Izolacja

Czytaj Dalej

Pomysł na biznes. Ocieplenie rurociągów i ścian z zastosowaniem płynnej izolacji termicznej.

Główne obszary zastosowań płynnej termoizolacji ceramicznej; • Izolacja rurociągów cieplnych w systemach grzewczych; • Izolacja rur z zimną wodą (aby zapobiec kondensacji); • Izolacja zbiorników do przechowywania produktów ropopochodnych; • Izolacja linii parowych i gazociągów, kotłów parowych; • Izolacja zbiorników i zbiorników do magazynowania wody, substancji chemicznych itp.

IZOLACJA

Dzięki różnym mechanizmom izolacyj­nym, zwłaszcza izolacji rozrodczej, zostaje zachowana pula genów danej populacji, nagromadzonych wskutek działania do­boru naturalnego (-^ selekcji), i stąd waż­na rola izolacji w powstawaniu gatunków.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Pseudointymność i izolacja

Tendencje do izolacji zakłócać też może budowanie w okresie dorosłości poczucia solidarności społecznej poprzez pewnego rodzaju poczucie odrębności oparte na snobizmie.

Izolacja termiczna lodówek i zamrażarek

Bez właściwej izolacji chłodziarka zużywałaby także bardzo dużo energii, gdyż agre­gat musiałby pracować bez przerwy, by usunąć wciąż napływające do wnętrza ciepło.

TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

Sposoby izolacji czystych kultur wykonujemy przez zastosowanie: posiewu na całej powierzchni (A) posiewu sektorowo – redukcyjnego (B). Pobrany do izolacji materiał rozsiewamy ezą przez wszystkie sektory.

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Izolacja społeczna

Izolacja to skłonność do wypierania się, ignorowania czy nisz­czenia tych „sił”, których istota wydaje się być dla kogoś niebezpieczna.

Fazy (stadiów) rozwoju - bliskość (intymność) a izolacja (dojrzała młodość)

Niebezpieczeństwem jest izolacja, która jest unikaniem związków, spowodowana niechęcią do nawiązywania bliskiego stosunku.

Od izolacji do globalizacji społeczeństwa

Filozofowie od czasów starożytnych posługiwali się ogólną kategorią ludzkości, poeci pisali, że „żaden człowiek nie jest samotną wyspą", ideolodzy i politycy odwoływali się do solidarności ogólnoludzkiej, statystycy obliczali rozmiary ludzkiej populacji. Również klasyczni XIX-wieczni socjologowie, od...

Dolegliwości izolacji więziennej

  Izolacja więzienna różnie wpływa na ludzi, u wielu występują głębokie zaburzenia osobowościowe.

Wybór materiału do izolacji kwasów nukleinowych

Po odpowiednim namnożeniu hodowanych komórek część z nich zostanie wykorzystana do izolacji kwasów nukleinowych, a pozostałe mogą być zamrożone w ciekłym azocie i nawet przez wiele lat przechowywane do dalszych badań.

Izolacja akustyczna

Większą wagę do zagadnień akustyki przykłada się podczas projektowania i wykonywania po­mieszczeń przeznaczonych na sale wykładowe, sale koncertowe bądź studia nagraniowe. Przede wszystkim pomieszczenia tego rodzaju należy izo­lować akustycznie od otoczenia, by zapobiec prze­dostawaniu się do nich...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Hiszpania - wyjście z izolacji

 

Zupełnie swoista była powojenna sytuacja frankistowskiej Hiszpanii. Po woj­nie domowej 1936 - 1939 r. przez kilka lat trwały represje. Łącznie, w latach 1936-42 zginąć miało (według trudnych do sprawdzenia informacji (2,5 min obywateli tego kraju. Przez szereg lat po wojnie domowej trwały egzekucje. W...

Izolacja przestrzenna

Minimalna odległość między plantacją nasienną a plantacjami lubskupiskami roślin, które mogłyby wpływaćujemnie na wartość produkowanego materiałusiewnego przez niepożądane przekrzyżowanieroślin, przeniesienie chorób albo mech. zanieczyszczeniemateriału siewnego.

Rozmieszczenie upraw wywiera duży...

IZOLACJA, SELEKCJA, DOSKONALENIE I PEZECMOWYWANIE SZCZEPÓW PRZEMYSŁOWYCH

Bardzo ważnym etapem w rozwoju każdego procesu biotechnologicznego jest pozyskanie szczepu mikroorganizmu zdolnego do przeprowadzenia określonej reakcji lub wytwarzania określonego produktu.

Podstawowymi źródłami mikroorganizmów są: środowisko naturalne oraz kolekcje czystych kultur. Środowisko naturalne...

Izolacja

(isolatio, isolation); odosobnienie, wyosobnienie, wyłączenie; czynność i działanie polegające na wyosobnieniu kogoś lub czegoś (chorego, bakterii) z czegoś (z populacji ludzkiej, z materiału chorobowego). I. drobnoustrojów - zastosowanie odpowiednich metod mikrobiologicznych, których celem jest...