Irlandzki

Czytaj Dalej

Kwestia irlandzka

Kwestia irlandzka - WAŻNIEJSZE DATY 1169-70 Anglonormanowie podbijają Irlandię 1608 Anglicy i Szkoci osiedlają się w Ulsterze 1641-1649 Powstanie irlandzkie stłumione przez Cromwella 1689 Oblężenie Londonderry 1690 Bitwa nad rzeką Boyne 1798 Powstanie zorganizowane przez Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków 1801 Unia z Wielką Brytanią 1803 Powstanie w Dublinie pod przywództwem Roberta Emmeta 1829 Równouprawnienie ...

ANGIELSKO-IRLANDZKA WOJNA DOMOWA 1916-1921

Sinn Fein, irlandzka orga­nizacja polityczna walcząca o niepodleg­łość, uzyskała 73 mandaty spośród wszyst­kich przyznanych Irlandii w parlamencie brytyjskim, ale odmówiła uczestniczenia w obradach parlamentu w Londynie i zor­ganizowała Dail Eireann (Irlandzkie Zgro­madzenie Narodowe).

Problem irlandzki w polityce brytyjskiej w II połowie XVIII w.

, potulny dotąd parlament irlandzki zaczął podnosić głowę.

Bill emancypacyjny i problem irlandzki

W sprawie warunków biskupi angielscy i irlandzcy osobno odnieśli się do Stolicy Apostolskiej. Choć nie istniały stosunki dyplomatyczne, uzyskał upomnienie MacHale’go przezGrzegorza XVI, który obawiał się, że narodowy ruch irlandzki doprowadzi do rewolucji.

Kościół irlandzki

Po wojnie wzmogły się tarciapolityczne w Ulsterze i doszło do walki podziemnej radykalnego odłamu Irlandzkiej Armii Republikańskiej(IRA) ze sprawującymi władzę potomkami nasłanych ongiś Anglików wyznania anglikańskiego,dlatego zwykle określanej jako walka katolików z protestantami.

IRLANDZKA WOJNA 1689-1691.

Irlandzcy protestanci zanegocjowali swobo­dę wyznania i przegłosowali w swoim parla­mencie, złożonym głównie z protestantów, ostre ustawy antykatolickie, które były przy­czyną sporadycznych walk podejmowanych aż do 1696 przez irlandzkich katolików.

Monastycyzm irlandzki

Mnisi irlandzcy stali się kustoszami sztuki antycznej, pomimo że ich kultura daleko odbiegała od kultury rzymsko- bizantyjskiej.

CROMWELLA KAMPANIA IRLANDZKA 1649-1650

Cromwell stosował również bezwzglę­dne metody osadnictwa: Anglia zagarnęła dwie trzecie irlandzkiej ziemi, skolonizowała kraj i przesiedliła tysiące dawnych mieszkań­ców na pustkowia lub do kolonii.

DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

W Newtownforbes, w Ir­landii, zastrzelono 12 ludzi, którzy sprzeci­wili się sekwestrom bydła, w Carrickshook irlandzcy wieśniacy uzbrojeni w narzędzia rolnicze zabili 18 policjantów, w Castlepol-lard policja zastrzeliła 10 osób, a w Gort-roche duchowny kazał strzelać do urzęd­ników, w wyniku czego zginęło 8 osób, a 13 odniosło rany.

IRLANDZKIE NAJAZDY NA BRYTANIĘ 395--405

Kolumbana (521-597), irlandzkiego założyciela klasztoru na wyspie łona (563) i apostoła celtyckiej chrystianizacji, Niall przyczynił się pośrednio do chrystiani­zacji Wysp Brytyjskich.

IRLANDZKIE WIELKIE POWSTANIE 1641--1649

James Butler (1610-1688), pierwszy książę Ormonde, adiutant Karola, doprowa­dził do rozejmu odrzuconego przez oba par­lamenty - angielski i irlandzki.

BRYGIDA IRLANDZKA, Brygita Św.

Żyła ok. 452-524.

Była przypuszczalnie założycielką klasztoru Kildare (Ciii Darà),w którym złożono po śmierci jej ciało; otoczone kultem, przetrwałotam do zniszczenia klasztoru przez Normanów (836).

O życiu B. brak pewnych wiadomości; nawet autor pierwszegojej żywotu, Cogitosus Ui Aido, piszący u...