Jaskinia Wiatrów

Jaskinia Wiatrów

Czytaj Dalej

Rodzaje wiatrów

Wiatry okresowo zmienne powstają na obszarach kontaktu powierzchni lądowych i wodnych w wyniku różnicy w szybkości nagrzewania się i od­dawania ciepła przez wodę i ląd.

Powierzchnia lądowa szybko się nagrzewa, dlatego latem i w ciągu dnia ma wyższą temperaturę — wytwarza się nad nią ośrodek...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

I.wiatry stałe

pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

Wiatry powstają w skutek nierównomiernego nagrzewania się lądów i mórz, równin i gór oraz rejonów podzwrotnikowych i podbiegunowych. Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Wiadomo, że w Egipcie pływano barkami żaglowymi po Nilu pięć tysięcy lat temu. Statki napędzane wiatrem...

Odnawialne źródła energii w Polsce - Wiatr

Na 2 mln paliwa umownego ocenia się potencjał energetyczny wiatru w Polsce. Na naprawie 2/3 obszaru Polski można rozwijać energetykę wiatrową. Elektrownia wiatrowa może produkować energię przy wietrze stałym wiejącym z prędkością 5 m/s i większą. Najbardziej korzystne warunki do budowy...

Wiatr a życie człowieka

Wiatr jest to jeden z czynników meteorologicznych. Wiatrem nazywamy przemieszczanie mas powietrza nad lądem lub morzem.

Wiatromierz inaczej nazywany anemometrem jest to przyrząd służący do pomiaru prędkości i niekiedy kierunku wiatru. Najprostszy wiatromierz zbudował Wilde w którym prędkość wiatru...

Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

Wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr. Prędkość wiatru jest to odleglość, jaką przebywają czasteczki powietrza w jednostce czasu.

Obserwacje wiatru polegają na...

Wiatr - Kierunek wiatru

Kierunek wiatru wyrażamy w całkowitych dziesiątkach stopni kąta, o który kierunek wiatru jest odchylony od południka geograficznego (od północy geograficznej), stosując 36-kierunkowa skale. Nazywamy ją roza wiatrów.

Cisze notujemy literą C. Wyniki pomiarów zaokrąglamy następująco: gdy nadwyżka ponad...

Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

Kierunek wiatru. Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu. Jeżeli wyjatkowo wiatromierz umieszczony jest na...

Wiatr - Wiatry fenowe

Fenem meteorolodzy przyjęli nazywać ciepłe i suche wiatry rozwijające w obszarach górskich. Przy napotkaniu bariery górskiej, powietrze jest zmuszone do wznoszenia się i następuje ochładzanie adiabatyczne. Jeśli wilgotność powietrza jest wystarczająco duża, to para wodna może ulec kondensacji tworząc...

Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

W celu zobrazowania zmian temperatury mogących zajść w czasie rozwoju wiatru fenowego przyjmijmy, że powietrze wznosi się na wysokość 3 km . Przyjmijmy, że podstawa chmury po stronie nawietrznej znajduje się na wysokości 1 km nad powierzchnią gruntu. Przypuśćmy, że podczas wznoszenia się powietrza...

Wiatr - Wiatry dolinne (anabatyczne)

Wiatry dolinne (anabatyczne) są wytwarzane przez proces odwrotny do procesu generującego wiatr górski (katabatyczny, grec. iść w górę). Wiatr dolinny jest łagodnym strumieniem wstępującym wzdłuż zboczy wzgórz w piękny, ciepły dzień.W ciepły, bezchmurny dzień zbocza wzgórz ogrzewane przez promienie...

Wiatr - Wiatry górskie (katabatyczne)

W bezchmurne noce, powietrze często zaczyna spływać wzdłuż zboczy gór i wzgórz. Te prądy zstępujące stają się szczególnie widoczne, gdy powietrze porusza się ku dnu dolin rzecznych. Ten typ przepływu powi etrza nazywa się wiatrem górskim (katabatycznym, grec. iść w dół). Wiatr rozwija się w nocy...

Wiatry huraganowe

Anomalie pogodowe wyrażają się częstym występowaniem ekstremalnych temperatur, opadów i wiatrów. Huraganowe wiatry, takie jak tajfuny, cyklony, czy tornada, to zaledwie część ze spektakularnych zjawisk naszej atmosfery Cyklony tropikalne powstają nad wodami oceanu o temperaturze ponad 27 C. Mają...

Wyspa Wolin - Wiatry

Sytuacja aerograficzna południowego rejonu gminy Międzyzdroje sprawia, że najbardziej reprezentatywną dla tego terenu jest róża wiatrów Świnoujścia.

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży...

Na czym polega żeglowanie pod wiatr?

Przez wiele stuleci żagiel postrzegano wyłącznie jako element pozwalający żeglować z wiatrem. W końcu łodzie wyewoluowały i były coraz mniej zależne od kierunku wiatru. Możliwość żeglowa­nia wtedy, gdy wiatr wiał z różnych kierunków była bardzo ważna, oznaczała bowiem, że statek może...

Czym jest wiatr anabatyczny, a czym wiatr katabatyczny?

Charakterystyczne wiatry wieją też w górach, konkretnie na górskich zboczach. Tu z kolei, w cią­gu dnia, powietrze na stokach ogrzewa się prędzej niż w dolinach. W nocy natomiast gwałtownie traci ciepło w przeciwieństwie do powietrza, które zale­ga w dolinach. Tak więc w ciągu dnia wiatr wieje w...

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

WIATR OD MORZA, zbiór utworów prozą S. Żeromskiego

W. od m. nie daje się jednoznacznie określić gatunkowo; jest swoistą lit. hybrydą, w której zmieszano najrozmaitsze formy lit. i nielit.: opowiadanie, opis, informację nauk., publicystykę krajoznawczą, etnogr. i patriotyczno-społeczną. Książka jest miejscami nużąca na skutek przerostów...