Jan Szkot Eriugena

Jan Szkot Eriugena

Czytaj Dalej

Jan Szkot Eriugena - Człowiek i powrót rzeczy do Boga

Jan Szkot istotnie balansuje na granicy chrześcijaństwaw swych poglądach na dogmat i ortodoksję katolicką, ale tak naprawdę spowodowałato nieudolność stosowanych formuł i j ę z yk p e ł e n mistyki.

Jan Szkot Eriugena

Wyspę tę zwano również Scotta, dlategodrugie imię Jana brzmi „Szkot". Jan Szkot jest przeświadczony o tym, że nie należyustępować przed autorytetami: Niech żadna prawda nie odstrasza cię od tego, czego uczy rozumna radasłusznej kontemplacji.

Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

Jan Szkot stara się wyjaśnić to poprzezporównanie do rozpalonego żelaza i prześwietlonego słońcem powietrza.

Jan Szkot Eriugena - Podział natury (divisio naturae)

W świecie znajdujemy nieskończonąilość sposobów podziału natury, ale Jan Szkot mówi, iż zasadniczy jest czwórpodzial.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

     Jan Szkot Eriugena rozróżniał: byt tworzący, ale nie stworzony (jest nim Bóg, niepoznawalny, opisany w Biblii); byt tworzący, ale stworzony (zespół idei objawionych przez Boga, za pośrednictwem których Bóg daje się poznać, można go utożsamiać z Synem Bożym, Logosem); byt stworzony i nie tworzący (to  świat rzeczywisty, będący dalszą emanacją Boga, zrealizowaniem się idei); byt nie stworzony i nie ...

Jan Szkot Eriugena - Podział i rozbiór (divisio - analysis)

Szkot pisze o t ym słowami: Owa sztuka, która dzieli rodzaje na gatunki i łączy gatunki w rodzaje,którą nazywamy 8taA£KTticn, nie jest wynikiem działań ludzkich, lecz zostałaumieszczona w rzeczywistości przez stwórcę wszystkich sztuk, któresą prawdziwymi sztukami, i odkryta przez mędrców oraz wykorzystywanaprzez zręczne badanie dla pożytku rzeczy.

Jan Szkot Eriugena - Objawianie się Boga w stworzeniu

Wedle Jana Szkota nieustanne podtrzymywanie istnienia świata przezBoga, to pewien proces oświecania.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

Jan Szkot Eriugena powiadał za Pismem  Świętym: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie zrozumiecie”, ale wiarę rozumiał jako zasadę, która pozwala poznawać Boga.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia.

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus

po 870 we Francii, filozof i teolog; pleonazm Jan Szkot Eriugena przyjął się od XVII w.

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus - POGLĄDY

Stróżewski, Z historii problematyki negacji u Jana Szkota E.

Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

Elementy systemu poznania pochodzą wedle Eriugeny z trzech źródeł: 1. Objawienia,które jest oczywiste i nie podlega dyskusji; 2. autorytetu Ojców - dyskusjajest tu dopuszczalna, lecz ostateczne słowo należy do rozumowania i trzebapodążać za poglądami Ojców, gdy są w zgodzie z rozumem; 3. filozofii -która...

Jan Szkot Eriugena - Hierarchia nauk, czyli sztuk wyzwolonych (ordo artium)

Sztuki wyzwolone (nauki) stanowią fundament filozofii, są one przez ludzi niejako„odkrywane", nie zaś tworzone. Również wśród nich ma zachodzić porządek.Jest on następujący: dialektyka dzieli się na gramatykę i retorykę, arytmetykana astronomię i muzykę.

Aby właściwie i możliwie pewnie...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877)

Urodził się w Brytanii. Ok. 850 roku został wezwany na dwór Karola Łysego i odtąd pełnił funkcję nadwornego „oficjalnego” uczonego. Nie był duchownym, a mimo to władze kościelne korzystały z jego rozstrzygnięć w sporach, zwłaszcza w sporze IX wieku o predestynację...

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus - ŻYCIE i DZIEŁA

Wykształcony w Irlandii, przybył po 840 do Francji i kierował szkołą pałacową na dworze króla Karola II Łysego; na polecenie Hinkmara (abpa Reims) i Par-dula (bpa Laon) włączył się 850 w spór o -> predestynację i wypowiedział się w De divina praedestinatione liber (wyd. kryt. G. Madec, Turnhout 1978)...

Jan Szkot z Eriugena

Teolog ten brał udział w dyskusjach o predestynacji, ale jego wpływ na rozwój nauki teologicznej zaznaczałsię w kilku dziedzinach. Pochodził z Irlandii (ur. 810), kierował (od 840) szkołą pałacową na dworzeKarola Łysego, a na polecenie Hinkmara z Reims zajął się zagadnieniem...

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...