Jałowe

Jałowe

Czytaj Dalej

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej...

Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli

Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli, choroba Blounta (ne­crosis aséptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej ,,po turecku" (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych...

Jałowa martwica guza piętowego

Jałowa martwica guza piętowego (morbus Haglund, apophysiłis calcanei). Choroba najczęściej rozwija się między 5 a 16 rokiem życia po przeciążeniach guza piętowego. W obrazie klinicznym przeważa ból w okolicy guza piętowe­go, czasami połączony z obrzękiem, utykaniem, chodzeniem na palcach...

Jałowa martwica nasad trzonów kręgów

Jałowa martwica nasad trzonów kręgów (choroba Scheuermana, młodzień­cza kifoza, osteochondronecrosis juvenilis doisi, kyphosis). Choroba rozwija się w obrębie nasad trzonów środkowego i dolnego odcinka piersiowego kręgo­słupa, rzadziej w odcinku piersiowo-lędżwiowym. Działanie nacisku na podat­ną...

Martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca

martwica kostno-chrzęstna jałowa od­dzielająca; Osteochondritis dissecans; istota schorzenia polega na obumiera­niu i powolnym oddzielaniu się tkanki kostnej i chrzestnej z końców stawo­wych kości. Występowanie tych zmian związane jest często z przeciążeniem, urazem stawu lub mniejszymi, ale...

Oddzielająca jałowa martwica kostno-chrzęst-na (łac. osteochondrosis dissecans)

U dzieci występuje stosunkowo rzadko. Etiologia zmiany jest nadal przedmiotem dyskusji, aczkolwiek ostatnio podważa się teorię zmian pourazowych, ponieważ stwierdza się ją bardzo często bez związku z aktywnością fizyczną. Schorzenie występuje częściej u chłopców i w drugim dziesięcioleciu życia...

Jałowa martwica mięśni

Przykurcz ischemiczny (contractura ischemica Volkmann). Do zmian martwiczych w mięśniach prowadzi ostre niedokrwienie przedramienia i ręki, .rzadziej goleni i stopy. Niedokrwienie powstaje z powodu uszkodzenia, uciśnięcia lub obkurczenia tętnicy ramiennej, najczęściej po nadkłykciowych złamaniach kości...

Grunt jałowy (nieproduktywny)

Grunt pozbawiony życia biologicznego i naturalnej żyzności wskutek nieodpowiedniego składu granulometrycznego, niskiej zasobności w składniki odżywcze, małej pojemności sorbcyjnej i wodnej.

Jałowa martwica kości księżycowatej (choroba Kienbócka)

Początek choroby przebiega podstępnie - dyskomfort, niewielkie i przejściowe bóle nadgarstka, osłabienie nadgarstka i ręki, przeto zazwyczaj chorzy zgłaszają się do ortopedy w zaawansowanym stadium choroby. W stadium tym z reguły stwierdza się typowe zmiany radiologiczne -zagęszczenia i spłaszczenie...

Jałowa martwica bliższego końca kości udowej jako następstwo leczenia zachowawczego lub operacyjnego

Do czynników ryzyka wystąpienia martwicy zalicza się wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia, stopień przemieszczenia głowy kości udowej i metody leczenia. Zaobserwowano częstsze występowanie tego powikłania wraz ze wzrostem wieku dziecka w chwili rozpoczęcia leczenia, jednak na cięższe postacie...