Jasność (astronomia)

Czytaj Dalej

Teoria decyzyjna - Niejasność

Najważniejszym pojęciem dla wyjaśnienia ograniczeń racjonalności decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu jest pojęcie niejasności.

niejasność oznacza brak jednoznaczności czy spójności w interpretacji rzeczywistości, przyczynowości i intencjonalności

niejasne sytuacje i cele...

Opis ogólny astronomii

Greckie słowo astron oznacza gwiazdę, skąd można by wysnuć logiczny,acz niepoprawny wniosek, iż astronomia zajmuje się badaniem gwiazd.Jest to zresztą zgodne z powszechnie panującym mniemaniem, według którego astronom nie robi nic innego, tylko się w gwiazdy patrzy. Nazwa tej nauki powstała w...

ASTRONOMIA

(gr. aster gwiazda, nomos prawo), Nauka przyr. zajmująca się badaniem ciał niebieskich i materii rozproszonej we wszechświecie oraz poznawaniem praw rządzących zjawiskami; jej wartość światopoglądowa polega na ustaleniu prawidłowego poglądu na budowę świata i wskazaniu na pozycję Ziemi, a wraz z nią...

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Matematyka, astronomia, medycyna

W dziedzinie nauk przyrodniczych Arystoteles i założona przez niego szkoła perypatetycka otwierają nową epokę, której rozkwit przypadnie na okres hellenistyczny. W dziedzinie matematyki położyła ogromne zasługi Akademia Platońska, Platon bowiem przypisywał wielką...

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Matematyka

W dziedzinie matematyki działał za Ptolemeusza I w Aleksandrii słynny Euklides, autor dzieła pt. Elementy geometrii, które doczekało się dotychczas około 1700 wydań i które przez całe stulecia było obowiązującym podręcznikiem geometrii. Wielkość tego dzieła, które opierało się na...

Początki astronomii

Życie człowieka uzależnione jest od sil przyrody, toteż od zarania kultury pragnął je poznać i dostosować się do obserwowanych zmian. Uwagę jego szczególnie przyciągało gwiaździste niebo oraz zachodzące na nim zjawiska. Ciała niebieskie wskazywały mu przecież czas, umożliwiały ustalenie pory...

Przewrót kopernikowski w astronomii

Z upadkiem Imperium Rzymskiego wiąże się zanikanie kultury antycznej. Poziom nauki obniżył się znacznie, ponownie pojawiły się prymitywne opisy budowy Wszechświata. Jako przykład może służyć model z wczesnego Średniowiecza, stworzony na podstawie Biblii przez mnicha aleksandryjskiego Kosmasa...

Astronomia po Koperniku

Wszechświat w poglądach przedkoperniko-wskich zbudowany byl hierarchicznie, począwszy od znajdującej się w jego środku Ziemi, poprzez coraz doskonalsze sfery siedmiu planet, aż do ósmej sfery, zawierającej na swej powierzchni gwiazdy stałe. A tymczasem Kopernik najświetniejsze z ciał niebieskich -...

Fotografia na usługach astronomii

Aż do połowy ubiegłego stulecia jedynie oko ludzkie rejestrowało promieniowanie gwiazd i planet. Ma ono wiele korzystnych właściwości, przede wszystkim szybko reaguje na światło. Lecz oceny uzyskiwane za jego pośrednictwem są bardzo subiektywne i występują różnice u poszczególnych obserwatorów w...

Złoty wiek astronomii

Nigdy w przeszłości nauka o niebie nie rozwijała się tak dynamicznie, jak w naszym stuleciu, i dlatego śmiało go można nazwać „złotym wiekiem astronomii”. Z odkryć dokonanych w ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz wyraźniej zarysowuje się nowy pogląd na budowę Wszechświata, na jego początek i...

Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

Barwne filtry używane w densytometrach są dostosowane do absorpcji farb cyjanowej, purpurowej i żółtej.

Normy, takie jak DIN 16 536 i ISO/ANSI 5/3, definiują widmowe zakresy przenikalności wraz z położeniami maksimów transmisji. Ze zdefiniowanych w tych normach filtrów o barwach chromatycznych z wąskimi i...