JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa

Janko, wyposażony w pozytywne cechy, jest prototypem chłopskiego bohatera - uczestnika wojen napoleońskich; jego niedola płynie z tęsknoty za ziemią rodzinną, od której oderwała go zależność od pana.

JANKO Z CZARNKOWA

JANKO Z CZARNKOWA, ur. Janko cmentarnik Joannis de Czarnków Chronikon Polonorum, oprac.

BRYL JANKA

BRYL JANKA, ur.

JANKE JUTTA

JANKE JUTTA, ur. 26 XII 1932 w Ostlinde, niem. polonistka. (NRD). W1956 ukończyła studia slawist. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Pracuje jako lektorka w berlińskim wydawnictwie Volk und Welt. Wydała kilka antologii literatury pol. , m. in. Moderne polnische Prosa (1964, wyd. 2 1966), zawierającą utwory...

JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza

JANKO MUZYKANT, nowela H. Pisarz, który swemu umiłowaniu dziecka dał tylokrotnie wyraz w nowelach i powieściach, tragiczną opowieść o Janku zabarwił przejmującym liryzmem i głębokim współczuciem dla jego doli.

Koncepcje:Janke, Rubacha, Hejnicka-Bezwińska, de Tchorzewski, Maciaszkowa. Przecławska.Koło błedów. Zasady i interakcja wychowania.

JANKE Wychowanie- element kształtowania się człowieka jako jednostki Autokreacja- jednostka bierze aktywny udzial we współtworzeniu wlasnej drogi życiowej i rozwoju Socjokreacja- wpływ roznych środowisk społecznych na kształtowanie się wlasnej drogi życiowej i rozwoju zarówno jedn jak i zbiorowości(socjalizacja+socjalizacja rodzinna+wych+wych rodzinne) Enkulturyzacja- procez wzrastania jednostki w kulture spoleczna i nabywania kompetencji kult., umiej Zach zgodnie się z ...

JANKO Z CZARNKOWA

Jan Czarnkowski, ok. 1320-ok. 1387, archidiakon gnieźnieński, 1363-71 podkanclerzy koronny, zausznik króla Kazimierza Wielkiego.

Po jego śmierci należał do przeciwników rządów andegaweńskich i usiłował wykraść insygnia koronne z grobu króla, za co został ukarany wygnaniem na 2 lata.

Najwybitniejszy...

JANKO MUZYKANT

Bohater tytułowy noweli (1881) Sienkiewicza, wątły chłopczyna wiejski, niezwykle muzykalny, wsłuchany w muzykę przyrody, marzący o skrzypcach.

Ujrzawszy przez okno we dworze prawdziwe skrzypce, zapragnął je obejrzeć. Posądzonego o chęć kradzieży zatłuczono na śmierć.

Białoruś w liryce białoruskiego poety Janki Kupały.

Тэма Беларусі з'яўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. Бацькоўская зямля, родны край, яго веліч і краса, жальба і смутак, яго мінулае, сучаснае і будучае заўсёды хвалявалі паэта. Першае паслярэвалюцыйнае дзесяцігоддзе — ...

Tragiczny los białoruskiego poety w utworze Janka Kupały "Tarasowa dola"

Па творах Янкі Купалы можна прасачыць яго даўнюю цікавасць да братняга ўкраінскага народа, да яго гісторыі, культуры і літаратуры. Ён славіў шчырую дружбу, якая бярэ пачатак з далёкіх часоў. Паэт добра ведаў творчасць Тараса Шаўчэнкі, перакладаў на беларускую мову многія ...