Jasnogórski Kwartet Wokalny Cantus

Czytaj Dalej

CANTUS FIRMUS

(łac. śpiew stały, mocny), Melodia będącaosnową polifonicznej kompozycji, czerpana z -> choraługregoriańskiego, pieśni kośc. lub świeckich, rzadko z własnejinwencji twórcy.

Umieszczana najczęściej w tenorze lubsopranie w sposób ciągły, w stosunku do pozostałych głosówrytmicznie przeciwstawna...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar., i dlatego często utożsamiany z tytułem -> Królowa Polski.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

Obraz M.B.Cz. typu -> Hodegetrii jest najbardziej zbliżony do ikony bizant. z końca X w., znajdującej się w rzym. kościele S. Maria Maggiore, ikony mozaikowej z XII w. zachowanej w serb. klasztorze Chilandar na górze Athos oraz do obrazu MB z VI w. z kościoła S. Maria Nuove w Rzymie (analogie w szczegółach...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

Kult M.B.Cz. obejmuje wszelkie formy czci związanej z obrazem w jej sanktuarium; kształtuje je specyficzna duchowość wynikająca z tradycji rei. o zasięgu krajowym, przejawiająca się spontanicznie; oryginalną formą kultu jest peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w parafiach, rodzinach i domach zakonnych.

A...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

powstały liczne utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, przeznaczone do celów kultowych, oraz utwory poetyckie. Wg specjalnej melodii (najstarszy zabytek wokalny proweniencji jasnogórskiej) śpiewano Litanię do Matki Bożej od poł.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Mające na celu kult M.B.Cz. powstały na Jasnej Górze i w niektórych miastach Polski.

1. Bractwo M.B.Cz. i Znalezienia Krzyża Świętego, zw. też Bractwem MB Jasnogórskiej, powstało 1717; zatwierdzone i obdarzone odpustami 1718 przez pap. Klemensa XI bullą Cum sicut accepimus, zostało intronizowane przez bpa...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

Dla realizacji zobowiązań rel.-mor., podjętych w Jasnogórskich Ślubach Narodu, oraz dla duchowego przygotowania do uczczenia -> Milenium Chrztu Polski Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła peregrynację kopii obrazu M.B.Cz. (poświęconej przez papieża) wzdłuż ustalonej trasy w parafiach, kościołach i...

Jakie są wokalne formy zachowań przedwerbalnych?

Funkcją gruchania jest sygnalizacja pozytywnych uczuć dziecka, towarzyszy mu uśmiech lub śmiech i z czasem przechodzi w zabawy wokalne.

Cantus firmus [wym. kantus firmus]

Śpiew stały; samodzielna melodia w utworze wielogłosowym, zaczerpnięta najczęściej z chorału gregoriańskiego lub piosenki świeckiej, do której dokomponowano inne głosy, tworząc utwór wielogłosowy; taki sposóbpisania utworów był stosowany powszechnie przez kompozytorów...

RENESANS - Świecka muzyka wokalna

Dla rozwoju liryki wokalnej szczególne znaczenie miał traktat Piętro Bembo Prose delia volgar lingua (1525), w którym zagadnienie centralne stanowiła obrona języka ojczystego. Terenem rozwoju świeckiej muzyki wokalnej były w renesansie za­sadniczo dwie formy: pieśń i madrygał.

Cantus firmus

W pózniejszej praktyce posługiwanosie jako spiewem stałym chorałem protestanckim (Buxtehude, Pachelbel, Bach), zarówno wmuzyce wokalnej, jak i instrumentalnej.

Szczytowe formy polifonii wokalnej

Rozwój polifoniki wokalnej przebiega od muzykowaniaabsolutnego, nie uwzgledniajacego tekstu, do poddania sie miarom wiersza i wyrazistoscitekstu; od form płynnych, pozbawionych rozczłonkowan, do muzyki o wyraznie podzielnejformie.

Opery i muzyka wokalna Mozarta

Wokalna muzyke Mozarta najpełniejprzedstawiajajego piesni solowe, wsród których wybija sie Das Yeilchen (Fiolek, 1785) dotekstu Goethego, oraz kilkadziesiat arii koncertowych.

Kwartety Beethovena

Największe zadania w dziedzinie kameralnej Beethoven stawiał sobie jednak przykomponowaniu kwartetów smyczkowych, które zdeterminowały styl kameralny wielunastepnych pokolen.