Jasna błękitna zmienna (gwiazda)

Czytaj Dalej

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

Gwiazda w reklamie komercyjnej

Głównym problemem jest to, że dziennikarz kojarzony jest przez społeczeństwo jako ten, który mówi prawdę w sposób jasny, klarowny, bez manipulacji.

3.Koszty stałe i zmienne

koszty funkcjonowania administracji odsetki od kredytów   Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie).

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Rodzaje plac zmiennych

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych.

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Towary te posiadają wówczas prefiks: 29 – dotyczy towarów ważonych i o zmiennej ilości, 24 – dotyczy towarów o oznaczonej cenie.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Koncepcja ta stanowi więc podstawę formułowania pytań badawczych, uzasadniania kierunku i stopnia szczegółowości hipotez, wyłaniania zmiennych, określania ich statusu (zmienna zależna – zmienne niezależne; zmienne niezależne główne – zmienne niezależne uboczne), definiowania zmiennych i doboru odpowiedniego zestawu wskaźników, wreszcie wyboru lub konstrukcji nowych narzędzi badawczych, opisu i ...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

interpretowanie uzyskiwanych empirycznie związków w kategoriach zależności przyczynowo – skutkowych (czyli Xg - Y), w drugim przypadku – analizy kondycjonalnej – możliwe jest jedynie orzekanie o współwystępowaniu (powiązaniu) badanych zjawisk uznanych przez badacza za zmienną zależną i jej uwarunkowania (zmienne niezależne uboczne) czyli mielibyśmy jedynie taki układ: Y1 ---- Xu ---- Y2).

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

W modelu salutogenetycznym ten zespół czynników został najmniej roz­budowany. Można nawet powiedzieć, że właściwie został pominięty. Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim...

Jak rodzą się gwiazdy?

Nowe gwiazdy powstają od zawsze, od pierwszych chwil po pierwszym wybuchu. Niektóre z nich otaczają się rodzinami planet.

W przestrzeni kosmicznej znajdują się chmury, które mogą zaświecić jak Słońce. W rzeczywistości bowiem gwiazdy rodzą się z gazu i pyłu rozproszonego we Wszechświecie. Jednakże...

Słońce - nasza gwiazda dzienna

Słońce jest centralnym obiektem Układu Słonecznego oraz naszym podstawowym źródłem światła i ciepła- jednakże jako gwiazda jest całkiem zwyczajne.

Słońce jest takie, jak miliony gwiazd we Wszechświecie. Ponieważ znajdujemy się tak blisko niego- zaledwie 149.000.000 km- możemy mu się dokładnie...

EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

Gwiazdy rodzą się grupowo, wewnątrz chmur gazowo-pyłowych – gł. zawierających wodór - tj. mgławic (m.in. planetarnych). Proces powstawania gwiazdy rozpoczyna się, gdy np. w wyniku fali uderzeniowej, spowodowanej wybuchem supernowej, w mgławicy wystąpi lokalna, grawitacyjna fluktuacja gęstości.

Gwiazda...

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

/Słońce/ Gdy w wyniku reakcji syntezy, wodór się wypali, to wówczas helowe jądro gwiazdy zapada się, ogrzewając otaczającą je powłokę wodoru, aż osiągnie ona temperaturę wystarczającą do ponownego rozpoczęcia reakcji jądrowych (10 mln oC). W zależności od pierwotnej masy, gwiazda przeobraża się...

EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

Jeśli masa jądra wynosi od 1,4 do 3 mas Słońca, to pod wpływem grawitacji zapadnie się ono poza stadium białego karła. Wchodzące w jego skład protony (+) i elektrony (-) zostaną ściśnięte do tego stopnia, że powstaną z nich neutrony (~). Taki obiekt nazywany jest właśnie gwiazdą neutronową. Gdy...

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O