Charakterystyka powiatu nyskiego

Powiat nyski tworzą gminy: Głuchołazy ,Kamiennik ,Korfantów ,Łambinowice ,Nysa ,Paczków ,Pakosławice ,Otmuchów ,Skoroszyce .Nowo utworzony powiat jest regionem o szczególnym znaczeniu i niezwykłych walorach .O jego wyjątkowym znaczeniu decyduje przede wszystkim położenie w jednym z najpiękniejszych...

Pojęcie gminy, powiatu i województwa

Gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa o samorządzie gminnym tworzy uniwersalny układ gmin. Utrzymuje miasta, w których zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub gdy przed...

Zakres działania i zadania Powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.Wśród 22 dziedzin znalazły się m.in. : edukacja publicz., promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli...

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej

Zadania o charakterze użyteczności publicznej są to zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych...

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Rada powiatu

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 20 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 5 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 60 radnych , wybrani w wyborach bezpośrednich.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Do...

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

Samorządowe kolegia odwoławcze

Kolegium odwoławcze jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a Do czasu utworzenia sądów...

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

>

>

>

- zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

- zarząd związku - organ wykonawczy.

>

>

>

>

>

Nadzór nad działalnością powiatu

Nadzór nad działalnością powiatu sprawują te sam organy co nad działalnością gminy, stosują to samo kryterium legalności (zgodności z prawem). organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Uchwały rady powiatu organom nadzoru przedkłada starosta w...

Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

Powiat (zakres działania i zadania)

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 22 dziedzinach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników...

Powiat (Rada powiatu)

Jest organem powiatu. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, nie więcej niż 39 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W art.1 2ustawy o samorządzie powiatowym...

Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji...

Powiat (starostwo powiatowe)

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Jest częścią powiatowej adm. zespolonej. Kierownikiem starostwa powiatowego jest starosta. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego lub wystąpienia ze związku decydują rady zainteresowanych powiatów...

Pojęcie i treść budżetu powiatu

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek...

Wydatki i rozchody budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu.

Można je ująć w sposób analogiczny jak w przypadku wydatków budżetu państwa, a więc z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego oraz ich ekonomicznego charakteru. Z uwagi na kryterium przedmiotowe wydatki budżetu powiatu można podzielić na pięć grup:

wydatki związane z...

Wymień dochody budżetu powiatu

podatki, opłaty oraz inne nie podatkowe należności budżetowe, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobierane przez urzędy skarbowe na ich rzecz

dochody własne l% udziału w podatkach od osób fizycznych

subwencje ogólne i dotacje wykorzystane na realizacje zadań...

Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny

Powiat to lokalna wspólnota samorządowa, która tworzą z mocy prawa mieszkańcy odpowiedniego terytorium, posiada osobowość prawną, samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ( edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc...

Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu

W skład Zarządu powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i jego pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera starostę oraz na j ego "wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób w tym wice starostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników...