Powstanie Wielkopolskie - Informacje Ogólne

Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędników. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do...

Rozbicie dzielnicowe - Wojny domowe w Wielkopolsce

Wielkopolska, którą po Mieszku Starym dziedziczył najstarszy jego syn, Władysław Laskonogi, stała się w 1206r. widownią ostrych konfliktów wewnętrznych. Ówczesny arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, idąc za wskazaniami papieża Innocentego III, podjął właśnie walkę o reformę...

Rozbicie dzielnicowe - Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonica

Przemysł I i Bolesław Pobożny rządzili najpierw przez wiele lat Wielkopolską wspólnie. Z czasem przeważyło dążenie do podziału Odonicowej spuścizny. Bracia trzykrotnie dzielili ją miedzy sobą. Za trzecim razem Przemysł uzyskał część zachodnią z ośrodkiem w Poznaniu, a Bolesław część...

Pojęcie gminy, powiatu i województwa

Gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa o samorządzie gminnym tworzy uniwersalny układ gmin. Utrzymuje miasta, w których zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub gdy przed...

Zakres działania i zadania województwa jako regionalnej wspólnoty samorządowej

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów adm. rządowej.

Do samorządu województwa należy określanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającej pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie...

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej

Zadania o charakterze użyteczności publicznej są to zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych...

Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W skład sejmiku wchodzą radni w liczbie 45 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy...

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

Nadzór nad działalnością samorządu województwa

Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc...

USTAWA O ADM. RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

Admin. Pub. w wojew. Wykonują Wojewoda

Org.adm.niezespolonej

Org.samorz.województwa

Admin.rządową w woj. Wykonują

Wojewoda

Kierowniczy zespolonych insp. i straży ( w imieniu wojewody lub zgody z ustawą)

Organy admin niezespolonej

Samorząd terytorialny

Kierownicy...

Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

Samorząd województwa (zakres działania i zadania)

Do zakresu działań samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Do samorządu województwa należy określenie strategii rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez...

Samorząd województwa (organy)

Organami samorządu województwa są:

1) sejmik województwa,

2) zarząd województwa.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że gdy mowa jest o organach jednostek...

Samorząd województwa (sejmik województwa)

W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Radni wojewódzcy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Odwołanie...

Samorząd województwa (zarząd województwa i jego przewodniczący)

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie...

Samorząd województwa (urząd marszałkowski)

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników...

Pojęcie i treść budżetu województwa

Budżet województwa jest planem finansowym a więc liczbowym zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych województwa oraz jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) bezpośrednio im podległych, takich jak Urząd Wojewódzki, szkoły o...

Wydatki i rozchody budżetu województwa

Wydatki budżetu województwa.

Wydatki budżetu województwa sklasyfikować można analogiczne do budżetu państwa, gminy oraz powiatu.(przepisać)

Jeśli chodzi o kryterium przedmiotowe klasyfikacji to wydatki budżetu województwa można podzielić na pięć grup:

wydatki związane z funkcjonowaniem...

Wymień dochody budżetu województwa samorządowego

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonych odrębną ustawą

dochody z majątku województwa

spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa

dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych...

Kto wykonuje administracje publiczną w województwie?

Administracja publiczna to administracja rządowa i administracja samorządowa. Administrację samorządową na terenie województwa wykonuje Sejmik i Zarząd województwa. Administrację rządową na obszarze województwa wykonuje:

- wojewoda

- działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych...