Izba Deputowanych

Czytaj Dalej

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium:   1)   7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;   2)   7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

Wybory uzupełniające do Izby Gmin są przeprowadzane w przypadkach : śmierci jaj członka, zrezygnowania z mandatu, wykluczenia ze składu izby lub popełnienia przestępstwa.

Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

e)kontrola parlamentu nad rządem -pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności konstytucji lub politycznej -zapytania poselskie -kontrola finansowa -dyskusja nad mową tronową -możliwość oskarżania członków rządu o naruszenie praw lub działania wbrew interesom Izba Lordów-zasiadają w niej lordowie duchowni i świeccy (lordowie dziedziczni, lordowie prawa i lordowie mianowani dożywotnio) -lordowie duchowni to 26 biskupów Kościoła ...

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Najwyższa Izba Kontroli bada corocznie zamknięcia rachunków państwowych i przedkłada Sejmowi wniosek w przedmiocie udzielenia lub odmówienia Rządowi absolutorium.

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może...

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kryteria nadzoru

Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych nie został wprowadzony przez ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, lecz przeniesiony został z ustawy o samorządzie terytorialnym.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego

Jeśli Izba stwierdzi nieważność części uchwały budżetowej, to z mocy prawa ta część nie może być wykonywana (w tych sprawach sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia sprawy do sądu).

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

Ponieważ właśnie sprawy budżetowe zostały objęte nadzorem izb obrachunkowych. Jednocześnie wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Wprowadzenie tego określenia spowodowało pewne przesunięcie granic sprawowanej przez NSA kontroli poczynań nadzorczych Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, albo innego aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.

Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Poza tym Najwyższa Izba Kontroli Państwa kontrolowała wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

NIK ma prawo kontrolować działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych komunalnych jednostek administracyjnych. Może także kontrolować działalność innych...

Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

Pracami NIK kieruje Prezes NIK. Odpowiada on także przed Sejmem za jej działalność.Prezesa NIK na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy posłów ( co najmniej 35) powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie...

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe izby gospodarcze

Do bankowych izb gospodarczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r.

Izba poselska w Rzeczypospolitej szlacheckiej

Izba poselska to izba niższa w sejmie walnym, składała się z posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach ziemskich.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli tzw. kontrola państwowa

Ustawą z 9 marca 1949r o kontroli państwowej powołano do życia NIK,.

NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej. NIK kontroluje działalność organów adm. rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności...

Regionalne izby obrachunkowe

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów: -jednostek samorządu terytorialnego -związków międzygminnych -stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów -związków powiatów -stowarzyszeń powiatów -samorządowych jednostek organizacyjnych mających ...

Regionalna Izba Obrachunkowa

Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno województwo. ; Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje Prezes RM, na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.