Jasło Towarowe

Jasło Towarowe

Czytaj Dalej

Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

b)świadczenie kredytowe - gdy świadczenie towarowe (usługowe) dokonywane są w zamian za zobowiązanie kupującego do pokrycia należności w późniejszym, ustalonym w umowie, terminie.

POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

4 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowychdefiniuje pojęcie znak towarowy jako znak nadający się do odróżnienia towarówlub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodza-ju lub innych przedsiębiorstw.

Znak towarowy - Znaki słowne

Znaki towarowe słowne uznawane są za takie tylko wówczas, gdy o ichindywidualności decyduje wyraz, litera, liczba, slogan wchodzący w składokreślonej kompozycji plastycznej, stanowiąc jej integralną część.

Znak towarowy - Znaki obrazowe

Stanowią 10% stosowanych znaków towarowych.

Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

W praktyce polegają na: nadaniu samemu towarowi określonej formy, wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu, • umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np.

Znak towarowy - Znaki mieszane

Są połączeniami ww. form znaków. W praktyce marke-tingowej określane sąjako łogotypy lub logo.

>

Logo - to znak obrazowy (np. Johnie Walker przed-stawiający maszerującego dżentelmena).

Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

Termin giełda towarowa zarezerwowany jest dla rynków formalnych, które posiadają kilka istotnych cech: Podstawą wszystkich transakcji zawieranych na giełdzie towarowej jest standaryzacja towarów i samych kontraktów.

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy towarowe

Poszukując nowych atutów konkurencyjnych domy towarowe różnicują corazbardziej swą ofertę towarową docieraj ąc do określonych segmentów nabywców, wchodzą w układy integracyjne (kapitałowe, franchising), tworzą ośrodki filialne, wchodzą w różne sektory działalności usługowej obejmujące usługi bankowe, ubezpiecze-niowe, turystyczne, gastronomiczne itp.

OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

 

Od pozytywnego rozpatrzenia przez Ministra Gospodarki prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wniesienia odpowiedniej opłaty uzależnione jest wydanie pozwolenia na przewóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga np. uzyskania koncesji. Wymóg uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz z polskiego...

Giełdy towarowe

Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające się do standaryzacji (zaszeregowania) według określonych cech · Wielkość popytu i podaży jest zmienna · Istnieje masowość popytu i podaży dla tego towaru np. Na giełdzie operuje się jednostkami towarowymi tzw.

Znak towarowy

Ponieważ znak towarowy wpływa na pozycję rynkową przdsiębiorstwa, jest tym samym traktowany jako podlegający ochronie składnik majątku. Ponieważ znak towarowy wziętej firmy stanowi dużą rynkową wartość, często staje się przedmiotem transakcji.

Przesłanki powstania gospodarki towarowej

  Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod.

Giełda towarowa

KERN zaakceptował projekt ustawy o giełdach towarowych, która realizuje zasady działania giełd maklerskich.

PAKIET FRANCHISINGOWY - ZNAK TOWAROWY

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, a umieszczony znaczek ® w sąsiedztwie znaku towarowego wskazuje, że znak towarowy został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej.

Finanse w eurologistyce - Kredyt bankowy towarowy

Powszechnie stosowaną formą krótkookresowego finansowania operacji bieżących są kredyty bankowe towarowe charakteryzujące się łatwą techniką rozliczeń, dostępne jednak dla tych firm, które posiadają w banku swój rachunek bieżący.

Różne oblicza konsumpcji - Fetyszyzm towarowy, czyli o duszy przedmiotów

Skala zjawiska umożliwia na pełnoprawne włączenie fetyszyzmu towarowego w krąg nowoczesnych form konsumpcji, a wypracowane w ten sposób nowe oblicze pozwala na wniosek,  że konsumpcja nie tylko wpływa na swoich odbiorców, lecz również na towary, którym przyznaje prawo na posiadanie poza cechami ludzkimi, także ich odczuć i emocji.

Międzynarodowa wymiana towarowa

Handel zagraniczny jest dziedziną gospodarki, która zajmuje się wymianą dóbr materialnych wytwarzanych w danym kraju na dobra materialne wytwarzane w innym kraju.

Handel zagraniczny obejmuje;

import

eksport

reeksport – wywóz towarów które zostały wcześniej przywiezione z innych krajów. Są to...

Umowy o przewozy towarowe

Umowa przewozu - Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Elementy przedmiotowo istotne umowy przewozu to rzecz, trasa, wynagrodzenie przewoźnika. . .

Dowodem zawarcia umowy mogą być listy przewozowe, kwity bagażowe...