Jaskinia Skarbów

Czytaj Dalej

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej

Urząd pojawił się na mocy ustawy z 8.08.96 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zastąpił on dotychczas istniejące Ministerstwo Przemysłu i Handlu, M. Przekształceń Własnościowych, M. Współpracy z Zagranicą, M. Spraw Wew, M. Centralnego Urzędu Planowania oraz Szefa...

Skarb Państwa

Szczególna osoba prawna, podmiot praw i obowiązków majątkowych. Skarb Państwa to majątek, mienie i inne prawa majątkowe. Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium

Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.Pań.).

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Res nullius – rzeczy niczyje, nie należące do niczyjego majątku prywatnego, choć istniała taka możliwość. Były to np. dzikie zwierzęta lub oswojone jednak uciekły bez skłonności do powrotu; mienie cudzoziemców z których państwami Rzym nie prowadził stosunków umownych.

Szczególnym rodzajem rzeczy...

Wskaż na cechy specyficzne przedsiębiorstw Skarbu Państwa w gospodarce rynkowej

Przedsiębiorstwa państwowe funkcjonują przede wszystkim w komunikacji, łączności, energetyce (a więc w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym), a także w niektórych dziedzinach przemysłu wydobywczego. Są najczęściej organizowane w formie spółek akcyjnych, gdzie pakiet kontrolny akcji znajduje się w...

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

-Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa

-Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki...

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

JASKINIA

, 22, 1-22: „Uszedł tedy Dawid do jaskini Odollam; i zeszli się do niego wszyscy utrapieni i zadłużeni, i gorzkiego słowa. " Jaskinia Platona zob.

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

Charakterystyka

Jest to rodzaj spółki utworzonej w wyniku procesu komercjalizacji, dokonywanej przez Ministra Skarbu Państwa, na wniosek założycielskiego organu, czyli dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, rady pracowniczej lub z inicjatywy własnej.

Prawna definicja pojęcia

„Komercjalizacja, w...

Skarb Państwa

Charakterystyka

Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Pojęcie Skarbu Państwa jest zróżnicowane w poszczególnych krajach pod względem pozycji prawnej, organizacyjnej i kompetencyjnej. Skarb Państwa może funkcjonować...

SKARB

Gdzie skarb twój, tam i serce twoje z Biblii, Ew. wg Mat., 6, 21. Skarbiec Atreusza zob. Agamemnon (Grób). Skarbni(cze)k w Polsce XVII i XVIII w. pojazd używany do podróży, gł. bagażowy, obity skórą w całości a. tylko w tylnej części. Skarbnik w Polsce do poł. XIV w. urzędnik królewski, zarządzający...

PAŃSTWO FRANKÓW - SKARB

 

Królowie frankijscy utrzymali dawny system kar i opłat sądowych. Korzystali też w pełni z dochodów płynących z dóbr fiskalnych. Starali się również wykorzystać rzymskie podatki bezpośrednie.

Spotkali się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem ludności frankijskiej, która podatki takie uważała za...

Mieszkańcy jaskiń skalnych

 

Ogólny termin oznaczający tę część ludu kultury Anasazi, która poczynając od ok. 1150 n.e. mieszkała w Mesa Verde (Colorado) i podobnych miejscach, np. w Montezuma Castle (Arizona) lub w Canyon de Chelly (Arizona). Były to miejsca obronne, dające ludziom schronienie na wypadek walk wewnętrznych lub...

JASKINIA

Bacona: -»idole (3b) jaskini (ido­la specus) — przyczyny tych błędów, któ­re mają swe źródło w wadach indywidualnych.

Jaskinia

Symboliczne znaczenie jaskini łączy się zarówno z krainą śmierci (ciemna przestrzeń), jak i z narodzinami (łono matki), toteż jaskinie często czczono jako miejsca pobytu lub narodzin bogów, herosów, duchów, demonów, zmarłych itd.

Skarb

Spotykany w mitycznych wyobrażeniach wielu ludów, przede wszystkim jako ukryty, często strzeżony przez potwory. Niejednokrotnie rozumiany jako symbol wiedzy ezoterycznej, z punktu widzenia psychoanalitycznego także jako symbol celów, do których dążymy w rozwoju indywidualnym.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

Papiery wartościowe regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 921 (6) „ Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest zobowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty”. Przepis ten nie wprowadza ogólnej definicji papieru wartościowego. Wobec braku ustawowej definicji doktryna sama podjęła próbę zdefiniowania tejże definicji. W ...

Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

Filozof, któremu udało się wydostać z jaskiniowego świata cieni, doczesnego życia i dotrzeć do rzeczywistego, słonecznego świata na zewnątrz będzie odczuwał nieuniknioną potrzebę powrotu do jaskini, żeby opowiedzieć dawnym współwięźniom o prawdzie, którą poznał i tacy właśnie ludzie wg Platona winni utworzyć klasę rządzącą, władcy, aby rządzić w sposób właściwy myszą zdobyć niemal boską wiedzę, jeśli mają kierować państwem w ...

Alegoria platońskiej jaskini.

Wyobraźmy sobie olbrzymią, mroczną pieczarę, w której znajdują się ludzie skuci łańcuchami. Za ich plecami na zewnątrz w świetle słonecznego dnia, coś się dzieje. Ale ci ludzie nie są w stanie opuścić pieczary i obserwują tylko grę cieni pojawiających się przed ich oczyma. Po pewnym czasie przestają odczuwać ucisk kajdan ? zdaje im się, że widzą żywot wolny i niezależny. Cienie, z którymi obcują poczynają im się jawić jako cos, co istnieje realnie, co ma byt ...

Jaskinia Raj

Przez sztolnię, pełniącą równo­cześnie rolę śluzy zabezpieczającej mikroklimat jaskini, wchodzi się do Komory Wstępnej, a potem do największej sali, nazywanej Salą Złomisk Znajdują się w niej ogromne głazy, które oderwały się od sufitu, a potem przez tysiące lat pokrywały się naciekami Interesująca jest zwłaszcza prześwitująca kolumna, zwana Harfą.