Jądrowe

Czytaj Dalej

LEGALNOŚĆ GROŹBY LUB UŻYCIA BRONI JĄDROWEJ.

WARSZAWA DN 03-05-2005 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wystąpiło do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o sporządzenie opinii doradczej w sprawie legalności groźby lub użycia broni jądrowej. Pierwszym postawionym pytaniem była kwestia czy prawo międzynarodowe w jakiejkolwiek okoliczności zezwala na groźbę lub użycie broni jądrowej? Słowo ”zezwala” w tym pytaniu od razu przysporzyło kłopotów oraz krytyki, ponieważ zasugerowało ono, że groźba ...

ENERGETYKA JĄDROWA - ZA I PRZECIW

Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście uważają, że ich teoria jest słuszna i nie chcą słyszeć...

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Na dnie oceanów pośrodku ogromnych płyt litosfery znajdują się olbrzymie, pokryte mułem obszary, które wydawać by się mogło są najmniej wartościowymi terenami na ziemi. Podłoże bazaltowe przypomina tu ciemną czekoladę o konsystencji masła orzechowego, nie istnieje tu niemalże fauna i flora.

Mimo...

Energetyka jądrowa UE. Korzyści i zagrożenia.

WSTĘP Jak to określił Paweł Urbański, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, ?wahadło w świecie energetyki wychyla się raz w lewo, raz w prawo?. Pod koniec lat 80. XX wieku energetyce jądrowej wróżono rychły i nieunikniony koniec. Cena ropy naftowej oscylowała w granicach $20 za baryłkę, gazu ziemnego było pod dostatkiem, a elektrownie jądrowe kojarzone były raczej z zagrożeniem niż z bezpiecznym i opłacalnym źródłem energii. Niewątpliwie przyczyniła się do tego ...

Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

 

Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym. Broń jądrowa ma niespotykaną wcześniej moc wybuchu. Moc...

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

Narastające niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się broni jądrowej jest kolejnym ważnym aspektem zbrojeń. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne i technologiczne oraz realizacje programów wykorzystywania energii jądrowej można stworzyć listę państw, które mogły wejść w posiadanie broni jądrowej...

Żyła jądrowa

Ż. jądrowa towarzyszy t. jądrowej i dopiero przy samym ujściu oddala się od niej. Rozpoczyna się ona na tylnym brzegu jądra i najądrza licznymi drobnymi i paroma większymi gałęziami, które w powrózku nasiennym dokoła t. jądrowej wytwarzają splot wiciowa ty (plexus pampimformis). Po przejściu...

Tętnica jądrowa

Obie te tętnice dawniej objęte wspólną nazwą tt. nasiennych wewnętrznych (aa. sper-maticae internae) są naczyniami długimi i cienkimi.

U mężczyzny podobnie jak u kobiety odchodzą one pod ostrym kątem z przedniego obwodu aorty brzusznej poniżej tt. nerkowych. Wysokość odejścia odpowiada drugiemu...

Energia jądrowa

Podczas drugiej wojny światowej naukowcy w USA i III Rzeszy pro­wadzili swoisty wyścig, komu pier­wszemu uda się skonstruować broń jądrową. Później rozwinięto również cywilne zastosowania technologii jądrowej, np. w energetyce. Zespół naukowców pod kierownictwem wło­skiego fizyka Enrico...

Reaktory jądrowe prędkie i powielające

Podczas pracy reaktora część neutronów powodu­je przekształcenie nierozszczepialnego izotopu U238 w rozszczepialny izotop plutonu Pu239- Ten może być wykorzystywany jako paliwo jądrowe oraz jako materiał do produkcji broni jądrowej. Zwykłe reaktory produkują niewiele plutonu, więc skonstruowano...

Energia w przyrodzie - Energia jądrowa

Energia jądrowa stanowi główne źródło energii całego wszechświata. Wykorzystuje ona energię zawartą w jądrach atomów. W niektórych bowiem bardzo ciężkich atomach jądro może być rozbite na dwie mniejsze cząstki. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, które można...

Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

Broń Jądrowa

BROŃ JĄDROWA

a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu

d. Promieniowanie przenikliwe około 5% EW

e. Impuls elektromagnetyczny

Moc wybuchów jądrowych 1Kt = 1000 t trotylu 1 Mt = 1000000 t trotylu

Dezaktywacja to usuwanie pyłu z grzyba atomowego.

Odkażanie - to usuwanie substancji broni...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka -...

Paliwo jądrowe - materiały rozszczepialne

Jedynie kilka izotopów pierwiastków można wyko­rzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powol­nego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym...

Reaktory termiczne - nowoczesne reaktory jądrowe

Większość nowoczesnych reaktorów to reaktory termiczne, czyli wykorzystujące neutrony termicz­ne do rozszczepiania jąder atomów paliwa jądro­wego. W reaktorach tych trzeba stosować mode­ratory. Obecnie stosuje się trzy ich rodzaje: grafit, wodę oraz wodę ciężką (woda, w której cząstce atomy...

Paliwo jądrowe

Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek Stanu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

Kontrolowana synteza jądrowa

Obecnie wszystkie pracujące reaktory wykorzy­stują do produkcji energii zjawisko rozszczepienia jąder ciężkich atomów. Lecz istnieje inny sposób otrzymywania jeszcze większej energii, wykorzy­stywany dotąd wyłącznie w celach militarnych. Jest nim synteza jądrowa. Polega ona na łączeniu się dwóch...

KARIOLIMFA (sok jądrowy, nukleoplazma)

Silnie uwodniona substancja koloidalna, wypełniająca jądro komórkowe, zawierający liczne białka, m.in. enzymy związane z funkcją jądra (poli-merazy DNA, RNA, topoizomerazy, ligazy, kinazy), białka histonowe. Wypełnia obszar pomiędzy błoną jądrową a chromatyną i jąderkiem.

Fizyka jądrowa

Każde jądro atomowe składa się z protonów i neutronów wiązanych  siłami jądro-wymi, niezależnymi od ładunku. Ponieważ neutron i proton mają prawie taką samą masę i bardzo zbliżone inne własno-ści, więc obydwa określa się wspólną nazwą nukleon. Nazwa nuklid jest używana zamiennie z terminem...