Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Czytaj Dalej

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

 „Księgi Narodu Polskiego” Wykład systemu histografii, ukazujący dzieje ludzkości, a na tym tle dzieje państwa polskiego (od zarania po klęskę powstania listopadowego).

Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego

Pamiętna lekcja języka polskiego podczas, której Bernard Zygier recytował po polsku “Redutę Ordona” Adama Mickiewicza pozostała w pamięci uczniów.

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Powstanie Listopadowe było wielką szansą dla narodu polskiego, niestety szansą zaprzepaszczoną przez nas samych.

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa, dzieło A. GRABSKI Synteza historyczna Adama Naruszewicza, w: Myśl historyczna polskiego oświecenia, W.

KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, utwór poet. 1 (Księgi narodu polskiego) - zarysie dziejów ludzkości pojętych jako wyzwalanie się ludów spod władzy despotów przez wcielanie w życie polit.

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego

O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit. misja polskiej niewoli"), Z.

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L. Dzieje narodu polskiego, miały również 1858-98 4 ocenzurowane edycje w Warszawie pt.

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

W ogóle Historia narodu polskiego jest dziełem ogromnej na swój czas war­tości, jest najznakomitszym pomnikiem polskiej literatury naukowej wieku oświe­conego, jest u nas pierwszą od czasu Długosza historią Polski stojącą niemal na wysokości współczesnej nauki europejskiej; a przez myśl przewodnią, przez dąż­ność do podźwignięcia ojczyzny z nierządu - jest nadto mądrym czynem ...

Wiara narodu polskiego

Prymas Hlond, znając z okresu międzywojennego oddziaływanie na lud polski manifestacji wiary, lecztakże wobec komunistycznego zagrożenia pragnąc naród oddać w opiekę Królowej Polski, dokonał naJasnej Górze (1946), przy udziale całego Episkopatu i w obecności około miliona pielgrzymów, ofiarowanianarodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

KONFEDERACJA GENERALNA NARODU POLSKIEGO

Ogłoszona przez Sejm 28 VI 1812, miała mobilizować Polaków do walki z Rosją. Z inspiracji Napoleona wzorowana na tradycjach dawnej Rzeczypospolitej, czym zamierzano zjednać sobie konserwatywną szlachtę w zaborze ros. Na jej czele stanął ks. Adam Kazimierz Czartoryski.

W rzeczywistości działaniem...

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Obszar Polski pn.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego? ”   Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Działania tych, co odważyli się być mądrzy, zaowocowały wielką przemianą narodu, który przestał być już tylko narodem szlacheckim, świadomość narodowa zaczęła się budzić i w innych stanach.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.