Izba celna

Izba celna

Czytaj Dalej

Izba celna

Izba celna wykonuje zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektora izby. W ramach izby celnej działają jednostki podrzędne - urzędy celne, kierowane przez naczelników urzędów, powoływanych przez Ministra Finansów.

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi Zasady funkcjonowania unii celnej regulują przede wszystkim artykuły 25-27 TWE.

Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

1995)2001 Doha ( Danhea) runda katarska - 2008 – nadal brak porozumienia ( głównym problemem jest handel i subsydia dla produktów rolnych) TARIC – Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – zintegrowana taryfa celna Wspólnoty Europejskiej zawiera ona kompleksową informacje o środkach polityki handlowej stosowanej wobec krajów trzecich, mówi o cłach i innych narzędziach polityki celnej,

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium:   1)   7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;   2)   7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium.

Taryfa celna i inne środki taryfowe

  Polska taryfa celna obejmuje: • nomenklaturę towarową, • stawki celne, sposób, warunki i zakres ich stosowania, • obniżone stawki celne wynikające z umów zawartych z niektórymi kraja­mi lub grupami krajów, • preferencyjne stawki celne ustalone jednostronnie w odniesieniu do nie­których krajów, grup krajów lub regionów, • jednostki miar.

Polityka Celna Państwa

Może to oznaczać, że po zniesieniu barier celnych spora część konsumentów sięgnie po piwo z zagranicy, które dotychczas pozostawało poza ich zasięgiem z uwagi na wysoką cenę.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

Wybory uzupełniające do Izby Gmin są przeprowadzane w przypadkach : śmierci jaj członka, zrezygnowania z mandatu, wykluczenia ze składu izby lub popełnienia przestępstwa.

Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

e)kontrola parlamentu nad rządem -pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności konstytucji lub politycznej -zapytania poselskie -kontrola finansowa -dyskusja nad mową tronową -możliwość oskarżania członków rządu o naruszenie praw lub działania wbrew interesom Izba Lordów-zasiadają w niej lordowie duchowni i świeccy (lordowie dziedziczni, lordowie prawa i lordowie mianowani dożywotnio) -lordowie duchowni to 26 biskupów Kościoła ...

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Najwyższa Izba Kontroli bada corocznie zamknięcia rachunków państwowych i przedkłada Sejmowi wniosek w przedmiocie udzielenia lub odmówienia Rządowi absolutorium.

Etapy integracji gospodarczej - Unia celna

ceł lub plafonów są w unii celnej ujednolicone bez względu na to, które państwo unii stosuje je wobec państwa trzeciego.

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może...

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kryteria nadzoru

Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych nie został wprowadzony przez ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, lecz przeniesiony został z ustawy o samorządzie terytorialnym.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego

Jeśli Izba stwierdzi nieważność części uchwały budżetowej, to z mocy prawa ta część nie może być wykonywana (w tych sprawach sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia sprawy do sądu).

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

Ponieważ właśnie sprawy budżetowe zostały objęte nadzorem izb obrachunkowych. Jednocześnie wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Wprowadzenie tego określenia spowodowało pewne przesunięcie granic sprawowanej przez NSA kontroli poczynań nadzorczych Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, albo innego aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.

Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Poza tym Najwyższa Izba Kontroli Państwa kontrolowała wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

NIK ma prawo kontrolować działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych komunalnych jednostek administracyjnych. Może także kontrolować działalność innych...

Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

Pracami NIK kieruje Prezes NIK. Odpowiada on także przed Sejmem za jej działalność.Prezesa NIK na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy posłów ( co najmniej 35) powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie...