Uczenie się, a studiowanie

 

a) Realia studiowania

Specyfika studiów wyższych powinna polegać na tym, że student sam wytycza swój rozwój, uczy się samodzielnego myślenia, pracuje także nad swoim charakterem, samodzielnie znajduje potrzebne mu materiały, potrafi oddzielać treści istotne od mniej istotnych. Nauczyciel zaś to osoba...

Jaka powinna być informacja

aktualna - dotyczy tego odcinka rzeczywistości, który jest właśnie opisywany,

dokładna - powinna być podana w takiej postaci, aby mogła być użytecznie wykorzystana,

pełna - wszechstronnie opisuje stan faktyczny, nie ogranicza się do opisu fragmentu rzeczywistości. Informacja pełna...

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

- Organizacja Państw Amerykańskich

- Liga Państw Arabskich

- Organizacja Jedności Afrykańskiej

- Unia Europejska

-...

PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć poczynionych w tej dziedzinie, lecz niektóre z nich można przytoczyć jako stosowne...

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

Narastające niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się broni jądrowej jest kolejnym ważnym aspektem zbrojeń. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne i technologiczne oraz realizacje programów wykorzystywania energii jądrowej można stworzyć listę państw, które mogły wejść w posiadanie broni jądrowej...

Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji. Barierę często stanowi brak wiarygodnych danych o wydatkach konkurenta oraz konieczność przyjęcia założenia o podobieństwie obu przedsiębiorstw.

Prawa uczenia się

 

Wynik uczenia się, to zmiany zachodzące w postępowaniu człowieka następujące pod wpływem zdobywanych doświadczeń, jako rezultat wzajemnego oddziaływania takich czynników jak pragnienia, bodźce, wskazówki, reakcje i pozytywne wsparcie. Twierdzenia wspomagające uczenie się określane są w psychologii...

Niedozwolone typy promocji - reklama odwołująca sie do uczuć klientów

Poprzez wywoływanie lęku,wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Sztampowym przykładem są przekazy prezentujące produkty w wyolbrzymionej wielkości lub podkreślające ich wyimaginowane właściwości (np. niezatapialność).

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Aby wizualne atrybuty komunikowania się z otoczeniem w sposób optymalnypełniły swoje zadania muszą być:

proste i jednoznaczne,

dostosowane do charakteru firmy,

łatwe do zapamiętania,

funkcjonalne tzn. łatwe do adaptacji przez oddziały firmy,

oryginalne i wyróżniające się od...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Symbol firmowy

lapidarność tzw. zwartość optyczna formy,

czytelność niezależnie od wielkości i otoczenia,

oryginalność - znak firmowy nie może naśladować znaków innych firm działających na rynku.

Znak firmowy może przybierać kilka podstawowych form:

słowną np. SONY...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Kolor firmowy

IKEA - kojarzy się z kolorem żółto-niebieskim,

Kolormoże być wykorzystany jako narzędzie łączące oddziały czy też marki produktówz firmą-matką.

RENAULT np. stosuje trzy kolory dla odróżnienia poszczególnychdziałów koncernu: samochody osobowe - żółty, samochody ciężarowe -...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Akcydensy

To grupa druków, bez których przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. Ich forma, ilość i jakość wynikają z charakteru firmy Wymienione poniżejpakiety sąnajbardziej typowymi i nie zamykają szerokiej gamy możliwych do wykorzystania form. W związku z dynamicznym rozwojem środków reklamy, wykorzystaniem...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Środki transportu

Takie jak: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ma-szyny robocze czy urządzenia mogą być doskonałym nośnikiem w komunikowaniusię firmy z otoczeniem.

Amerykanie obliczyli, że znak firmowy umieszczony na ciężarówce rozwożącejtowar do sklepów, przyciągnie około 8 milionów spojrzeń w ciągu roku i...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

Niewizualne elementy komunikowania się firmy z otoczeniem

Do grupy bezpośrednich lub pośrednich elementów niewizualnych, kształtujących tożsamość oraz mających wpływ na zarys wizerunku firmy należą:

kontakty osobiste (podczas sprzedaży, negocjacji, serwisu, korespondencji,rozmów telefonicznych itp.);

bezpośrednio odbierane lub zasłyszane opinie...

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego (w odpowiedzi należy odwołać się do własnych wiadomości o humanizmie i znajomości fraszek).

 

Humanizm to prąd umysłowy i kulturalny renesansu, przeciwstawiający teocentrycznej kulturze średniowiecznej zainteresowanie człowiekiem, akcentujący możliwości ludzkiego rozumu. Głosił antropocentryzm, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze...