Inżynier

Inżynier

Czytaj Dalej

„BIULETYN ZJEDNOCZENIA POLSKICH INŻYNIERÓW KATOLIKÓW"

Kwartalnik wyd. 1938-39 w Warszawie przez powstałe 1936 Zjednoczenie Pol. Inżynierów Katolików, pod red. T. Kulińskiego i R. Brelewskiego, poświęcony pogłębieniu światopoglądu kat. i etyki zawodowej pol. inteligencji techn. ; omawiał sprawy gosp., społ., zawodowe, podawał wiadomości z życia kat...

Rachunek kosztów dla inżynierów

Rachunek kosztów dla inżynierów I. RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH i ZMIENNYCH SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Wyróżniamy trzy podstawowe systemy rachunku kosztów: - rachunek kosztów pełnych, - rachunek kosztów zmiennych, - rachunek kosztów normatywnych. Systemem rachunku kosztów odpowiadającym wymogom obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej jest rachunek kosztów pełnych jest on uważany za tradycyjny system rachunku kosztów. 1) RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH – polega na ...

ŚWIDA Michał (30 XII 1784 - 19 XI 1846), ofic. inżynierów wojska poi.

Ur. w Kojdanowie pod Mińskiem w rodzinie kalwińskiej. Ukończył w 1809 z odznaczeniem Szkołę Aplikacyjną. W kampanii 1812 ofic. inżynierów 5 korpusu poi. 26 XI wybudował dla art. groblę, prowadzącą od lewego mostu na prawym brzegu Berezyny przez teren podmokły, co umożliwiło przeprawę dział i...

Jak funkcjonuje inżyniera marketingowa

Aby zrozumieć funkcjonowanie inży nierii marketingowej, pokażemy działanie kierownika marketingu Phoenixa działającego w Niemczech, który ma opracować plan sprzedaży chemikaliów niemieckim producentom samochodów. Jego asortyment obejmuje chemikalia przemysłowe, produkty elektroniczne, smary, substancje...

SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

Utworzona dekretem Fryderyka Augusta z 11II 1809, kształcąca ofic. art. i korpusu inż. Otwarta 28 III 1809, przyjmowała 12 elewów rocznie, którzy w ciągu 12 miesięcy nauki poznawali zasady geometrii wykreślnej, matematyki, mechaniki, rysunków, architektury, fortyfikacji.

Wzorowana była na podobnej...