Jaskinia Szeroki Aven

Czytaj Dalej

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

turystyka międzynarodowa, przekazy emigrantów, koszty utrzymania baz wojskowych5) Szeroko pojęte obroty kapitałowo - kredytowe, również umożliwiające otrzymanie wpływów dewizowych. Szerokie ujęcie handlu zagranicznego znajduje z kolei odzwierciedlenie w bilansie płatniczym (bilansie obrotów bieżących).

Broad banding - szerokie kategorie

 

W ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat, zaznaczyła się w bardzo hierarchicznych organizacjach tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi zmierzająca do wprowadzenia mniej kłopotliwych taryfikatorów liczących zaledwie kilka kategorii obejmujących całą firmę, tzw. broad banding.

Nie jest to...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Odziedziczalność w szerokim i wąskim rozumieniu

Odziedziczalność w szerokim rozumieniu ujmuje w sposób bardzo ogólny tylko główne składniki zmienności fenotypowej, nie uwzględniając składników genetycznych i środowiskowych.

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Wyjaśnij pojęcia: „wąska norma” i „szeroka norma”

68% dzieci i „szerokiej normy” ( +/- 2s) – w granicach której znajduje się ok. Zgodnie z założeniem krzywej dzwonowej, poza granicą szerokiej normy znajduje się więc ok.

Definicja wychowania - ujęcie szerokie, ujęcie wąskie

SZEROKIE – „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Wychowania w szerokim rozumieniu

To działanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Wg art. 18 §1 k.k.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego...

Mięsień szeroki szyi

szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m.

M. szeroki szyi - odmiany

szeroki szyi jest pozostałością mięśniówki skórnej, która u wielu ssaków (np. szeroki szyi może nie występować lub czasem może sięgać tylko do połowy szyi, a wówczas rozwój części dolnej jest zahamowany.

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej

naprężacz powięzi szerokiej [m. 4—7 cm szerokości, przechodzi w ścięgniste pasmo biodrowo-piszczelowe (tractus iliotibialis) powięzi szerokiej, które kończy się na kłykciu bocznym piszczeli.

Powięź szeroka

Na powierzchni tylnej, tak samo jak na przyśrodkowej, powięź szeroka jest na ogół cieńsza niż na powierzchni przedniej. 6 cm szerokie, które u dołu przyczepia się do kłykcia bocznego kości piszczelowej.

Więzadło szerokie macicy

Obustronnie więzadło szerokie składa się z trzech części: z krezki jajowodu (mesosalpinx) i krezki jajnika (mesorarium), o których wspominaliśmy poprzednio  oraz z grubszej, większej części dolnej, krezki macicy (meso-meirium).

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

Mieszkańcy jaskiń skalnych

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub...

JASKINIA

Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Jaskinia

Symboliczne znaczenie jaskini łączy się zarówno z krainą śmierci (ciemna przestrzeń), jak i z narodzinami (łono matki), toteż jaskinie często czczono jako miejsca pobytu lub narodzin bogów, herosów, duchów, demonów, zmarłych itd.