego w nim miejsca" (Barnard 2001 : 4). Do aspektów tych należą z jednej strony przedstawienia wizualne, a z drugiej - przejawy wizualne.

Socjologia wizualna

Nie ulega wątpliwości, że nasyce­nie życia społecznego treściami wizualnymi, a więc zarówno przedstawieniami wi­zualnymi, jak przejawami wizualnymi, będzie rosnąć w epoce późnej nowoczesno­ści.

Trening wyobraźni wizualnej

Dlatego jako dodatek do podręcznika socjologii wizualnej zamieszczamy listę zadań, jakie mogą być zalecane studentom w celu kształtowania i doskonalenia ich wyobraźni wizualnej.

1.Collage wizualny

 

Metoda wykorzystywana jest gdy celem badania jest określony kierunek pozycjonowania produktu lub też wizerunku użytkownika wewnątrz produktu lub marki.

Respondenci proszeni są o zobrazowanie pewnych pojęć, idei, cech przedmiotów, osób za pomocą zdjęć, rysunków wybranych spośród całego ich zbioru...