Portret człowieka wyłaniający się z bajek I. Krasickiego. Opis portretu oprzeć na interpretacji wybranych bajek poety.

 

Bajki Krasickiego obejmują 179 utworów zebranych w dwóch tomach.. Są one uniwersalne, poeta wyraził w nich poglądy racjonalistyczne i refleksyjnie spojrzał na życie oraz otaczający go świat. Przedstawił wiele aspektów rzeczywistości XVIII-wiecznej Polski. Wyśmiewał liczne wady ludzkie: głupotę...

Wisława Szymborska – pierwsza dama polskiej poezji. Interpretacja wybranych wierszy poetki.

 

W twórczości Wisławy Szymborskiej, Noblistki z 1996 roku, zauważa się dążenie do ukazywania świata i człowieczeństwa w sposób jednocześnie wzniosły i śmieszny, tragiczny i komiczny. Poetka uprawia głównie lirykę osobistą i refleksyjną, skupioną wokół pytań dotyczących życia człowieka i jego...

EKONOMICZNA INTERPRETACJA BEZROBOCIA

 

Występowanie dobrowolnego bezrobocia w gospodarce konkurencyjnej sygnalizuje pewne istotne pomieszanie pojęć dotyczących bezrobocia. W niektórych przypadkach dana gospodarka może funkcjonować efektywnie przy istnieniu pewnego bezrobocia. Na przykład w przypadku dobrowolnego bezrobocia pracownicy mogą...

Interpretacja "Ferdydurke" Gombrowicza

"Ferdydurke" jest młodzieńczą powieścią Witolda Gombrowicza, która wprowadziła go na szerokie literackie wody. Stała się ona przedmiotem ostrych dyskusji, sporów, rozlicznych nieporozumień krytyki. 

Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie...

Interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk.

 

W miarę nabierania doświadczenia, w miarę pracy w firmie bardzo często popadamy w rutynę. nabieramy coraz większego doświadczenia i w momencie pojawienia się problemu staramy się rozwiązać go tak jak sobie radziliśmy z tym dotychczas i to przynosiło sukcesy, ale bardzo często jest tak że nowych...

Dogmat wiary: pojęcie, rozwój i interpretacja

Dogmatyka pokazuje kierunek, w którym Boga. można doświadczyć.

Dogmat - jest to prawda, w którą powinien wierzyć katolik, jeśli chce być jeszcze katolikiem. (od gr. Dokeo: podstawowe znaczenie to co okazało się prawdziwe, - mniemać, sądzić, wierzyć; - postanowić, wyrazić pogląd).

Wyrażenie...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

Jest to kategoria bardzo często spotykana w NT. Śmierć Chrystusa ukazywana jest szczególnie jako: ofiara przymierza: por. nade wszystko teksty ustanowienia Eucharystii: Mk 14,24; Mt 26,28; Łk 22,20; 1Kor 11,25); ofiara wynagradzająca: (szczególnie Hbr; 1J 2,2; 4,10); całopalenie: (Ef 5,2); ofiara Sługi...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

Na jeden z pierwszych śladów...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI „LUDZIE BEZDOMNI”

1. Dosłowne znaczenie tytułu:

a) bezdomność ludzi świata nędzy (żyją w norach i budach, a nie domach)

b) bezdomność wydziedziczonej Joasi, która nie ma własnego kąta i żyje u obcych

c) bezdomność Wiktora, który tuła się z rodziną po świecie - w tym znaczeniu tytuł jest oskarżeniem porządku...

Zaprezentuj interpretację wybranego opowiadania Stefana Żeromskiego

Twórczość Stefana Żeromskiego jest przesycona problematyką społeczną i narodową. Pisarz zawsze opowiadał się po stronie biednych, krzywdzonych, cierpiących, poruszał sumienia czytelników. Uważał, że "trzeba rozdrapywać rany polskie, aby nie zabliźniły się błoną podłości". Tymi ranami nazwał...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Pacta sunt servanda

obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda) – moc obowiązującą tej zasady wywodzi się z prawa zwyczajowego; znalazła ona potwierdzenie w wielu umowach międzynarodowych: na konferencji londyńskiej 1871, w Pakcie Ligi Narodów; Karta NZ; Deklaracja przyjaznych stosunków i współpracy...

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Środki zabezpieczające wykonanie umów

w czasach minionych: przysięga, dawanie zakładników, oddanie w zastaw ruchomości lub nieruchomości

w czasach nowszych: okupacja pokojowa części terytorium do czasu wykonania zobowiązań, oddanie w zastaw pewnych źródeł dochodów;

umowy lub deklaracje gwarancyjne

kontrola wykonania...

Opis, interpretacja i przeciwdziałanie

Jeśli chodzi o opis, psychoanaliza oraz teoria relacji z obiektem pozwalają doskonale scharakteryzować kontekst zachowania (odczucia na własny temat, problemy w pracy w związki itp.) i historie rozwoju problemu. Model ten również tłumaczy przyczyny kłopotów (np. załamanie się poczucia własnej wartości)...

Interpretacja mechanizmów rozwoju osobowości wg E.Fromma (potrzeby a społeczność i kultura)

Wg Froma człowiek dzięki ewolucji odrywając się od natury coraz bardziej wchodzi w układ interakcji ze społecznością. To natura dawała mu szansę na spełnienie, bowiem bycie w zespoleniu z natura było związane ze świadomością swoich stanów. Człowiek odchodząc od natury wydawałoby się, że jest...

Mechanizmy rozwoju osobowości w interpretacji k. Horney (rozwój neurotyczny czy normalny?)

Podstawowym pojęciem w koncepcji K. Horney, jest pojęcie lęku podstawowego. Jest to uczucie jakiego doznaje dziecko, gdy jest osamotnione i bezradne, w potencjalnie wrogim świecie. Lęk ten, pojawia się gdy zostaje naruszona podstawowa potrzeba bezpieczeństwa, np., w wyniku obojętności, nadmiernej...

Dynamika osobowości (źródła energii) w interpretacji Sullivana

Sullivan ujmuje osobowość jako system energetyczny, którego zasadnicze działanie polega na czynnościach redukujących napięcie. Opiera się na koncepcji organizmu pojmowanego jako system napięć, który teoretycznie może wahać się pomiędzy absolutnym odprężeniem - euforią a absolutnym napięciem...

Pojęcie pola fenomenologicznego i jego składowe w interpretacji C. Rogersa

Pole fenomenologiczne

Stanowi indywidualny układ odniesienia, znany jedynie samej jednostce. Jest to doświadczenie obejmujące to, co się dzieje w obrębie organizmu, potencjalnie dostępne świadomości. Od pola fenomenologicznego (rzeczywistości subiektywnej) uzależnione jest zachowanie...

Rozwój i jego niepowodzenie w interpretacji C. Rogersa (kongruencja jako podstawa prawidłowości rozwoju)

Zrozumieć rozwój osobowości, to zrozumieć, że każdy z nas ma tendencje do realizacji siebie. Jeżeli nie otrzymuję szacunku od innych ludzi, następuje blokada rozwoju.

Każdy z nas ma stałe dążenie do rozwoju. Rogers twierdzi, że tendencja rozwojowa może przejawiać się jedynie wtedy, kiedy jednostka...