Inwestor

Czytaj Dalej

Inwestor

Inwestor ponosi wyższe ryzyko w porównaniu do kredytobiorcy ze względu na to, że jednocześnie jest inwestorem i kredytobiorcą. Inwestor finansowy jest inwestorem pasywnym.

Inwestor strategiczny

Metoda wyceny wartości firmy jaką stosuje inwestor strategiczny w znaczący sposób odbiega od techniki wycen dokonywanych przez inwestorów finansowych. Inwestor strategiczny może dążyć do zmiany kadry kierowniczej przedsiębiorstwa.

Obserwuj inwestorów instytucjonalnych

Inwestor indywidualny, który chce grać na giełdzie, musi przynajmniej z grubsza zdawać sobie sprawę z ogromu siły finansowej inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Inwestorzy instytucjonalni są to instytucje finansowe zajmujące się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym.

Kiedy inwestor powinien realizować zysk?

Inwestor, którego zlecenie obronne zostało zrealizowane podczas korekty na poziomie 60 dolarów, może zainwestować ponownie duży zysk w Nike (przy kolejnej korekcie) lub w inną dobrą spółkę. Jest to podejście bardziej realistyczne niż opieranie decyzji inwestycyjnych na wielkości zysku, jaki inwestor chce osiągnąć.

INWESTOR INSTYTUCJONALNY

Nie ma jasno określonej granicy wartości inwestycji dzielącej inwestorów na instytucjonalnych i indywidualnych (w prospektach emisyjnych emitenci określają te grupy dowolnie na podstawie wielkości zapisów na akcje).

Korupcja odstrasza zagranicznych inwestorów...

Gdyby Meksyk obniżył poziom korupcji do poziomu Singapuru jego atrakcyjność w przyciąganiu zagranicznych inwestorów byłaby równa zmniejszeniu stopy podatkowej dla firm o 20 punkty procentowe.

Omów podział dochodu między konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i banki w modelu przepływów międzygałęziowych

Dochody z tytułu płac, dotacji budżetowych, nadwyżki ekonomicznej (zysku) i dochody z tytułu zmiany ilości pieniądza pozostającego do dyspozycji dzielone są w II części pomiędzy konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i sektor bankowy.

INWESTOR INDYWIDUALNY

Kapitał, który angażuje, jest zazwyczaj znacznie niższy niż w przypadku inwestora instytucjonalnego.

Inwestycje i inwestorzy w modelu przepływów międzygałęziowych

W modelu rzeczowym:

Przedsiębiorstwa prowadzą działalność produkcyjną i inwestycyjną, między gałęziami wytwórczymi przepływają surowce i materiały inwestycyjne. Wielkość potrzeb surowcowych zależy od zadań. Zakupiony surowiec i produkcja globalna dotyczy tego samego okresu, natomiast dobra...

INWESTOR

Podmiot (osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający kapitał (wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub dobra niematerialne) i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. I. angażuje środki gospodarcze, rezygnując z ich bieżącej konsumpcji...

ZNACZĄCY INWESTOR

Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono spółkę posiadającą nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym innej jednostki (niebędącej jednostką zależną) i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy...