Jasna błękitna zmienna

Czytaj Dalej

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

3.Koszty stałe i zmienne

koszty funkcjonowania administracji odsetki od kredytów   Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie).

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Rodzaje plac zmiennych

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych.

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Towary te posiadają wówczas prefiks: 29 – dotyczy towarów ważonych i o zmiennej ilości, 24 – dotyczy towarów o oznaczonej cenie.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Koncepcja ta stanowi więc podstawę formułowania pytań badawczych, uzasadniania kierunku i stopnia szczegółowości hipotez, wyłaniania zmiennych, określania ich statusu (zmienna zależna – zmienne niezależne; zmienne niezależne główne – zmienne niezależne uboczne), definiowania zmiennych i doboru odpowiedniego zestawu wskaźników, wreszcie wyboru lub konstrukcji nowych narzędzi badawczych, opisu i ...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

interpretowanie uzyskiwanych empirycznie związków w kategoriach zależności przyczynowo – skutkowych (czyli Xg - Y), w drugim przypadku – analizy kondycjonalnej – możliwe jest jedynie orzekanie o współwystępowaniu (powiązaniu) badanych zjawisk uznanych przez badacza za zmienną zależną i jej uwarunkowania (zmienne niezależne uboczne) czyli mielibyśmy jedynie taki układ: Y1 ---- Xu ---- Y2).

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

W modelu salutogenetycznym ten zespół czynników został najmniej roz­budowany. Można nawet powiedzieć, że właściwie został pominięty. Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim...

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

STAWKI PODATKOWE ZMIENNE

Progresja: stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania; może mieć charakter globalny albo szczeblowy ( schodkowy); występuje z reguły w podatkach dochodowych; w polskim podatku od sadków i darowizn

Degresja: stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszeniem się podstawy opodatkowania (...

Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej przy zachowaniu cen stałych i zmiennych

W gospodarce centralnie zarządzanej, celem przedsiębiorcy nie jest maksymalizacja zysku lecz wykazywanie dyspozycyjności wobec zwierzchnika. Dyspozycyjność to zdolność dostarczenia określonej produkcji w określonym terminie. Zdolność ta powoduje gromadzenie rezerw czynników produkcji, gdyż rezerwy mocy...

Przedstaw koszty stałe i zmienne

) Koszty zmienne związane są z wykorzystaniem w procesie produkcji czynników zmiennych (płace pracowników produkcyjnych, koszty surowców, materiałów, koszty energii, wody itp.

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Krzywa kształtuje się podobnie jak krzywa kosztu zmiennego przeciętnego przy czym jest przesunięta w górę w stosunku do krzywej kosztu zmiennego przeciętnego.

Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym

Krzywa Km przecina krzywe Kc i Kz w punktach, w których krzywe te osiągają minimum punkt A i B. Dla jakiejkolwiek wielkości produkcji Q wysokość krzywej Kc jest sumą pionową krzywych Ks i Kz. Najważniejsze relacje między kosztem marginalnym a kosztami przeciętnymi:

---Km zrównuje się z Kc i Kz wówczas...

Jakie znaczenie mają zmienne losowe w statystyce matematycznej?

kategorie surowca do sprzedaży) Zmienne ilościowe, skokowe (np. liczba bakterii w próbce surowca) Zmienne ilościowe, ciągłe (np.