Jasne Słowo

Czytaj Dalej

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

Adam Mickiewicz jest nie tylko geniuszem słowa, rymu i przekazu patriotycznych uczuć, jest także mistrzem poetyckich obrazów wyłaniających się z poszczególnych utworów. Rozmiłowany w pięknie przyrody, za pomocą słowa oddawał jej kolory, odgłosy, a nawet zapachy, co sprawiało, że czytający miał przed...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Słowo

Należy przede wszystkim zauważyć, że u ludów starożytnych słowo miało znaczenie bardzo charakterystyczne. Nie było jedynie zwykłym brzmieniem dźwięku związanym z jakąś rzeczywistością, lecz raczej przyznawano mu moc działania prawie autonomicznego, trwającego ponad samo brzmienie dźwięku, w...

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Jezus jako Odwieczne Słowo Wcielone jest posłuszny Ojcu. Na potwierdzenie tego twierdzenia znajdziemy wiele tekstów w Ewangelii św. Jana ale i u Synoptyków, szczególnie zaś w scenie w Ogrodzie Oliwnym. Wyraźnie o tym mówi List do Hebrajczyków (5,7): "[Chrystus] został wysłuchany dzięki swej uległości"...

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

Ewangelie ukazują nam Jezusa modlącego się. Modlitwa jest znakiem uległości, uniżenia względem Boga. Poprzez modlitwę Jezus wyraża swoją niższość względem Ojca. Jak mówi św. Tomasz: "przez modlitwę, człowiek oddaje hołd Bogu, w tym sensie, że poddaje się Jemu uznając Go za tego, który źródłem...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

Można sugerować, aby zamiast „...

Poezja awangardowa - Nie słowo, lecz zdanie

Nie każdy rodzaj nowatorstwa podobał się Peiperowi. Jeżeli nowy kierunek faworyzowałnaturę (jako źródło inspiracji twórczej), można było mieć pewność, iż zostanie przez Peiperazaatakowany. Tak doszło do polemiki z założeniami estetyki Marinettiego (zob. rozdział opoezji futurystycznej, s. 40 –...

Bruno Jasieński - Słowo o Jakubie Szeli

(Prolog)

W białe noce od rżysk i gumien,

porośniętych i mchem, i mgłą,

pozbierałem tę pieśń, jak umiem,

i przynoszę skrwawioną i złą.

Rozhuśtała już jesień tysiącem batut

krzywe wierzby nad stawem w takt żabich gam.

Na ostatni fałszywy czerwienny atut

dzisiaj w durnia ze śmiercią...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

Pedagogika rodziny - Uszkodzenia rodziny współczesnej: Niszczenie słowem

Stosowane nie tylko w domu, ale i np. szkole. Nierzadko słyszeliśmy w szkole jak nauczyciel gnębił słowami jakiegoś ucznia. Częste napaści słowne, których przedmiotem jest wygląd dziecka, jego inteligencja, umiejętności czy też wartość jako istoty ludzkiej są bardzo znieważające.

Obraźliwe...

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

Zdanie ze słowem wieżć

ułóż zdanie ze słowem wieżć

CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka

CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka, tom szkiców krytycznych K.Irzykowskiego, wyd . we Lwowie 1912 (postdat. 1913); obejmujeartykuły druk. częściowo w prasie 1905-12 („Głos", „NaszKraj", „Prawda", „Widnokręgi"). Do ważniejszych należą:Dwie rewolucje, manifest łączności między rewolucją lit. MłodejPolski a...

Błyskotka jasna

Odcinki brzeżne prawie listkowato wykształcone, głęboko łat-kowato podzielone, płaskie; plecha w środkowej części zwarta, nie łuskowata; dolna strona biaława lub brązowa, bez chwytników; górna strona okorowana; glony jasnozielone 8-10 jw średnicy typu Protococcus; apotecja częste na powierzchni, ściśle przylegające lub siedzące, zwykle skupione w środku plechy, 1-2 mm średnicy, lekanorowe; tarczka pomarańczowo-brązowa lub rdzawobrązowa, płaska lub ...

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora, ukończ. odtwarzane są z kronikarską wiernością dzieje oblężenia klasztoru jasnogórskiego przez Szwedów 1655, na podstawie opisów —>  A.

JASNY

jasny pan(icz), jasna pani. Klasztor Jasnogórski paulinów z gotyckim kościołem pielgrzymkowym, wzniesiony na Jasnej Górze ok. Jasna przerwa, łac.

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego''

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego'', dziennika wyd. w Warszawie od 1947 przez Stow. ,,Pax"; wychodzi od 1952; red. w Olsztynie i Warszawie. Założyciele: W. Gębik, W. Kętrzyński (wnuk), M. Lengowski, F. Leyk, T. Ruczyński, M. Sendrowska, A. Śliwa, T...

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst. S. Żeromskiego

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst. S. Żeromskiego, pisany prozą poet., powst. 1907 pod wrażeniem upadku rewolucji 1905 i związanych z nią nadziei, wyd. w Krakowie 1908 pod pseud. Maurycy Zych. Pierwotnie utwór miał wejść jako odrębny rozdział do t. 2 Dziejów grzechu. Jest to żarliwy protest...

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Jasieńskiego

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Jasieńskiego, wyd. w Paryżu 1926 z okładką projektu Z. Waliszewskiego (wyd. krajowe Łódź 1946 ze wstępem D. Gałaja). Utwór epicko-liryczny oparty na kanwie wydarzeń hist. - powstania chłopskiego 1846 w Galicji. Przedstawia tragiczne losy przywódcy tego powstania...

SŁOWO PRAWDZIWE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

SŁOWO PRAWDZIWE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd. w Warszawie (przy zachowaniu pozorów druku w Szczecinie) w k. 1942 przez środowisko lit. związane z SN, ze wstępem J. Dobraczyńskiego i posłowiem J. Bajkowskiego. W obrębie 4 części tematycznych (1 - Spojrzenie, 2 - Walka, 3 - Dom, 4 - Nowe...