Irlandia

Irlandia

Czytaj Dalej

Irlandia, system polityczny

Po zawarciu w 1999 roku przez Republikę Irlandii z rządem Irlandii Północnej porozumienia o utworzeniu ogólnoirlandzkiej Rady Ministrów zostaje usunięte z konstytucji roszczenie do północnej części wyspy.

Irlandia Północna

Inaczej mówiąc, jedna grupa wykazywała determinację, aby pozostać w unii z Wielką Brytanią, a druga chciała zjednoczenia Irlandii i kwestionowała legalność istnienia Irlandii Północnej.

Polityka społeczna a gospodarcza przykład:Irlandia

W The Global Competitiveness Irlandia plasuje się na 11 miejscu. Irlandia zajmuje czwartą pozycje ze względu na Index of Economic Freedom. Według wskaźnika rozwoju społecznego Irlandia zajmuje 18 miejsce.

Nawrócenie Irlandii i Szkocji

W nawiązaniu do organizacji Celtów w Irlandii, którzy nie tworzyli wówczas jednego organizmu państwowegoi poza federacją pięciu plemion w Tara dzielili się na wiele patriarchalnych klanów, Patryk niewprowadził tradycyjnej organizacji kościelnej, nie tworzył terytorialnie określonych biskupstw, lecz powierzałopatowi każdego klasztoru jurysdykcję nad najbliższym regionem.

Polityka Anglii wobec Irlandii w XVII wieku

wybucha powstanie w Irlandii co było na rękę parlamentowi (rewolucjonistom) ponieważ armia będąca w Irlandii musiała zająć się miejscowymi sprawami. Anglicy w tej zwycięskiej wyprawie dla siebie dali się poznać z wielkiego okrucieństwa walki w Irlandii trwały do 1652 r.

IRLANDII PÓŁNOCNEJ WOJNA DOMOWA 1969

W 1984 opracowano nowy projekt unii z Republiką Irlandii, jednak wzajemna niechęć wrosła tak głęboko w kul­turę i tradycję Irlandii Północnej, że mimo przyjęcia nowego projektu przez większość mieszkańców nadal trwają gwałtowne walki wewnętrzne.

Katolicy w Irlandii

Po wydaniu (1829) billu emancypacyjnego, co uznano przede wszystkim za zwycięstwo O’Connella, nieustały w Irlandii konflikty polityczno-społeczne i one zepchnęły na dalszy plan sprawy religijne.

Katolicy w Irlandii

W Irlandii, podobnie jak w Anglii, nie zdołano w tym czasie wytworzyć własnego modelu społecznegodziałania katolików, niewątpliwie z racji całkowitego zaangażowania się w sprawy narodowe i polityczne.

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

I choć w zwycięskiej bitwie padł sam Brian wraz z synem, a Irlandia znowu rozpadła się, niebezpieczeństwo normańskie na tym terenie zostało zażegnane.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

Warto wreszcie stwierdzić, że podczas gdy pod naciskiem pogańskich Anglo-Sasów chrystianizm został w Brytanii niemal wykorzeniony, Irlandia stała się na Wyspach Brytyjskich jego ostoją w ciągu najbliższych stuleci.

KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Irlandii

Pozostający w Irlandii Normanowie włączyli się w iryjską społeczność i zostalichrześcijanami, ale po długiej działalności misjonarzy, przybywających najczęściej z Anglii. W Irlandii dostrzegano potrzebę reformy kościelnej.

Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

Baronowie normandzcy, który otrzymywali lenna w Irlandii, szybko asymilowali się z tutejszą kulturą. Panowanie angielskie było jednak zbyt słabe w Irlandii, by wymusić postanowienia statutu.

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W skład niego wchodzą takie regiony jak: Anglia, Walia, Szkocja i Północna Irlandia, a także posiadłości Korony. Szkocja dzieli się na obwody natomiast Irlandia płn.

Wielka Brytania i Irlandia w latach 1795 - 1799

bierne prawo wyborcze + powstał ruch irlandzki, od 1775 kierowany przez Henry Grattana + pod wpływem rewolucji francuskiej rząd brytyjski poszedł na ustępstwa, dano katolikom czynne prawo wyborcze + ruch irlandzki sparaliżowała walka katolickich chłopów z właścicielami protestanckimi + 1796 wyprawa francuska do Irlandii, pod dowództwem generała Hoche, nie dostała się jednak na wyspę + po nim zaczęto prześladowania co w 1798 doprowadziło do otwartego ...

SZKOCKA WYPRAWA DO IRLANDII 1315--1318

W 1317 wraz z królem Szkocji Robertem podjęli wyprawę na południe Irlandii, docierając aż do Limerick, utracili jednak poparcie części mieszkańców, po­nieważ wyrządzili im ogromne szkody.

Anglia i katolicka Irlandia

Kolejne powstanie (1597) pod wodzą Hugha O’Neila, earla z Tyrone (potomka średniowiecznych królówirlandzkich z Ulsteru), otrzymało wsparcie od Klemensa VIII i Hiszpanów, lecz nie przyniosło zmiany wsytuacji politycznej i religijnej Irlandii, nawet po zwycięstwie pod Yellow Ford.

Chrystianizacja Irlandii i Anglii

– herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia -  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską *  silne stanowisko kobiet – św.

BENIGNY Św. bp. z Armagh (Irlandia)

stolicy biskupiej,obraniu życia pustelniczego i śmierci poza krajem, w Glastonburylub w Rzymie, zaczerpnięte są z legend ; święto w Irlandii 9 XI.

ANGIELSKIE WYPRAWY DO IRLANDII 1394-1399

Istotny problem za panowania króla Anglii Ryszarda II (1367-1400) sta­nowiła kwestia irlandzka. Król dwukrotnie wyprawiał się do tego kraju. Przyczyną pierwszej wyprawy w 1394 były spory mię­dzy klanami. W wyniku udanych rokowań król skłonił do uległości 50 irlandzkich wodzów plemiennych i pasował na...

BANTRY BAY, zat. u wybrzeży Irlandii

i dotrzeć do Irlandii.