„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

W...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Bądźmy szczęśliwi, jeżeli miłość, jakakolwiek by nie była, pozwala nam z radością patrzeć dokoła, zaglądać w przeszłość i oczekiwać jutra.

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Jak pozyskać publiczność?

Jest ich pięciu. Spotykają się w Warszawie. Dwaj tutaj się urodzili. To Leszek Serafino-wicz (pseudonim literacki Jan Lechoń 1899 – 1956), słynący do niedawna w kręgach gimna-zjalnych jako niestrudzony wierszopis i autor oracji okolicznościowych, obecnie student po-lonistyki, i Antoni Słonimski (1895 –...

Poezja wobec rewolucji - Jak pokazać „dzień zapłaty”?

Niemal wszystkie przedstawienia „dnia zapłaty” w polskiej poezji rewolucyjnej są niepeł-ne, zamaskowane, wzięte w cudzysłów, przeniesione w jakiś wymiar bezpieczny: patetycznego hasła, stylizacji archaicznej czy ludowej, metafory, alegorii.

Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

 

Motywowanie: nakłanianie pracowników i ich zespołów do określonych zachowań działań czy zadań.

To nakłanianie może mieć charakter zachęty namowy lub przymusu ekonomicznego.

Motywowanie oznacza zachęcanie kogoś do czegoś. Pobudzanie do czynu wpływanie na kogoś. W procesie zarządzania...

Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"

W powieści Orzeszkowej hasło to realizuje Witold Korczyński, który doradza Bohatyrowiczom, w jaki sposób nawozić ziemię, co i jak uprawiać, aby osiągać lepsze wyniki.

Zbyszko Dulski - kołtun czy młody zbuntowany? Jak interpretujesz podtytuł "Moralności pani Dulskiej"?

Aby zerwać z kołtuństwem, trzeba zrezygnować z wygodnego życia, jakie do tej pory prowadził.

Rodowód pojęcia "dulszczyzna" - jak rozumiesz i oceniasz taką postawę człowieka?

Zapolska jako jedna z pierwszych wprowadziła do komedii problematykę obłudy moralnej. Miała w tej dziedzinie sławnych poprzedników, których twórczość zapewne poznała w czasie swego sześcioletniego pobytu w Paryżu. Grane tam wówczas sztuki Ibsena i Zoli były szczególnie bliskie naszej pisarce ze względu...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

Jak odbierasz przesłanie wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”?

Wielu pisarzy i twórców sztuki traktowało mitologię jako źródło inspiracji. Jednym z takich twórców jest Zbigniew Herbert, poeta współczesny. Jest to człowiek o rozległych zainteresowaniach: studiował filologię polską, prawo, ekonomię, filozofię, a także sztuki plastyczne. W wierszach Herberta...

Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów

jaki wpływ miała ta ideologia na ludzi, wyjaśnia nam Kazimierz Moczarski w „Rozmowach z katem”.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

” a później w zebranym zbiorze obserwacji szukaj jakiegoś wyraźnego wzorca prawidłowości, który mógłby wskazywać na istnienie pewnych względnie uniwersalnych zasad.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

Pomija się wtedy jej zawartość rzeczową, a koncentruje na sposobie, w jaki mówi o tym, co jest jej przedmiotem.

Dzieci z układu ryzyka - Jak pomagać dzieciom z układu ryzyka?

Obciążenia stymulują rozwój, bo stanowią swoiste wyzwanie dla człowieka, ale tylko wtedy, gdy nie przekraczają jego możliwości, w przeciwnym wypadku stają się czynnikiem coraz bardziej zakłócającym jego funkcjonowanie (por. Rys. 7). Zatem podstawowym zadaniem dorosłych jest taka regulacja obciążeń...

Jak kształtować gotowość szkolną

Owa refleksja może dotyczyć tylko bezpośredniego związku, jaki zachodzi między działaniem ucznia (jego możliwym do zaobserwowania efektem, a więc widocznym zachowaniem), a wywołującymi je przyczynami, ale może także dotyczyć związku, jaki zachodzi w całym łańcuchu zachowań: między przyczynami zachowania, samym zachowaniem i jego konsekwencjami.

Okres dorastania: szanse rozwoju - Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania?

Współczesne badania wskazują (Bee, 1998), że okres dorastania wcale nie musi być burzliwy i trudny. Młodzież nie musi w sposób radykalny sprzeciwiać się dorosłym i negować tego, co było do tej pory dla niej ważne. Rodzice i inni dorośli wcale nie muszą tracić kontaktu i wpływu na swoje dzieci. Jest...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej

Zgłaszająca się rodzinapokazuje czego potrzebuje i do jakich zmian jest gotowa. Czasami chodzi o jakiś rodzaj edukacji,czasami o wsparcie, czasami o interwencję w kryzysie, czasami o psychoterapię.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Orientacja teoretyczna

Od tego, jakie miejsce w systemie rodzinnymzajmowała i zajmuje osoba chorująca zależy kierunek zmian wewnątrz rodzinyzarówno w trakcie leczenia, jak i po śmierci osoby chorej. Dla funkcjonowania rodziny ma znaczenie, kto jakie role przyjmujei realizuje, zwłaszcza w sytuacji przewlekłego kryzysu.